විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘති විශේෂාංග ලිපි/දැන්වීම් පුවරුව

ප්‍රධාන සාකච්ඡාව සාමාජිකයන් දැන්වීම් පුවරුව වැදගත් ලිපි නව ලිපි කළ යුතු දෑ ජනප්‍රිය පිටු නිවිප්‍ර

  • පළමු අදියර 31 ඔක්තෝබර් 2015 සිට 31 ඔක්තෝබර් 2016 දක්වා ක්‍රියාත්මක කෙරේ. එම කාල සීමාව තුළ ව්‍යාපෘතියේ අපේක්ෂිත අරමුණු සපුරා ගැනීමට පරිශීලක ඔබගේ සහාය අපේක්ෂා කෙරේ.