විකිපීඩියා:කාලීන සිදුවීම්

(ද්වාරය:කාලීන සිදුවීම් වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
කාලීන සිදුවීම්

දිනය: ඉරිදා / වෙලාව: 06:40, ජූලි 23, 2017 IST (purge); විමෝචනය

පුවත් සිරස්තල
Ram Nath Kovind, newly elected President of Indiaඅද වැනි දිනයක සිදුවීම්

ජූලි 23:
  • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: ජූලි 22 ජූලි 23 ජූලි 24