පිටුවේ ඉතිහාසය

11 මාර්තු 2013

27 පෙබරවාරි 2013

5 පෙබරවාරි 2013

12 ජනවාරි 2013

9 දෙසැම්බර් 2012

28 ඔක්තෝබර් 2012

22 අප්‍රේල් 2012

22 දෙසැම්බර් 2011

20 සැප්තැම්බර් 2011

27 අගෝස්තු 2011

1 අගෝස්තු 2011

29 මාර්තු 2010

23 මාර්තු 2010

23 ජනවාරි 2010

1 ජනවාරි 2010

29 දෙසැම්බර් 2009

3 දෙසැම්බර් 2009

2 දෙසැම්බර් 2009

29 ඔක්තෝබර් 2009

22 ඔක්තෝබර් 2009

27 සැප්තැම්බර් 2009

22 ජූලි 2009

19 අප්‍රේල් 2009

14 අප්‍රේල් 2009

7 පෙබරවාරි 2009

31 ජනවාරි 2009

27 ජනවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ෆූරියර්_ශ්‍රේණිය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි