විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘති විශේෂාංග ලිපි/සාමාජිකයන්

—–

ප්‍රධාන සාකච්ඡාව සාමාජිකයන් දැන්වීම් පුවරුව වැදගත් ලිපි නව ලිපි කළ යුතු දෑ ජනප්‍රිය පිටු නිවිප්‍ර

සාමාජිකයන් සංස්කරණය

ඔබ මෙම ව්‍යාපෘතිය හා සම්බන්ධ වීමට කැමති නම් අව්ශ්‍ය ඕනෑම මොහොතක මෙම ලැයිස්තුවට ඔබගේ නම එක් කරන්න. මේ පමණක් නොවේ ඔබ කැමති වෙනත් ඕනෑම විකිව්‍යාපෘතියක් සදහා සහභාගීවීමට ඔබව උනන්දු කරනු ලැබේ

 1. Randeerjayasekara (talk  contribs)
 2. Mr. 1100100 (talk  contribs)
 3. Indunil Chamara (talk  contribs)
 4. Pradeepmaduranga (talk  contribs)
 5. L Manju (talk  contribs)
 6. gawesaka (talk  contribs)
 7. Anandawardhana (talk  contribs)
 8. Thameera123 (talk  contribs)
 9. Sudheera1994 (talk  contribs)
 10. Leelk1995 (talk  contribs)
 11. rsekanayake (talk  contribs)
 12. Singhalawap (talk  contribs)
 13. Sathyajith99 (talk  contribs)
 14. Rehman (talk  contribs)
 15. kusalarunoda (talk  contribs)
 16. Ravindu Navin (talk  contribs)
 17. Suroiranga (talk  contribs)
 18. Yasasuru (talk  contribs)
 19. Sudath Wijesundara (talk  contribs)
 20. W.L Udara sathsarani (talk  contribs)
 21. W.L Ruwindi Duanjala (talk  contribs)
 22. Salithak1 (talk  contribs)
 23. Medini Vihanga (talk  contribs)
 24. BuddhikaW88 (talk  contribs)