විකිපීඩියා:ප්‍රශ්න

(විකිපීඩියා:Questions වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)


ප්‍රශ්ණ හෝ ගැටළු ඉදිරිපත් කරන්නේ කොහේද

සංස්කරණය

කරුණාකර සුදුසු තැන බලා ඔබේ ගැටලුව ඉදිරිපත් කරන්න. වැරදි තැන්හි ඇසූ ගැටලු සඳහා පිළිතුරු පමාවීමට ඉඩ ඇත. නොබෝවේලාවකින් ස්වෙච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වන පරිශීලකයකු ඔබට පිළිතුරු දෙනු ඇත.


තථ්‍ය ගැටළු

සංස්කරණය
  • The Reference Desk is like a library reference desk where you can ask questions on any topic apart from Wikipedia itself and the editors there will try to answer your questions or point you in the direction to find the information you need.
e.g. "What country has the world's largest fishing fleet?"
The reference desk is divided into several subject areas:
ComputingEntertainmentLanguageHumanitiesMathematicsScience
If you are unsure of the exact area use Miscellaneous.

සුවිශේෂ ලිපිය ගැන පරිකථනයන්

සංස්කරණය
  • Each article has its own talk page to ask questions or make constructive comments regarding its content, when you are viewing the article, just click on the discussion link at the top of the page. Bear in mind, however, that Wikipedia is not a forum for discussion about the topics of articles – comments should be limited to the article's content.

විකිපීඩියාව භාවිතා කිරීම හා සංස්කරණය හා බැඳි ගැටලු

සංස්කරණය

ඔබේ ගැටලුව දැනටමත් නිති විමසන ප්‍රශ්ණ වලදී පිලිතුරු දී තිබෙන්නට පුලුවන. නැත්නම්:

  • උදවු කවුළුව ගැටලු ඇසීමට ඇති ප්‍රධාන ස්ථානය වන අතර අන් සියලුම තැන්වලින් පිළිතුරු නොලද විට මෙය භාවිතා කරන්න.
  • නව දායකයන්ගේ උදවු පිටුව නවකයින් සඳහා තැනුනු උදව් පිටුවල කේන්ද්‍රස්තානයක්.
  • Editor assistance/Requests is a place to ask for help regarding content issues and disputes.
  • Highly Active Users is a page where you can request assistance and advice directly from active Wikipedia editors in your own timezone.
  • කෝපි කඩේ විකිපීඩියා හා සම්බන්ඳ තාක්ෂණික ගැටලු, ප්‍රතිපත්ති හා ක්‍රියාකාරකම් ගැන සාකච්ඡා කිරීමට භාවිතා වන ස්ථානයයි.
  • මාධ්‍ය කතුහිමිකම් ප්‍රශ්ණ පින්තූර හෝ අනෙකුත් මාධ්‍ය කතුහිමිකම් ප්‍රශ්ණ පිටුව.
  • ඉල්ලීම් ඉල්ලීම් අංශය.

සක්‍රිය වැට් උදව්

සංස්කරණය
  • For assistance with Wikipedia-related queries (not general factual questions), you can join the #wikipedia-en-help IRC chat room for live assistance. If you are not familiar with IRC, or your browser doesn't support it, Click here to get connected!

ඔබේ සංවාද පිටුවේ ඇති පුද්ගලික උදව්

සංස්කරණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:ප්‍රශ්න&oldid=533330" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි