විකිපීඩියා:සද්භාවය අපකල්පනය කරන්න

(විකිපීඩියා:AGF වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
මෙම ලිපියේ අඩංගු කරුණු සැකෙවින්:
  • විරුද්ධව පැහැදිලි සාක්ෂි ඇත්නම් මිස, ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරීන් එයට සහාය වීමට මිස, විනාශ කිරීමට කටයුතු නොකරන බව අපකල්පනය කරන්න.
  • If criticism is needed, discuss editors' actions, but avoid accusing others of harmful motives.

Assuming good faith (AGF) means assuming that people are not deliberately trying to hurt Wikipedia, even when their actions are harmful. This is a fundamental principle on Wikipedia. Most people try to help the project, not hurt it. If this were untrue, a project like Wikipedia would be doomed from the beginning.

When disagreement occurs, try as best you can to explain and resolve the problem, not cause more conflict, and so give others the opportunity to reply in kind. Consider whether a dispute stems from different perspectives, and look for ways to reach consensus.

When doubt is cast on good faith, continue to assume good faith yourself when possible. Be civil and follow dispute resolution procedures, rather than attacking editors or edit-warring with them. If you wish to express doubts about the conduct of fellow Wikipedians, please substantiate those doubts with specific diffs and other relevant evidence, so that people can understand the basis for your concerns. Although bad conduct may seem to be due to bad faith, it is usually best to address the conduct without mentioning motives, which might intensify resentments all around.

This guideline does not require that editors continue to assume good faith in the presence of obvious evidence to the contrary (e.g. vandalism). Nor does assuming good faith prohibit discussion and criticism, as even editors who try to improve Wikipedia may not have the information or skills necessary to succeed in their good-faith goals. Rather, editors should not attribute the actions being criticized to malice unless there is specific evidence of such.

Everyone makes mistakes, both behavioral (such as personal attacks) and content-based (such as adding original research). Most of the time, we can correct such mistakes with simple reminders. However, there will be disagreements on Wikipedia for which no policy or guideline has an easy answer. When disagreements happen, ill intent may not be involved. Keep a cool head, and consider dispute resolution if disagreements seem intractable; many of them are not.

Violation of policies—such as engaging in sock-puppetry, violating consensus, and so on—may be perpetrated in either good or bad faith. There are processes for dealing with all of these, and sanctions for repeated violation of policy will apply regardless of whether bad faith was involved or not.

Good faith and newcomers

සංස්කරණය
 
It's a big mess now, but remember: The editor who spilled this probably wasn't trying to make a mess for you to clean up.

It is important to be patient with newcomers, who will be unfamiliar with Wikipedia's culture and rules, but may nonetheless turn out to be valuable contributors.

A newcomer's behavior probably seems appropriate to them, and a problem in that regard usually indicates unawareness or misunderstanding of Wikipedian culture. It is not uncommon for a newcomer to believe that an unfamiliar policy should be changed to match their notion of how things should function, especially if they notice that there is already some level of disagreement over the policy in question. Similarly, many newcomers want to have their contributions to articles accepted without question, especially those which pertain to subjects on which they have extensive knowledge. Behaviors arising from these perspectives, while possibly misguided, are usually not malicious and should not be treated as such. Many new users who lack an intuitive grasp of Wikipedia customs are gradually brought around, once the logic behind these customs becomes clearer to them.

සංස්කරණය
 
The editor who broke this was probably just trying to get information out. It's still a problem, but their goal was to help.

When dealing with possible copyright violations, good faith means assuming that editors intend to comply with site policy and the law. That is different from assuming they have actually complied with either. Editors have a proactive obligation to document image uploads, etc. and material may be deleted if the documentation is incorrect or inadequate. Good-faith corrective action includes informing editors of problems and helping them improve their practices.

Good faith and administerial action

සංස්කරණය

When dealing with potential breaches of policy, administrators should not assume editors have breached policy in bad faith absent evidence to that effect.

Demonstrate good faith

සංස්කරණය

In addition to assuming good faith, encourage others to assume good faith by demonstrating your own good faith. You can do this by articulating your honest motives and by making edits that show your willingness to compromise, interest in improving Wikipedia, adherence to policies and guidelines, belief in the veracity of your edits, avoidance of gaming the system, and other good-faith behavior. Showing good faith is not required, but it aids smooth and successful interactions with editors.

Dealing with bad faith

සංස්කරණය
 
Socrates steadfastly adhered to the assumption that others around him were acting in good faith.

Even if bad faith is evident, do not act uncivilly yourself in return, attack others, or lose your cool over it. It is ultimately much easier for others to resolve a dispute and see who is breaching policies if one side is clearly acting appropriately throughout.

Wikipedia administrators and other experienced editors involved in dispute resolution will usually be glad to help, and are very capable of identifying policy-breaching conduct if their attention is drawn to clear and specific evidence.

Be careful about citing this principle too aggressively. Just as one can incorrectly judge that another is acting in bad faith, so too can one mistakenly conclude that bad faith is being assumed; exhortations to "Assume Good Faith" can themselves reflect negative assumptions about others.

Accusing others of bad faith

සංස්කරණය

Avoid accusing other editors of bad faith without clear evidence in the form of diffs. Making such claims often serves no purpose and could be seen as inflammatory and hence aggravate a dispute. Without clear evidence that the action of another editor is actually in bad faith or harassment, repeatedly alleging bad faith motives could be construed as a personal attack. The result could be accusations of bad faith on your part, which tends to create a nasty cycle of unhelpful accusations and counter-accusations.