ශ්‍රී ලංකාවෙහි පාර්ලිමේන්තුවෙහි කථානායකවරයා

ශ්‍රී ලංකාවෙහි පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායක යනු රටෙහි ව්‍යවස්ථාදායකය වන ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවෙහි මූලාසනය හොබවන පුද්ගලයා වෙයි. බ්‍රිතාන්‍ය වෙස්ට්මිනිස්ටර් පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදායය අනුගමනය කරන මන්ක්‍රී මණ්ඩලයෙහි ක්‍රියාකාරිත්වය හා බැඳි වැදගත් කර්තව්‍යයන් කිහිපයක් කථානායක අතින් ඉටු වෙයි.