පිටුවේ ඉතිහාසය

8 ජනවාරි 2019

11 මාර්තු 2013

7 පෙබරවාරි 2013

7 දෙසැම්බර් 2012

4 දෙසැම්බර් 2012

17 නොවැම්බර් 2012

16 නොවැම්බර් 2012

10 නොවැම්බර් 2012

28 ඔක්තෝබර් 2012

23 ඔක්තෝබර් 2012

11 ඔක්තෝබර් 2012

5 ඔක්තෝබර් 2012

13 ජූලි 2012

10 ජූලි 2012

6 මාර්තු 2012

10 පෙබරවාරි 2012

23 ජනවාරි 2012

11 ජනවාරි 2012

25 දෙසැම්බර් 2011

8 ඔක්තෝබර් 2011

7 ඔක්තෝබර් 2011

30 සැප්තැම්බර් 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/මක්කම" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි