විකිපීඩියා:Bureaucrats' noticeboard

To contact bureaucrats to alert them of an urgent issue, please post below.
For sensitive matters, you may contact an individual bureaucrat directly by e-mail.
You may use this tool to locate recently active bureaucrats.

The Bureaucrats' noticeboard is a place where items related to the Bureaucrats can be discussed and coordinated. Any user is welcome to leave a message or join the discussion here. Please start a new section for each topic.

This is not a forum for grievances. It is a specific noticeboard addressing Bureaucrat-related issues. If you want to know more about an action by a particular bureaucrat, you should first raise the matter with them on their talk page. Please stay on topic, remain civil, and remember to assume good faith. Take extraneous comments or threads to relevant talk pages.

If you are here to report that an RFA or an RFB is "overdue" or "expired", please wait at least 12 hours from the scheduled end time before making a post here about it. There are a fair number of active bureaucrats, and all of them keep an eye on the time remaining on these discussions. Thank you for your patience.

To request your administrator status to be removed, initiate a new section below.

Crat tasks
RfAs 0
RfBs 0
Overdue RfBs 0
Overdue RfAs 0
BRFAs 0
Approved BRFAs 0
Cratstats task disabled.
අක්ෂර දෝෂය: සැබෑ මොඩියුලක් නොමැත.
It is 14:59:37 on ජූලි 18, 2024, according to the server's time and date.

Bureaucrats' noticeboard archives
ලේඛනාගාරයක් තවම නැත. (තනන්න)


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:Bureaucrats%27_noticeboard&oldid=526784" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි