විකිපීඩියා:මූලාශ්‍ර දැක්වීමේ සැකිලි

(විකිපීඩියා:Citation templates වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
See also: Handy tools for making references in cite templates: MakeRef, Diberri's template filler, WP:RefToolbar

මූලාශ්‍ර දැක්වීම්වල ඒකමිතියක් පවත්වා ගැනීමත්, මූලාශ්‍ර දැක්වීම් අකෘතිකරණය කිරීමේ දී එකම දෙය නැවත නැවත කීරිමේ කාලය ඉතුරු කර අවශ්‍ය තොරතුරු පමණක් දී එය ඉබේ ම ආකෘතිගත කර ගැනීමත් මෙම මූලාශ්‍ර දැක්වීමේ සැකිලිවල අරමුණයි. මේවා භාවිතා කිරීම නීතියක් නොවේ. නමුත් ලිපියක මූලාශ්‍ර දැක්වීමේ දී ඒවා අකෘතිකරණය කිරීමේ ඒකමිතියක් පවත්වා ගත යුතු ය​.

අධෝ සටහන් සේ දැක්වීමට​

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර දැක්වීමේ දී එම සැකිල්ල හෝ සටහන <ref></ref> ටෑග තුළ රැඳවිය යුතු ය​.
ලිපියට මීට පෙර මූලාශ්‍ර දී නොමැති නම් ලිපිය අවසානයේ ආශ්‍රිත මූලාශ්‍ර අනුකොටසක් අළුතින් අරඹා පහත දැක්වෙන පියවරක් අනුගමනය කරන්න​.

== ආශ්‍රිත මූලාශ්‍ර​==
<references />

හෝ

== ආශ්‍රිත මූලාශ්‍ර​==
{{Reflist}}


එකම අධෝ සටහනකට කිහිප පොළකින් යොමු යෙදීම

සංස්කරණය

ටෑග යොදන පළමු අවස්ථාවේ එයට මෙලෙස නමක් ලබා දෙන්න​.
<ref name=නම​> ''සැකිල්ල හෝ සටහන'' </ref>
ඉන්පසු එය භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය තැන්වල දී පමණක් ලබා දෙන්න​.
<ref name=නම​ />

Using commas rather than periods

සංස්කරණය

{{Citation}} creates a citation in the same format as most of the {{Cite ... }} templates, except that the periods are replaced with commas and there is no final period. A complete list of templates that are mimicked by {{citation}} can be found at {{citation/core}}. The parameters separator= and postscript= (available for most templates) can also be used to affect the punctuation.

නිදර්ශන

සංස්කරණය

මෙම වගුවේ සැකිල්ල කොලමේ සැකිලි නාමය ({{Citation}} හෝ {{Cite xxxx}})) මත ක්ලික් කර සැකිල්ලට අදාළ පිටුවට ප්‍රවේශ වි හැකි ය​. එහි අදාළ සැකිල්ල ගැන වැඩි දුර තොරතුරු අධ්‍යයනය කළ හැකි ය​.

මූලාශ්‍රය​ සැකිල්ල​
(භාවිත කරන්නේ නම් අනිවාර්යයෙන් ම සඳහන් කළ යුතු පරාමිතීන් තද කළු අකුරින් දක්වා ඇත​)
සුලභ භාවිතාව​
(මෙය කොපි කර අවශ්‍ය තැන අලවා සුදුසු පරාමිතීන් ලබා දෙන්න)​
නිදර්ශන අංක​ 1
ප්‍රථිඵලය ලෙස ලැබෙන පෙළ යටින් දක්වා ඇත​.
නිදර්ශන අංක​ 2
ප්‍රථිඵලය ලෙස ලැබෙන පෙළ යටින් දක්වා ඇත​.
ග්‍රන්ථයක් {{cite book}}
title
{{Cite book
 | last = 
 | first = 
 | authorlink = 
 | coauthors = 
 | title = 
 | publisher = 
 | date = 
 | location = 
 | pages = 
 | url = 
 | doi = 
 | id = 
 | isbn = }}
{{Cite book 
 | last = ඩයස්
 | first = විජේ
 | authorlink = විජේ ඩයස්
 | title = ජාතික චින්තනයට එරෙහිව මාක්ස්වාදය​
 | publisher = [[කම්කරු මාවත​]]
 | location = මරදාන​
 | date = 1992
 | page = 7
 | isbn = 955-9123-10-6 }}

ඩයස්, විජේ (1992). ජාතික චින්තනයට එරෙහිව මාක්ස්වාදය​. මරදාන​: කම්කරු මාවත​. p. 7. ISBN 955-9123-10-6. {{cite book}}: zero width space character in |location= at position 6 (help); zero width space character in |publisher= at position 14 (help); zero width space character in |title= at position 33 (help)

{{Cite book 
 | last1 = බගවන් | first1 = ආර්. ඇස්.
 | first2 = සිඩ්නි | last2 = වනසිංහ​
 | title = ලියොන් ට්‍රොට්ස්කි ජීවන චරිතය 1879 - 1940
 | location = මරදාන​
 | publisher = කොටිගලගේ බරොන් පෙරේරා
 | year= 1990
 | pages = 40-43
 | month = අගෝස්තු
 | isbn = 955-95284-0-8 }}

බගවන්, ආර්. ඇස්.; වනසිංහ​, සිඩ්නි (1990). ලියොන් ට්‍රොට්ස්කි ජීවන චරිතය 1879 - 1940. මරදාන​: කොටිගලගේ බරොන් පෙරේරා. pp. 40–43. ISBN 955-95284-0-8. {{cite book}}: Unknown parameter |month= ignored (help); zero width space character in |last2= at position 7 (help); zero width space character in |location= at position 6 (help)

{{Citation}}
{{Citation
 | last = 
 | first = 
 | author-link = 
 | last2 = 
 | first2 = 
 | author2-link = 
 | title = 
 | place = 
 | publisher = 
 | origyear =
 | year = 
 | month=
 | volume = 
 | edition = 
 | chapter =
 | chapterurl =
 | page =
 | pages =
 | url = 
 | archiveurl =
 | archivedate =
 | doi = 
 | id = 
 | isbn = }}
{{Citation
 | first = David | last = Mu…
 | author-link = David Mumfo…
 | title = The Red Book of V…
 | place = Berlin
 | publisher = Springer-Verl…
 | year = 1999
 | page = 198
 | doi = 10.1007/b62130
 | isbn = 354063293X }}
Mumford, David (1999), The Red Book of Varieties and Schemes, Berlin: Springer-Verlag, p. 198, ,  
{{Citation
 | last1 = Cordell | first1 = Bruce R.
 | last2 = Grubb  | first2 = Jeff
 | last3 = Noonan | first3 = David
 | title = [[Manual of the Planes]]
 | place = Berlin
 | publisher = [[Wizards of the Coast]]
 |pages = 198-203
 | date = September 2001
 | year = 2001
 | isbn = 0-7869-1850-8 }}
Cordell, Bruce R.; Grubb, Jeff; Noonan, David (September 2001), Manual of the Planes, Berlin: Wizards of the Coast, pp. 198-203,  
journal
paper
thesis
dissertation
{{cite journal}}
Title
{{Cite journal
 | last = 
 | first = 
 | authorlink = 
 | coauthors = 
 | title = 
 | journal = 
 | volume = 
 | issue = 
 | pages = 
 | publisher = 
 | location = 
 | date = 
 | url = 
 | issn = 
 | doi = 
 | id = 
 | accessdate = }}
{{Cite journal
 | authorlink = Stephen Brey…
 | title = Copyright: A Rejo…
 | journal = UCLA Law Review
 | volume = 20
 | pages = 75–83
 | date = October 1972}}

Breyer, Stephen (October 1972). "Copyright: A Rejoinder". UCLA Law Review. 20: 75–83.

{{Cite journal
 | last1 = Bailey | first1 = David H.
 | author1-link = David H. Bailey
 | last2 = Borwein | first2 = Peter
 | author2-link = Peter Borwein
 | last3 = Borwein | first3 = Jonathan M.
 | author3-link = Jonathan Borwein
 | title = The Quest for Pi
 | journal = Mathematical Intelligencer
 | volume = 19
 | issue = 1
 | pages = 50–57
 | publisher = Springer-Verlag
 | location = Berlin
 | date = 25 June 1997
 | year = 1997
 | url = http://crd.lbl.gov/~dhbailey/...
 | issn =0343-6993
 | doi = 10.1007/BF03024340
 | id = {{Zbl|0878.11002}}. {{MR|1439159}} }}

Bailey, David H.; Borwein, Peter; Borwein, Jonathan M. (25 June 1997). "The Quest for Pi" (PDF). Mathematical Intelligencer. Berlin: Springer-Verlag. 19 (1): 50–57. doi:10.1007/BF03024340. ISSN 0343-6993. සැකිල්ල:Zbl. සැකිල්ල:MR.{{cite journal}}: CS1 maint: date and year (link)

{{Citation}}
journal (or periodical)
{{Citation
 | last = 
 | first = 
 | author-link = 
 | last2 = 
 | first2 = 
 | author2-link = 
 | title = 
 | journal = 
 | volume = 
 | issue = 
 | pages = 
 | date = 
 | origyear =
 | year = 
 | month =
 | url = 
 | archiveurl =
 | archivedate =
 | doi = 
 | id = }}
{{Citation
 | last = Breyer
 | first = Stephen
 | author-link = Stephen Bre…
 | title = Copyright: A Rejo…
 | journal = UCLA Law Review
 | volume = 20
 | pages = 75–83
 | date = October 1972
 | year = 1972 }}

Breyer, Stephen (October 1972), "Copyright: A Rejoinder", UCLA Law Review 20: 75–83 

{{Citation
 | last1 = Bailey | first1 = David H.
 | author1-link = David H. Bailey
 | last2 = Borwein | first2 = Peter
 | author2-link = Peter Borwein
 | last3 = Borwein | first3 = Jonathan M.
 | author3-link = Jonathan Borwein
 | title = The Quest for Pi
 | journal = Mathematical Intelligencer
 | volume = 19
 | issue = 1
 | pages = 50–57
 | publisher = Springer-Verlag
 | location = Berlin
 | date = 25 June 1997
 | year = 1997
 | url = http://crd.lbl.gov/~dhbailey/...
 | issn =0343-6993
 | doi = 10.1007/BF03024340
 | id = {{Zbl|0878.11002}}, {{MR|1439159}} }}
Bailey, David H.; Borwein, Peter; Borwein, Jonathan M. (25 June 1997), "The Quest for Pi", Mathematical Intelligencer (Berlin: Springer-Verlag) 19 (1): 50–57, , සැකිල්ල:Zbl, සැකිල්ල:MR, , http://crd.lbl.gov/~dhbailey/dhbpapers/pi-quest.pdf 
website {{cite web}}
title
url
{{Cite web
 | last = 
 | first = 
 | authorlink = 
 | coauthors = 
 | title = 
 | work = 
 | publisher = 
 | date = 
 | url = 
 | format = 
 | doi = 
 | accessdate = }}
{{Cite web
 | last = Spiegel
 | first = Rachel
 | title = Research: Thalido…
 | url=http://science-educat…
 | accessdate = 30 April 2006 }}

Spiegel, Rachel. "Research in the News: Thalidomide". සම්ප්‍රවේශය 30 April 2006.

{{Cite web
| title = 
| url = 
| dateformat = mdy
| accessdate = }}

(Write date as Month Day Year; e.g., July 22 2009. Comma will be added automatically.)

{{Cite web
 | last = Hansen
 | first = James E.
 | authorlink = James E. Hansen
 | last2 = Ruedy | first2 = R.
 | last3 = Sato  | first3 = M.
 | last4 = Lo   | first4 = K.
 | title = GISS Surface Temperature An…
 | work =
 | publisher = [[Goddard Institute for…
 | date = December 15, 2005
 | url = http://data.giss.nasa.gov/gis…
 | format =
 | doi =
 | accessdate = September 28, 2006 }}

Hansen, James E.; Ruedy, R.; Sato, M.; Lo, K. (December 15, 2005). "GISS Surface Temperature Analysis Global Temperature Trends: 2005 Summation". NASA Goddard Institute for Space Studies. සම්ප්‍රවේශය September 28, 2006.

{{Citation}}
title
url
{{Citation
 | last = 
 | first = 
 | author-link = 
 | last2 = 
 | first2 = 
 | author2-link = 
 | title = 
 | date = 
 | year = 
 | url = 
 | accessdate = }}
{{Citation
 | last = Spiegel
 | first = Rachel
 | title = Research: Thalido…
 | url=http://science-educat…
 | accessdate = 30 April 2006 }}

Spiegel, Rachel, Research in the News: Thalidomide, http://science-education.nih.gov/nihHTML/ose/snapshots/multimedia/ritn/Thalidomide/index.html, ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 30 April 2006 

{{Citation
 | last1 = Hansen | first1 = James E.
 | author1-link = James Hansen
 | last2 = Ruedy | first2 = R.
 | last3 = Sato  | first3 = M.
 | last4 = Lo   | first4 = K.
 | title = GISS Surface Temperature An…
 | publisher = [[Goddard Institute for ...
 | date = December 15, 2005
 | year = 2005
 | url = http://data.giss.nasa.gov/gis…
 | accessdate = September 28, 2006 }}

Hansen, James E.; Ruedy, R.; Sato, M.; Lo, K. (December 15, 2005), GISS Surface Temperature Analysis Global Temperature Trends: 2005 Summation, NASA Goddard Institute for Space Studies, http://data.giss.nasa.gov/gistemp/2005/, ප්‍රතිෂ්ඨාපනය September 28, 2006 

comic {{cite comic}}[1]
{{Cite comic
 | writer=
 | penciller=
 | inker=
 | story=
 | title=
 | volume= 
 | issue= 
 | date=
 | publisher=
 | page= 
 | panel= }}
{{Cite comic
| writer=[[Stan Lee|Lee, Stan]] 
| penciller=[[Jack Kirby|Kirby, Jack]] 
| inker=[[Christopher Rule|Rule, Christopher]] 
| story=The Fantastic Four! 
| title=[[Fantastic Four|The Fantastic Four]] 
| volume=1 
| issue=1 
| date=November, 1961 
| publisher=[[Marvel Comics]] 
| page=3 
| panel=2 }}

Lee, Stan (w), Kirby, Jack (p), Rule, Christopher (i). "The Fantastic Four!" The Fantastic Four 1: 3/2 (November, 1961), Marvel Comics

comic strip {{comic strip reference}}[2]
{{comic strip reference
 | cartoonist=
 | strip=
 | paper=
 | location=
 | date=
 | supplement=
 | syndicate=
 | page= }}
{{comic strip reference
 | cartoonist=[[Milton Caniff|Caniff, Milton]] 
 | strip=[[Steve Canyon]] 
 | paper=Journal Herald 
 | location=Dayton, OH 
 | date=July 15, 1967 
 | supplement=Color Comics Supplement 
 | syndicate=Newspaper Syndicate 
 | page=1 }}

Caniff, Milton (c). Steve CanyonJournal Herald (Dayton, OH). July 15, 1967, [Color Comics Supplement], Newspaper Syndicate

 1.
conference
report
or paper
{{cite conference}}
title
booktitle
{{Cite conference
 | first = 
 | last = 
 | authorlink = 
 | coauthors = 
 | title = 
 | booktitle = 
 | pages = 
 | publisher = 
 | date = 
 | location = 
 | url = 
 | doi = 
 | id = 
 | accessdate = }}
{{Cite conference
 | first = M.
 | last = Turk
 | authorlink =
 | coauthors = Pentland, A.
 | title = Face recognition …
 | booktitle = Proc IEEE Con…
 | place = Maui, Hawaii
 | pages = 586–591
 | year = 1991 }}

Turk, M.; Pentland, A. (1991). "Face recognition using eigenfaces". Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Maui, Hawaii. pp. 586–591. 

{{Cite conference
 | last1 = Evans  | first1 = N. R.
 | last2 = Schaefer | first2 = G.
 | last3 = Bond   | first3 = H.
 | last4 = Karovska | first4 = M.
 | last5 = Nelan  | first5 = E.
 | last6 = Sasselov | first6 = D.
 | title = Direct detection of the ...
 | booktitle = American Astronomical Society 207th ...
 | publisher = AAS
 | date = January 9, 2006
 | url = http://www.aas.org/ ... 30.htm }}

Evans, N. R.; Schaefer, G.; Bond, H.; Karovska, M.; Nelan, E.; Sasselov, D. (January 9, 2006). "Direct detection of the close companion of Polaris with the Hubble Space Telescope". American Astronomical Society 207th Meeting. AAS. http://www.aas.org/publications/baas/v37n4/aas207/1130.htm. 

{{Citation}}
{{Citation
 | first = 
 | last = 
 | author-link = 
 | first2 = 
 | last2 = 
 | author2-link = 
 | editor-last = 
 | editor-first = 
 | editor2-last = 
 | editor2-first = 
 | contribution = 
 | contribution-url = 
 | series = 
 | year = 
 | pages = 
 | place = 
 | publisher = 
 | url = 
 | doi = 
 | id = }}
{{Citation
 | last1 = Turk | first1 = M.
 | last2 = Pet… | first2 = A.
 | contribution = Face recog…
 | series = Proc IEEE Confere…
 | place = Maui, Hawaii
 | pages = 586–591
 | year = 1991 }}

Turk, M.; Petland, A. (1991), "Face recognition using eigenfaces", Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Maui, Hawaii, pp. 586–591 

{{Citation
 | last1 = Evans  | first1 = N. R.
 | last2 = Schaefer | first2 = G.
 | last3 = Bond   | first3 = H.
 | last4 = Karovska | first4 = M.
 | last5 = Nelan  | first5 = E.
 | last6 = Sasselov | first6 = D.
 | contribution = Direct detection of …
 | series = American Astronomical…
 | publisher = AAS
 | date = January 9, 2006
 | contribution-url = http://…30.htm }}

Evans, N. R.; Schaefer, G.; Bond, H.; Karovska, M.; Nelan, E.; Sasselov, D. (January 9, 2006), "Direct detection of the close companion of Polaris with the Hubble Space Telescope", American Astronomical Society 207th Meeting, AAS, http://www.aas.org/publications/baas/v37n4/aas207/1130.htm 

court case (legal decision) {{cite court}}
{{Cite court
 |litigants = 
 |vol = 
 |reporter = 
 |opinion = 
 |pinpoint = 
 |court = 
 |date = 
 |url= }}
{{Cite court
 |litigants=Roe v. Wade
 |vol=410
 |reporter=U.S.
 |opinion=113
 |pinpoint=
 |court=
 |date=1973
 |url=http://www.law.corn… }}

Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). Text

encyclopedia {{cite encyclopedia}}
Title
encyclopedia
{{Cite encyclopedia
 | title = 
 | encyclopedia = 
 | volume = 
 | pages = 
 | publisher = 
 | date = 
 | id = 
 | accessdate = }}
{{Cite encyclopedia
 | title = Kirkegaard…
 | encyclopedia = Grote Winkler Pri…
 | editor-last = Winkler Pri…
 | editor-first = Anthony
 | editor-link = Anthony Win…
 | volume = 9
 | publisher = Elsevier
 | year = 1882 }}

Winkler Prins, Anthony, ed (1882). "Kirkegaard, Ole Lund". Grote Winkler Prins. 9. Elsevier. 

{{Cite encyclopedia
 | last = Kramer
 | first = Martin
 | authorlink = Martin Kramer
 | editor-last = Boyd
 | editor-first = Kelley
 | title = Bernard Lewis
 | encyclopedia = Encyclopedia of Hist…
 | volume = 1
 | pages = 719–720
 | publisher = Fitzroy Dearborn
 | location = London
 | date = 1999
 | url = http://www.oocities.com/mart… }}

Kramer, Martin (1999). "Bernard Lewis". in Boyd, Kelley. Encyclopedia of Historians and Historical Writing. 1. London: Fitzroy Dearborn. pp. 719–720. http://www.oocities.com/martinkramerorg/BernardLewis.htm. 

{{Citation}}
contribution=name of article
{{Citation
 | last = 
 | first = 
 | contribution = 
 | year = 
 | title = 
 | editor-last = 
 | editor-first = 
 | volume = 
 | pages = 
 | place = 
 | publisher = 
 | id = }}
{{Citation
 | contribution = Kirkegaard…
 | title = Grote Winkler Pri…
 | editor-last = Winkler Pri…
 | editor-first = Anthony
 | editor-link = Anthony Win…
 | volume = 9
 | publisher = Elsevier
 | year = 1882 }}

Winkler Prins, Anthony, ed. (1882), "Kirkegaard, Ole Lund", Grote Winkler Prins, 9, Elsevier 

{{Citation
 | last = Kramer
 | first = Martin
 | author-link = Martin Kramer
 | contribution = Bernard Lewis
 | editor-last = Boyd
 | editor-first = Kelley
 | title = Encyclopedia of Historians …
 | volume = 1
 | pages = 719–720
 | publisher = Fitzroy Dearborn
 | place = London
 | year = 1999
 | contribution-url = http://…is.htm }}

Kramer, Martin (1999), "Bernard Lewis", in Boyd, Kelley, Encyclopedia of Historians and Historical Writing, 1, London: Fitzroy Dearborn, pp. 719–720, http://www.oocities.com/martinkramerorg/BernardLewis.htm 

episode
(television or radio)
{{cite episode}}
title
{{Cite episode
| title    = 
| episodelink = 
| url     = 
| series    = 
| serieslink  = 
| credits   = 
| network   = 
| station   = 
| city     = 
| airdate   = 
| began    = 
| ended    = 
| season    = 
| seriesno   =
| number    = 
| minutes   = 
| transcript  = 
| transcripturl= }}
{{Cite episode
| title    = BBC-TV Presents: …
| episodelink = BBC Snooker World …
| url     = 
| series    = Wide World of Snooker
| serieslink  = Wide World of Snooker …
| credits   = Presenters: [[Dennis …
| network   = [[BBC]]
| station   = [[BBC Two]]
| city     = [[Sheffield]], …
| airdate   = 2008-04-27
| minutes   = 2:34}}

"BBC-TV Presents: The 2008 World Snooker Championship Live at The Crucible". Presenters: Dennis Taylor and Clive Everton. Wide World of Snooker. BBC. BBC Two, Sheffield, England. 2008-04-27. 2:34 minutes in.

{{Cite episode
 | title = Duet
 | episodelink = Duet (Stargate Atlant…
 | series = Stargate Atlantis
 | serieslink = Stargate Atlantis
 | airdate = August 5, 2005
 | season = 2
 | number = 4 }}

"Duet". Stargate Atlantis. August 5, 2005. No. 4, season 2.

mailing list {{cite mailing list}}
title
url
{{Cite mailing list
 | last = 
 | first = 
 | authorlink = 
 | title = 
 | mailinglist = 
 | date = 
 | url = 
 | accessdate = }}
{{Cite mailing list
 |last=Murdock
 |first=Ian
 |authorlink=Ian Murdock
 |title=Debian GNU/Linux 0.9…
 |mailinglist=debian-announce
 |date=26 October 1995
 |url=http://lists.debian.or…
 |accessdate=20 April 2007 }}

Murdock, Ian (26 October 1995). "Debian GNU/Linux 0.93 Release 6 now available" (Mailing list). සම්ප්‍රවේශය 20 April 2007. {{cite mailing list}}: Unknown parameter |mailinglist= ignored (help)

map {{cite map}}
publisher
title
edition
{{Cite map
 |publisher = 
 |title = 
 |url = 
 |edition = 
 |section = 
 |accessdate = }}
{{Cite map
 |publisher=Kansas Departmen…
 |title=Official State Trans…
 |url=http://www.ksdot.org/b… 
 |edition=2005-2006
 |section=F9 
 |accessdate=March 30, 2007 }}

Kansas Department of Transportation. Official State Transportation Map [map], 2005-2006 edition. Section F9. Retrieved March 30, 2007.

{{Cite map 
 |publisher=Skelly Oil Company 
 |title=Highway Map of Oklahoma 
 |cartography=Diversified Map Co 
 |edition=1966 
 |section=11C }}

Skelly Oil Company. Highway Map of Oklahoma [map], 1966 edition. Cartography by Diversified Map Co. Section 11C.

news article {{cite news}}
Title
{{Cite news 
 | last = 
 | first = 
 | coauthors = 
 | title = 
 | newspaper = 
 | location =
 | pages = 
 | language = 
 | publisher = 
 | date = 
 | url = 
 | accessdate = }}
{{Cite news 
 | last = Finn
 | first = Gary
 | title = What a growing lad needs is …
 | pages = 
 | newspaper = The Independent
 | location = London
 | date = 31 August 1998
 | url = http://www.independent.co.uk …
}}

Finn, Gary (31 August 1998). "What a growing lad needs is a naughty book, says Blair". The Independent. London.

{{Cite news 
 | last = Andersen
 | first = David
 | coauthors = Witter, Lameen
 | title = Former Marine, Go Daddy CEO…
 | work = Marine Corps News
 | date = 17 February 2006
 | url = http://www.military.com/Caree…
 | accessdate = 6 June 2006 }}

Andersen, David (17 February 2006). "Former Marine, Go Daddy CEO Talks About His Rise to Success". Marine Corps News. සම්ප්‍රවේශය 6 June 2006. {{cite news}}: Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)

{{Citation}}
newspaper (or magazine, journal, periodical)
{{Citation
 | last = 
 | first = 
 | author-link = 
 | last2 = 
 | first2 = 
 | author2-link = 
 | title = 
 | newspaper = 
 | pages = 
 | year = 
 | date = 
 | url = 
 | archiveurl =
 | archivedate =
 | accessdate = }}
{{Citation 
 | last = Finn
 | first = Gary
 | title = What a growing lad needs is …
 | pages = 
 | newspaper = The Independent
 | location = London
 | date = 31 August 1998
 | url =http://www.independent.co.uk …
 | archiveurl = http://www.webcitation …
 | archivedate = 2010-03-06
}}

Finn, Gary (31 August 1998), "What a growing lad needs is a naughty book, says Blair", The Independent (London), archived from the original on 2010-03-06, http://www.webcitation.org/5o2QlSnnD 

{{Citation
 | last1 = Andersen | first1 = David
 | last2 = Witter  | first2 = Lameen
 | title = Former Marine, Go Daddy CEO…
 | newspaper = Marine Corps News
 | date = 17 February 2006
 | year = 2006
 | url = http://www.military.com/Ca… 
 | accessdate = 2 June 2006 
}}

Andersen, David; Witter, Lameen (17 February 2006), "Former Marine, Go Daddy CEO Talks About His Rise to Success", Marine Corps News, http://www.military.com/Careers/Content1?file=careersArticlesGoDaddy.htm&area=Reference, ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2 June 2006 

newsgroup
posting
(DO NOT
USE TO
VERIFY)
{{cite newsgroup}}
Title
{{Cite newsgroup 
 | title = 
 | author = 
 | date = 
 | newsgroup = 
 | id = 
 | url = 
 | accessdate = }}
{{Cite newsgroup 
 | author = Gary S. Terhune
 | title = Lost Ctrl-Alt-Del…
 | date = January 11, 2004
 | newsgroup = microsoft.pub…
 | id = uAIVMjC2DHA.2336@TK2…
 | url = http://groups.googl…
 | accessdate = May 16, 2006 }}

Gary S. Terhune (January 11, 2004). "Lost Ctrl-Alt-Del function on W98, 2nd". Newsgroupmicrosoft.public.win98.gen_discussion. uAIVMjC2DHA.2336@TK2MSFTNGP09.phx.gbl. සම්ප්‍රවේශය May 16, 2006.

{{Cite newsgroup 
 | title = How can helping "Kids in Af…
 | author = Trodel
 | date = June 10, 2006
 | newsgroup= humanities.philosophy.ob…
 | id = 1149950890.204481.35810@h76g20…
 | url = http://groups.google.com/grou…
 | accessdate = July 3, 2006 }}

Trodel (June 10, 2006). "How can helping "Kids in Africa" be in my self interest". Newsgrouphumanities.philosophy.objectivism. 1149950890.204481.35810@h76g2000cwa.googlegroups.com. සම්ප්‍රවේශය July 3, 2006.

patent {{Citation}}
inventor-last
{{Citation
 | inventor-last =
 | inventor-first =
 | inventorlink =
 | inventor2-last =
 | inventor2-first =
 | inventorlink2 =
 | publication-date =
 | issue-date =
 | title =
 | country-code =
 | description =
 | patent-number = }}
{{Citation
 | inventor1-last = Degermark
 | inventor1-first = Mikael
 | inventor2-last = Brodnik
 | inventor2-first = Andrej
 | inventor3-last = Carlsson
 | inventor3-first = Svante
 | inventor4-last = Pink
 | inventor4-first = Stephen
 | title = Fast routing lookup system
using complete prefix tree, bit vector,
and pointers in a routing table for
determining where to route IP datagrams
 | issue-date = 2001
 | patent-number = 6266706
 | country-code = US}}

US 6266706, සැකිල්ල:Citation/authors, "Fast routing lookup system using complete prefix tree, bit vector, and pointers in a routing table for determining where to route IP datagrams", issued 2001 

press release {{cite press release}}
Title
{{Cite press release
 | title = 
 | publisher = 
 | date = 
 | url = 
 | accessdate = }}
{{Cite press release
 | title = Nature compares W…
 | publisher = The Wikimedia…
 | date = 15 December 2005
 | url = http://en.wikipedia…
 | accessdate = 3 July 2006 }}

"Nature compares Wikipedia and Britannica" (Press release). The Wikimedia Foundation. 15 December 2005. සම්ප්‍රවේශය 3 July 2006.

{{Cite press release
 | title = HFPA Announces Timetable fo…
 | publisher = [[Hollywood Foreign P…]]
 | date = May 25, 2006
 | url = http://www.hfpa.org/news/id/32
 | accessdate = June 13, 2006 }}

"HFPA Announces Timetable for 64th Annual Golden Globe Awards" (Press release). Hollywood Foreign Press Association. May 25, 2006. සම්ප්‍රවේශය June 13, 2006.

video
(movie, television production, documentary, etc.)
{{cite video}}
people
title
{{Cite video
 | people = 
 | title = 
 | medium = 
 | publisher = 
 | location = 
 | date = }}
{{Cite video
 | people = Al-Issawi, Omar (Director)
 | title = [http://www.imdb…]
 | medium = Television production
 | publisher = Al-Issawi, Om…
 | location = Lebanon
 | date = 2001 }}

Al-Issawi, Omar (Director) (2001). Harab libnan (Television production). Lebanon: Al-Issawi, Omar. {{cite AV media}}: External link in |title= (help)

{{Cite video
 | people = Dick Cavett
 | title = The Dick Cavett Show — Rock…
 | medium = DVD
 | publisher = Shout Factory
 | date = 2005 }}

Dick Cavett (2005). The Dick Cavett Show — Rock Icons (1969) (DVD). Shout Factory.

video game {{cite video game}}
title
developer
{{Cite video game 
 | title = 
 | developer = 
 | publisher = 
 | date = 
 | platform = 
 | version = 
 | level = 
 | language = 
 | isolang = 
 | quote = }}
{{Cite video game
 |title=[[Halo 3]]
 |developer= [[Bungie]]
 |publisher=[[Microsoft Game Studios]]
 |date=September 25, 2007
 |platform=[[Xbox 360]]
 |version=1.0
 |level=The Storm
 |language=English
 |isolang=
 |quote='''Arbiter''': More Brutes? /...

Bungie (September 25, 2007). Halo 3 (English බසින්). Vol. Xbox 360. Microsoft Game Studios. Level/area: The Storm. Arbiter: More Brutes? / Master Chief: Worse.{{cite book}}: CS1 maint: unrecognized language (link)

Harvard reference and shortened footnote examples

සංස්කරණය

These templates automatically create a one-directional link to the first matching citation template on the same page. All the following templates are supported: {{citation}} · {{cite book}} · {{cite journal}} · {{cite web}} · {{cite conference}} · {{cite encyclopedia}} · {{cite mailing list}} · {{cite manual}} · {{cite news}} · {{cite press release}} · {{cite arXiv}} · {{cite video}} (an up-to-date list is at Template:Citation/core). To use the links, the template must define "Surname" (or "Last") and "Year" and must include ref=harv.

What to type What it makes
 • Article text.{{sfn|Turner|1851|pp=10-11}} (Shortened footnote template)
 • Article text.{{sfn|Smith|1879|p=289}}

==Notes==
{{reflist}}

 • Article text.[1]
 • Article text.[2]
Notes
 1. ^Turner 1851, pp. 10–11
 2. ^Smith 1879, p. 289
 • {{Harvard citation|Turner|1851|pp=10–11}}
 • {{Harv|Smith|1879|p=289}}
 • {{Harvtxt|Turner|1851}} asserts that ... (author's name part of text)
 • {{Harvnb|Smith|1879}} (no brackets)
 • {{Harv|Lincoln|Washington|Adams|Johnson|2007|pp=88–89}} (multi-author)

Three Harvcol templates are altered to use colons to indicate page numbers.

Harvcol templates

 1. Notes on {{cite comic}}:
  • This template allows for a cartoonist field to be used instead of the individual fields if there is a sole creator, as in Bone, or an artist field if the penciller and inker is the same person.
  • The style of this template is based on Allen Ellis' Comic Art in Scholarly Writing: A Citation Guide, 1999.
  • See the talk page for more details and field explanations.
 2. Notes on {{comic strip reference}}