පිටුවේ ඉතිහාසය

18 අගෝස්තු 2015

30 ජූනි 2013

8 අප්‍රේල් 2013

11 මාර්තු 2013

23 පෙබරවාරි 2013

26 ජනවාරි 2013

9 ජනවාරි 2013

16 ඔක්තෝබර් 2012

2 ඔක්තෝබර් 2012

29 සැප්තැම්බර් 2012

3 සැප්තැම්බර් 2012

2 සැප්තැම්බර් 2012

9 අගෝස්තු 2012

23 ජූලි 2012

17 ජූලි 2012

14 ජූලි 2012

4 ජූලි 2012

25 ජූනි 2012

17 ජූනි 2012

24 මැයි 2012

21 මැයි 2012

9 මැයි 2012

25 අප්‍රේල් 2012

24 මාර්තු 2012

3 අගෝස්තු 2011

1 ජූනි 2011

30 මාර්තු 2011

4 නොවැම්බර් 2010

26 ඔක්තෝබර් 2010

25 ඔක්තෝබර් 2010

18 ඔක්තෝබර් 2010

8 සැප්තැම්බර් 2010

7 සැප්තැම්බර් 2010

30 අගෝස්තු 2010

25 අගෝස්තු 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ප්‍රවර්ගය:1947_උපත්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි