විකිපීඩියා:පරිවර්තනය

(විකිපීඩියා:Translation වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
TRANSLATION DEPARTMENT

RELATED PROJECTS

Many articles in English Wikipedia have been added or expanded by translating information from articles from other languages' Wikipedias. This page discusses the methods, considerations, and templates for translating those articles or requesting such.

වෙනත් බසකින් සිංහලයට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම සංස්කරණය

මෙය පහසු කටයුත්තකි.

 • ලිපිය දැනටමත් සිංහල භාෂාවේ තිබේ නම් (නමුත් ලිපිය වෙනත් භාෂාවකින් උසස් තත්ත්‍වයේ තිබේ නම් පරිවර්තනයක් ප්‍රයෝජනවත් වේ):
 • තවමත් සිංහල ලිපියක් නොපවතින්නේ නම්:
  • පහත විකල්ප දෙකින් එකක් ඔබට කල හැකිය.
   • create the article on සිංහල Wikipedia as a stub article, explaining or defining the subject of the article in a sentence or two;
   • then immediately tag your stub article with a translation template, as above.
  • හෝ
   • add a page request red link in the Requested articles Project section with the proposed title of the article which will contain the translation adding an interwiki link to the foreign-language Wikipedia page(s). Note that fewer people will likely see a request created using this method.
In either case, articles must meet the relevant notability criteria for the සිංහල-language Wikipedia – foreign-language Wikipedias may have differing standards, and the acceptance of an article in one language is no guarantee that it will be accepted in another.

Note that this page is not for requesting translations of copyrighted sources outside Wikipedia. It is also not for pages currently in සිංහල Wikipedia that are not in සිංහල. For that, please see Wikipedia:Pages needing translation into සිංහල.

පරිවර්තනය කරන අයුරු සංස්කරණය

පරිවර්තනය කිරීම කාලය සහ ශ්‍රමය වැයකලයුතු කාර්යයකි. යාන්ත්‍රික පරිවර්ථන සෑම විටම ඉතා පහල තත්‍වයේ ප්‍රථිපල ලබාදේ. සංස්කරණය නොකල යාන්ත්‍රික පරිවර්තනයක් විකිපීඩියාව තුළ ලිපියක් වශයෙන් පැවතීමට වඩා එම ලිපිය නොතිබීම හොඳයි යන්න විකිපීඩියාවේ එකඟතාවයයි. (This is partly because translation templates automatically carry links to machine translations, so readers can easily access machine translations anyway‍—‌pasting a machine translation into an "article" really achieves nothing).

Articles on a given subject in different languages are typically edited independently, and need not correspond closely in form, style or content. If portions of an article appear to be low-quality or unverifiable, use your judgment and do not translate those portions. Once you have finished translating, you may ask a proofreader to check the translation.

The new, translated article must credit the source article. The recommended way to do this is to do both of the following:

 • (a) Have the first edit summary of the target article include an interlanguage link to the source article. Example: Content in this edit is translated from the existing French Wikipedia article at [[:fr:Exact name of French article]]; see its history for attribution.
 • (b) Place the template {{Translated page}} on the target article's talk page.

You are not required to import the revision history, but if you wish to do so, ask at Wikipedia:Requests for page importation for the page to either be imported into your userspace or over your translated version of the article. (See also Wikipedia:Copying within Wikipedia.)

Avoid being overly influenced by the style of the original. With the exception of quotations, use normal English encyclopedic style, as appropriate for the topic.

The English text should be understandable to a wide audience, so – other things being equal – use everyday English expressions rather than jargon or foreign expressions. It may be necessary to add material explaining terms or cultural concepts unfamiliar to English-speaking readers.

Articles needing translation සංස්කරණය

 • Category:Articles needing translation from foreign-language Wikipedias contains all articles that have been tagged to suggest that they be expanded with content from another language's Wikipedia translated into English. Browse the appropriate language category to find an article you are interested in.
 • Tools like this one can locate articles that may need translation by finding articles in other languages with no interwiki link to English, but interwiki links to several other languages.

License requirements සංස්කරණය

A translation is a derivative work. Wikipedia articles are under a copyleft license that requires attribution to the original source and authors in all derivative works. How to do this is described in Help:Translation.

Translation to other languages සංස්කරණය

Translations of an article on English Wikipedia into some other language are covered at Wikipedia:Translate us.

For translations between two non-English languages, see the versions of this page in one or other of those languages – each Wikipedia has its own standards and conventions for such translations.

When an article makes use of images from Wikimedia Commons that have text that needs to be translated, such as for diagrams or figures, the request for translation can be made at Commons:Requests for translation, following which the image can be listed at the Wikipedia:Graphics Lab for inserting the translated text.

Classroom collaborations සංස්කරණය

Wikipedia welcomes the involvement of students in article editing. Article translation is particularly well-suited to student involvement. Such efforts provide useful, real-world translation experience for students, who will be motivated by the fact that their work will be seen by thousands of Wikipedia readers. They also benefit Wikipedia readers, who gain access to information about other cultures and peoples. For assistance setting up a classroom translation project, please see Wikipedia:Student assignments.

{{User Translator}} indicates your willingness to participate in this project through translation, copy editing, or other ways.

{{User Translator|es}} produces:
  මෙම පරිශීලක වෘත්තීමය භාෂා පරිවර්තකයෙකි.
{{User Translator|hi|proofreader=yes}} produces:
  මෙම පරිශීලක වෘත්තීමය භාෂා පරිවර්තකයෙකි.
{{User Translator|ar|project=no}} produces:
  මෙම පරිශීලක වෘත්තීමය භාෂා පරිවර්තකයෙකි.
{{User Translator|de|proofreader=yes|project=no}} produces:
  මෙම පරිශීලක වෘත්තීමය භාෂා පරිවර්තකයෙකි.
{{User Translator|sd|project=no}} produces:
  මෙම පරිශීලක වෘත්තීමය භාෂා පරිවර්තකයෙකි.
{{User Translator|sd|proofreader=yes|project=no}} produces:
  මෙම පරිශීලක වෘත්තීමය භාෂා පරිවර්තකයෙකි.

After putting this template on a userpage, the page will be added to the appropriate subcategory of Category:Available translators in Wikipedia. When the proofreader attribute is set to 'yes', the page will also be added to a subcategory of Category:Available proofreaders in Wikipedia.

{{User Translator 2}} works in the same way in the other direction (from English to another language).

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:පරිවර්තනය&oldid=585521" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි