විකිපීඩියා:ලිපියක් යනු කුමක්ද?

(විකිපීඩියා:Mainspace වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Wikipedia data structure
Subject namespaces Talk namespaces
0 (Main/Article) සාකච්ඡාව 1
2 පරිශීලක පරිශීලක සාකච්ඡාව 3
4 විකිපීඩියා විකිපීඩියා සාකච්ඡාව 5
6 ගොනුව ගොනුව සාකච්ඡාව 7
8 මාධ්‍යවිකි මාධ්‍යවිකි සාකච්ඡාව 9
10 සැකිල්ල සැකිලි සාකච්ඡාව 11
12 උදවු උදවු සාකච්ඡාව 13
14 ප්‍රවර්ගය ප්‍රවර්ග සාකච්ඡාව 15
100 ද්වාරය ද්වාරය සාකච්ඡාව 101
108 [[Wikipedia:Books|]] 109
118 [[Wikipedia:Drafts|]] 119
710 TimedText TimedText talk 711
828 Module Module talk 829
Currently unused
446 [[Wikipedia:Course pages|]] 447
2300 [[Wikipedia:Gadget|]] 2301
2302 [[Wikipedia:Gadget|]] 2303
-1 විශේෂ
-2 මාධ්‍යය

A Wikipedia article or entry is a page on this site that has encyclopedic information on it. A well-written encyclopedia article:

Most articles consist of paragraphs and images (perhaps with other types of audiovisual media). However, articles may also be formatted as stand-alone lists or tables (not to be confused with disambiguation pages which are purely navigation aids). These lists or tables are also considered articles for Wikipedia's purposes and are included in the Main/Article namespace, the one without a title prefix followed by a colon (:).

The following items are not counted as articles (see also Wikipedia:Administration § Data structure and development):

Article creation
Basic help
Concepts and guides
Development processes
Meta tools and groups

See Wikipedia:Article titles to learn how we title articles.

Each article has a scope, which is what the article covers. The article should contain a readable summary of everything within the scope, given due weight, based on what reliable sources say.

Quality of articles

සංස්කරණය

Articles range greatly in quality, from as high as featured articles to as low as candidates for speedy deletion. Some articles are quite lengthy and rich in content while others are shorter (possibly stubs) or of lesser quality.

"Articles" belong to the main namespace of Wikipedia pages (also called "article namespace" or simply "mainspace").

The main namespace, article namespace, or mainspace is the namespace of Wikipedia that contains the encyclopedia proper—that is, where "live" Wikipedia articles reside, as opposed to Sandbox pages.

The main namespace is the default namespace and does not use a prefix in article page names. This is distinct from other namespaces where page names are always prefixed by an indicator of the particular namespace in which the page resides. For example, all user pages are prefixed by "User:", their talk pages by "User talk:" templates by "Template:" and various types of internal administrative pages by "Wikipedia:" (such as this page). Thus, any page created without such a prefix will automatically be placed in the article namespace.

The main namespace does not include any pages in any of the specified namespaces that are used for particular purposes, such as:

But not all pages in the article namespace are considered to be articles; the most notable exceptions are:

  • the Main Page;
  • thousands of disambiguation pages, which are used to resolve naming conflicts;
  • many millions of redirect pages, including soft redirects, which are used to re-route one page to another page;
  • for wiki-statistical purposes, some extremely short and simple pages are not counted as articles. The criteria have varied over time.

Every page in the main namespace can have a companion talk page, and these belong to the "Talk" namespace, i.e., the pagenames start with the prefix "Talk:", followed by the name of the page in the main namespace. For example, "Talk:Wikipedia" is the talk page for Wikipedia's article on Wikipedia itself.

Lists of articles and statistics

සංස්කරණය

Special:AllPages has a list of all pages in the article namespace and Wikipedia:Statistics for statistics on Wikipedia and its growth.

The automatic definition used by the software at Special:Statistics is: any page that is in the article namespace, is not a redirect page and contains at least one wiki link. The statistics software currently has no method of detecting disambiguation pages, however; nor does it disregard stubs (but in any case, many articles tagged as stubs are quite substantial) or stublists (lists templates with little or no content).