පිටුවේ ඉතිහාසය

9 අප්‍රේල් 2018

18 අප්‍රේල් 2016

11 මාර්තු 2013

17 සැප්තැම්බර් 2012

19 මාර්තු 2012

4 මාර්තු 2012

27 සැප්තැම්බර් 2011

22 අගෝස්තු 2011

17 ජූලි 2011

14 ජූලි 2011

11 ජූලි 2011

17 ජූනි 2011

25 මැයි 2011

7 අප්‍රේල් 2011

10 මාර්තු 2011

28 පෙබරවාරි 2011

28 දෙසැම්බර් 2010

9 දෙසැම්බර් 2010

3 නොවැම්බර් 2010

1 නොවැම්බර් 2010

16 සැප්තැම්බර් 2010

14 සැප්තැම්බර් 2010

23 අගෝස්තු 2009

13 ජනවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පාචනය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි