විකිපීඩියා:කාලීන සිදුවීම්

(ද්වාරය:කාලීන සිදුවීම් වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
කාලීන සිදුවීම්

දිනය: සඳුදා / වෙලාව: 00:25, සැප්තැම්බර් 26, 2017 IST (purge); විමෝචනය

පුවත් සිරස්තල
Ram Nath Kovind, newly elected President of Indiaඅද වැනි දිනයක සිදුවීම්

Official Photographic Portrait of S.W.R.D.Bandaranayaka (1899-1959).jpg

සැප්තැම්බර් 25: