විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘති විශේෂාංග ලිපි/නව ලිපි පිළිබඳ නිවේදන

ප්‍රධාන සාකච්ඡාව සාමාජිකයන් දැන්වීම් පුවරුව වැදගත් ලිපි නව ලිපි කළ යුතු දෑ ජනප්‍රිය පිටු නිවිප්‍ර

විශේෂාංග ලිපියක් බවට පත් කරගැනීමේ අභිලාෂයෙන් ඔබ නිර්මාණය කරන නව ලිපිවල සහ විකිපීඩියාවේ පවතින ලිපි අතුරින්, විශේෂාංග ලිපි තෝරාගැනීමේ පිටුවට දැන්මම එක් කිරීමට සුදුසු නොවන, එහෙත් හොඳ යැයි ඔබ සිතන ලිපිවල මාතෘකා සබැඳි මෙහි එක් කරන්න. එවිට එම ලිපිය වැඩිදියුණු කිරීමට ව්‍යාපෘතියේ අනෙකුත් සාමාජිකයන්ගේ සහාය ද ලබා ගත හැකි වනු ඇත.

  1. වාක්‍ය පරතරය
  2. ඩැනියෙල් ක්‍රේග්
  3. ඇවතාර්:අවසන් වායුබන්ධක
  4. ශ්‍රී ලංකාවේ ගම්සභා ක්‍රමය
  5. සිංහල ගම සහ එහි පරිහානිය