මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

3 මාර්තු 2013

2 මාර්තු 2013

20 පෙබරවාරි 2013

11 ඔක්තෝබර් 2012

1 ඔක්තෝබර් 2012

30 සැප්තැම්බර් 2012

25 සැප්තැම්බර් 2012

5 සැප්තැම්බර් 2012

2 සැප්තැම්බර් 2012

20 ජූලි 2012

17 ජූලි 2012

3 ජූලි 2012

28 ජූනි 2012

25 ජූනි 2012

6 ජූනි 2012

30 අප්‍රේල් 2012

9 අප්‍රේල් 2012

3 අප්‍රේල් 2012

2 අප්‍රේල් 2012

9 මාර්තු 2012

4 මාර්තු 2012

3 මාර්තු 2012

27 පෙබරවාරි 2012

10 පෙබරවාරි 2012

5 පෙබරවාරි 2012

21 ජනවාරි 2012

20 ජනවාරි 2012

12 ජනවාරි 2012

10 ජනවාරි 2012

8 ජනවාරි 2012

31 දෙසැම්බර් 2011

19 නොවැම්බර් 2011

16 නොවැම්බර් 2011

13 නොවැම්බර් 2011

8 නොවැම්බර් 2011

7 නොවැම්බර් 2011

6 නොවැම්බර් 2011

5 නොවැම්බර් 2011

4 නොවැම්බර් 2011

2 නොවැම්බර් 2011

1 නොවැම්බර් 2011

30 ඔක්තෝබර් 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/PixelBot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි