මානව සංවර්ධන දර්ශකය අනුව රටවල් ලැයිස්තුව

විකිමීඩියා ලැයිස්තු ලිපිය

මෙය මානව සංවර්ධන දර්ශකය අනුව රටවල් ලැයිස්තුවකි.

World map of countries by Human Development Index categories in increments of 0.050 (based on 2017 data, published on 14 September 2018).
  ≥ 0.900
  0.850–0.899
  0.800–0.849
  0.750–0.799
  0.700–0.749
  0.650–0.699
  0.600–0.649
  0.550–0.599
  0.500–0.549
  0.450–0.499
  0.400–0.449
  ≤ 0.399
  Data unavailable
World map representing Human Development Index categories (based on 2017 data, published in 2018).[1]
  0.800–1.000 (very high)
  0.700–0.799 (high)
  0.555–0.699 (medium)
  0.350–0.554 (low)
  Data unavailable

ක්‍රමවේදය සංස්කරණය

 
World map showing the increases and decreases of points on the Human Development Index scale from the 2017 report to the 2018 report.
  + 0.013
  + 0.012
  + 0.011
  + 0.010
  + 0.009
  + 0.008
  + 0.007
  + 0.006
  + 0.005
  + 0.004
  + 0.003
  + 0.002
  + 0.001
  No increase/decrease
  − 0.001
  − 0.002
  − 0.003
  − 0.004
  − 0.005
  − 0.006
  − 0.007
  − 0.008
  − 0.009
  − 0.010

මානව සංවර්ධන දර්ශකය යනු රටවල්වල ආයුෂ අපේක්ෂාව, අධ්‍යාපනය, හා ප්‍රතිශීර්ෂ ආදායම පෙන්වන දර්ශකයන් අනුව ලොව රටවල් මානව සංවර්ධන අවස්ථා හතරකට වර්ග කරන්නා වූ සංයුක්ත සංඛ්‍යානමය දර්ශකයකි. යම් රටක ආයු අපේක්ෂාව, අධ්‍යාපන මට්ටම හා ප්‍රතිශීර්ෂ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය ඉහළ විට රටක් මා.සං.ද. හි ඉහළ ලකුණු ලැබේ. මා.සං.ද හි නිර්මාපකයා වන්නේ පකිස්ථාන ආර්ථික විද්‍යාඥ මහබූබ්-උල්-හක් ය.

සම්පූර්ණ රටවල් ලැයිස්තුව සංස්කරණය

  •   = ඉහළ ගොස් ඇත (increase).
  •   = වෙනසක් නොමැත (steady).
  • = පහළ ගොස් ඇත (decrease).

ඉතා ඉහළ සංස්කරණය

Rank Country/Territory HDI
2018 rankings
[1]
Change in rank from previous year[1] 2018 rankings
[1]
Change from previous year
[1]
1     Norway 0.953   0.002
2      Switzerland 0.944   0.001
3     Australia 0.939   0.001
4     Ireland 0.938   0.004
5 (1)   Germany 0.936   0.002
6   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Iceland 0.935   0.002
7   (1)   Hong Kong 0.933   0.003
7     Sweden 0.933   0.001
9 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Singapore 0.932   0.002
10     Netherlands 0.931   0.003
11 (1)   Denmark 0.929   0.001
12     Canada 0.926   0.004
13 (1)   United States 0.924   0.002
14     United Kingdom 0.922   0.002
15     Finland 0.920   0.002
16     New Zealand 0.917   0.002
17 (1)   Belgium 0.916   0.001
17 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Liechtenstein 0.916   0.001
19     Japan 0.909   0.002
20     Austria 0.908   0.002
21     Luxembourg 0.904   0.001
22     Israel 0.903   0.001
22   (1)   South Korea 0.903   0.003
24     France 0.901   0.002
25     Slovenia 0.896   0.002
26     Spain 0.891   0.002
27     Czech Republic 0.888   0.003
28     Italy 0.880   0.002
29     Malta 0.878   0.003
30     Estonia 0.871   0.003

Rank Country HDI
2018 rankings
[1]
Change in rank from previous year[1] 2018 rankings
[1]
Change from previous year
[1]
31 (1)   Greece 0.870   0.002
32     Cyprus 0.869   0.002
33   (1)   Poland 0.865   0.005
34 (1)   United Arab Emirates 0.863   0.001
35   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Andorra 0.858   0.002
35   (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Lithuania 0.858   0.003
37 (1)   Qatar 0.856   0.001
38   (1)   Slovakia 0.855   0.002
39   (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Brunei 0.853   0.001
39 (1)   Saudi Arabia 0.853 0.001
41   (2)   Latvia 0.847   0.003
41   (1)   Portugal 0.847   0.002
43 (2)   Bahrain 0.846  
44   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Chile 0.843   0.001
45     Hungary 0.838   0.003
46     Croatia 0.831   0.003
47     Argentina 0.825   0.003
48 (1)   Oman 0.821 0.001
49     Russia 0.816   0.001
50     Montenegro 0.814   0.004
51 (1)   Bulgaria 0.813   0.003
52     Romania 0.811   0.004
53   (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Belarus 0.808   0.003
54 (1)   Bahamas 0.807   0.001
55   (1)   Uruguay 0.804   0.002
56 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Kuwait 0.803 0.001
57     Malaysia 0.802   0.003
58 (1)   Barbados 0.800   0.001
58   (2) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Kazakhstan 0.800   0.003

ඉහළ සංස්කරණය

Rank Country HDI
2018 rankings
[1]
Change in rank from previous year[1] 2018 rankings
[1]
Change from previous year
[1]
60   (1)   Iran 0.798   0.002
60   (2)   Palau 0.798  
62   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Seychelles 0.797   0.004
63   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Costa Rica 0.794   0.003
64   (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Turkey 0.791   0.004
65 (1)   Mauritius 0.790   0.002
66     Panama 0.789   0.004
67     Serbia 0.787   0.002
68   (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Albania 0.785   0.003
69 (3) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Trinidad and Tobago 0.784   0.004
70     Antigua and Barbuda 0.780   0.002
70   (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Georgia 0.780   0.004
72     Saint Kitts and Nevis 0.778   0.004
73 (1)   Cuba 0.777   0.003
74     Mexico 0.774   0.002
75   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Grenada 0.772   0.002
76     Sri Lanka 0.770   0.002
77     Bosnia and Herzegovina 0.768   0.002
78 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Venezuela 0.761 0.005
79     Brazil 0.759   0.001
80   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Azerbaijan 0.757  
80   (2)   Lebanon 0.757   0.004
80   (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Macedonia 0.757   0.001
83   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Armenia 0.755   0.006
83   (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Thailand 0.755   0.007
85     Algeria 0.754   0.002
86   (1)   China 0.752   0.004
86     Ecuador 0.752   0.003

Rank Country HDI
2018 rankings
[1]
Change in rank from previous year[1] 2018 rankings
[1]
Change from previous year
[1]
88   (2)   Ukraine 0.751   0.005
89 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Peru 0.750   0.002
90 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Colombia 0.747  
90   (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Saint Lucia 0.747   0.002
92   (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Fiji 0.741   0.003
92     Mongolia 0.741 0.002
94   (1)   Dominican Republic 0.736   0.003
95 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Jordan 0.735  
95   (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Tunisia 0.735   0.003
97 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Jamaica 0.732  
World 0.728   0.002
98   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Tonga 0.726   0.002
99   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Saint Vincent and the Grenadines 0.723   0.002
100   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Suriname 0.720   0.001
101   (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Botswana 0.717   0.005
101   (1)   Maldives 0.717   0.005
103 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Dominica 0.715 0.003
104   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Samoa 0.713   0.002
105   (2) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Uzbekistan 0.710   0.007
106 (1)   Belize 0.708 0.001
106 New සැකිල්ල:රටේ දත්ත Marshall Islands 0.708 New
108   (7) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Libya 0.706   0.013
108 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Turkmenistan 0.706   0.001
110   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Gabon 0.702   0.004
110 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Paraguay 0.702  
112 (1)   Moldova 0.700   0.003

මධ්‍යම සංස්කරණය

Rank Country HDI
2018 rankings
[1]
Change in rank from previous year[1] 2018 rankings
[1]
Change from previous year
[1]
113 (1)   Philippines 0.699   0.003
113 (1)   South Africa 0.699   0.003
115 (1)   Egypt 0.696   0.002
116     Indonesia 0.694   0.003
116   (1)   Vietnam 0.694   0.005
118     Bolivia 0.693   0.004
119 (1)   Palestine 0.686 0.003
120   (1)   Iraq 0.685   0.012
121 (1)   El Salvador 0.674 0.005
122   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Kyrgyzstan 0.672   0.003
123   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Morocco 0.667   0.005
124   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Nicaragua 0.658   0.001
125   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Cape Verde 0.654   0.002
125   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Guyana 0.654   0.002
127   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Guatemala 0.650   0.001
127   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Tajikistan 0.650   0.003
129   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Namibia 0.647   0.002
130     India 0.640   0.004
131   (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Micronesia 0.627  
132 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත East Timor 0.625 0.006

Rank Country HDI
2018 rankings
[1]
Change in rank from previous year[1] 2018 rankings
[1]
Change from previous year
[1]
133   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Honduras 0.617   0.003
134   (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Kiribati 0.612   0.002
134   (1)   Bhutan 0.612   0.003
136   (3)   Bangladesh 0.608   0.011
137 (3) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Congo, Republic of the 0.606 0.006
138 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Vanuatu 0.603 0.003
139 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Laos 0.601   0.003
140   (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Ghana 0.592   0.004
141 (1)   Equatorial Guinea 0.591 0.001
142   (2) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Kenya 0.590   0.005
143   (2) සැකිල්ල:රටේ දත්ත São Tomé and Príncipe 0.589   0.005
144 (2) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Swaziland 0.588   0.002
144 (2) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Zambia 0.588   0.002
146   (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Cambodia 0.582   0.006
147 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Angola 0.581   0.004
148   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Myanmar 0.578   0.004
149     Nepal 0.574   0.005
150     Pakistan 0.562   0.002
151   Cameroon 0.556   0.003

පහළ සංස්කරණය

Rank Country HDI
2018 rankings
[1]
Change in rank from previous year[1] 2018 rankings
[1]
Change from previous year
[1]
152   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Solomon Islands 0.546   0.003
153 (1)   Papua New Guinea 0.544   0.001
154   (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Tanzania 0.538   0.005
155 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Syria 0.536  
156   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Zimbabwe 0.535   0.003
157     Nigeria 0.532   0.002
158   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Rwanda 0.524   0.004
159   (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Lesotho 0.520   0.004
159   (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Mauritania 0.520   0.004
161 (2) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Madagascar 0.519   0.002
162   (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Uganda 0.516   0.006
163 (1)   Benin 0.515   0.003
164   (2) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Senegal 0.505   0.006
165 (1)   Comoros 0.503   0.001
165   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Togo 0.503   0.003
167 (1)   Sudan 0.502   0.003
168 (1)   Haiti 0.498   0.003
168   (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Afghanistan 0.498   0.004
170   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Ivory Coast 0.492   0.006
171   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Malawi 0.477   0.003

Rank Country HDI
2018 rankings
[1]
Change in rank from previous year[1] 2018 rankings
[1]
Change from previous year
[1]
172 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Djibouti 0.476   0.002
173     Ethiopia 0.463   0.006
174     Gambia 0.460   0.003
175   (3) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Guinea 0.459   0.010
176   (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Congo, Democratic Republic of the 0.457   0.005
177 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Guinea-Bissau 0.455   0.002
178 (6) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Yemen 0.452 0.010
179   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Eritrea 0.440   0.004
180   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Mozambique 0.437   0.002
181   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Liberia 0.435   0.003
182   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Mali 0.427   0.006
183   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Burkina Faso 0.423   0.003
184   (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Sierra Leone 0.419   0.006
185 (1) සැකිල්ල:රටේ දත්ත Burundi 0.417 0.001
186   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Chad 0.404 0.001
187   සැකිල්ල:රටේ දත්ත South Sudan 0.388 0.006
188   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Central African Republic 0.367   0.005
189   සැකිල්ල:රටේ දත්ත Niger 0.354   0.003

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

  1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 "Human Development Report 2018 – "Human Development Indices and Indicators"" (PDF). HDRO (Human Development Report Office) United Nations Development Programme. pp. 22–25. සම්ප්‍රවේශය 14 September 2018.

ආශ්‍රිත සංස්කරණය