පිටුවේ ඉතිහාසය

19 නොවැම්බර් 2020

5 දෙසැම්බර් 2018

24 මාර්තු 2017

15 අගෝස්තු 2015

16 නොවැම්බර් 2014

18 අගෝස්තු 2013

1 අගෝස්තු 2013

15 අප්‍රේල් 2013

16 මාර්තු 2013

15 මාර්තු 2013

14 මාර්තු 2013

12 මාර්තු 2013

15 පෙබරවාරි 2013

4 ඔක්තෝබර් 2012

17 ජූනි 2012

21 පෙබරවාරි 2012

19 ජනවාරි 2012

16 ඔක්තෝබර් 2011

23 අගෝස්තු 2011

30 ජූලි 2011

26 පෙබරවාරි 2011

29 ජනවාරි 2011

3 නොවැම්බර් 2010

10 සැප්තැම්බර් 2010

8 අගෝස්තු 2010

19 අප්‍රේල් 2010

6 දෙසැම්බර් 2009

1 මැයි 2009

21 අප්‍රේල් 2009

19 අප්‍රේල් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/වී_වගාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි