ක්‍රිස්තු වර්ෂ 2024 (MMXXIV) යනු වර්තමාන වසර වන අතර , එය a leap year starting on බදාදා ‌ වෙතින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය වසරක්, the 2024 වන year of the Common Era (CE) and Anno Domini (AD) designations, 3 වන සහස්‍රවර්ෂය තුල 24 වන වසර, 21 වන සියවස තුල 24 වන වසර, සහ 2020ගණන් දශකයෙහි 5 වන වසර .

සහශ්‍රවර්ෂය: 3 වන සහස්‍රවර්ෂය
සියවස්: 20 වන සියවස21 වන සියවස22 වන සියවස
දශක: 1990ගණන්  2000ගණන්  2010ගණන්  – 2020ගණන් –  2030ගණන්  2040ගණන්  2050ගණන්
වසර: 2021 2022 202320242025 2026 2027


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=2024&oldid=394319" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි