උදවු:ගොනු

(උදවු:Files වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
මෙම ලිපියේ අඩංගු කරුණු සැකෙවින්: To use an image or other media file on Wikipedia, you need to upload it, and then edit a Wikipedia page to use the file.
Wikipedia data structure
Subject namespaces Talk namespaces
0 (Main/Article) සාකච්ඡාව 1
2 පරිශීලක පරිශීලක සාකච්ඡාව 3
4 විකිපීඩියා විකිපීඩියා සාකච්ඡාව 5
6 ගොනුව ගොනුව සාකච්ඡාව 7
8 මාධ්‍යවිකි මාධ්‍යවිකි සාකච්ඡාව 9
10 සැකිල්ල සැකිලි සාකච්ඡාව 11
12 උදවු උදවු සාකච්ඡාව 13
14 ප්‍රවර්ගය ප්‍රවර්ග සාකච්ඡාව 15
100 ද්වාරය ද්වාරය සාකච්ඡාව 101
108 [[Wikipedia:Books|]] 109
118 [[Wikipedia:Drafts|]] 119
710 TimedText TimedText talk 711
828 Module Module talk 829
Currently unused
446 [[Wikipedia:Course pages|]] 447
2300 [[Wikipedia:Gadget|]] 2301
2302 [[Wikipedia:Gadget|]] 2303
-1 විශේෂ
-2 මාධ්‍යය

The File namespace is a namespace consisting of administration pages in which all of Wikipedia's media content resides. On Wikipedia, all media filenames begin with the prefix File:, including data files for images, video clips, or audio clips, including document length clips; or MIDI files (a small file of computer music instructions).

Search for files, or upload your own file. (See Uploading files below.) A search lists every file page containing all the search terms found on the file page. From the search box, enter File:descriptive terms. For example, include the terms image, video, or midi in the query. Then, discovering the page name, you can edit the wikitext of any page and insert that media. This is an easy way to significantly improve articles. (See Using files below.) For example, the page title "File:CI 2011 swim 04 jeh.theora.ogv" will appear in the search results for File: swim video.

There are three semantic differences from the normal wikilink syntax when working with a file page:

 • [[File:pagename]] will transclude the file, inserting the image, video, audio, or MIDI file into the rendered page in a file link. A file link is a transclusion from the File namespace, complete with transclusion parameters.
 • [[:File:pagename]], with the initial colon, will link the image, video, or audio file page;
 • [[Media:pagename]] will render a link which can activate the image or audio or video of a data file directly, on its own page (separate from the rendered page or the file page).

For backward compatibility with older pages the alias Image: (now deprecated) is still available instead of File: in wikilinks or in the search box, but "image" will now refer to more types of data files than just images.

 
A Wikimedia Foundation brochure in PDF form that introduces newcomers to Wikimedia Commons and how they can contribute to it.

The first step in using an image or other media file is to choose an upload server. Some files must use Wikipedia's upload server. Many files can use the Wikimedia Commons upload server which houses files at Wikimedia Commons. (Commons does not allow fair use. If the image is non-free and meets the non-free content criteria then you must upload it to Wikipedia.) All files uploaded from Wikimedia Commons are mirrored on to Wikipedia and searchable from either one. (See Special:Filelist.)

The preferred formats

You may have to rename your file for Wikipedia: see Naming files below. Also, please bear in mind that the Exif format of many digital cameras, smartphones, and scanners may embed personal metadata, and that if your media files are handled by unknown persons, steganography can embed hidden information in them.

High resolution images and animated .gif files may pose a problem for performance, but see the problem description in terms of bandwidth and reader's computing power at Consideration of image download size. For photographs in JPEG format, upload the best quality and highest resolution version available; these will be automatically scaled down to low-resolution thumbnails when needed.

Once the file is uploaded, please verify its file page image quality and description, considering how its key words help tag it for proper indexing in a search result. If a file of the same name exists on both Wikipedia and Commons, the Wikipedia file will be displayed.

Files subject to any restrictions on how they may be used (except attribution or copyleft), such as "for use on Wikipedia only" or "for non-commercial use only", are not free enough and cannot be uploaded to Wikimedia Commons or Wikipedia. In case an image is non-free content, use low-resolution files so that the use is as minimal as possible.

Search for and find one of many existing image files, or upload your own file. Knowing the file's page name you can then edit your page and refer to that file to insert it into your wikitext. You will wikilink the page name, which will in turn include its file (of that name) in the page you edit. Take for example File:Wikipedesketch.png. Use the following all on one line (with no line breaks). Then the results will be as shown in the image to the right:

[[File:Wikipedesketch.png|thumb|alt=A cartoon centipede ... detailed description.|The Wikipede edits ''[[Myriapoda]]''.]]
 
The Wikipede edits Myriapoda.

The above link contains "fields":

 1. the page name, "File:Wikipedesketch.png"
 2. "thumb", short for thumbnail and referring here to the reader's default size for images (See Help:User preferences to specify your own thumbnail sizes.)
 3. the alt text, such as might read "A cartoon centipede with seven hands reads a book, lifts another, types on a laptop, and holds a bottle". Alt text is intended for visually impaired readers or those with browsers or computers that do not display images. It should describe the gist of the picture's appearance in detail
 4. the caption, as "The Wikipede edits Myriapoda." The caption is intended for viewers of the image and explains the meaning while using terms that refer directly to items as they appear in the image.

Text and captions need have little text in common. A reader of the article can click on the thumbnail, or on the small double-rectangle icon   below it, to go to the corresponding file page.

By default, the page layout will place the image to the right of the wikitext, one line below where you placed the link. The extended image syntax provides many options to control how an image is displayed. You can make it "float" to the left, or center it, or place it without text flowing around it. You can force its size (to differ from the default set by the user), or even provide for the reader move around in a panorama. You can avoid image "stackups" in several ways, for example, by alternating left and right images, by aligning images, and if all else fails by forcing a break. You can create a gallery of images arranged into an array by using table syntax, (see {{Gallery}}), and by using a gallery tag. (Gallery tags do not support alt text, so they generate galleries that will not be accessible to readers who cannot see the images) Also, you can create plain pictures that do not have captions and can be mingled with text and other images; these can use more fine-grained techniques, including borders, vertical alignment with text, and control over links. You can also link to an image without displaying it.

For examples of all these techniques, see Picture tutorial.

File names should be clear and descriptive, without being excessively long. While the image name doesn't matter much to the reader (they can reach the description page by simply clicking on the image), it matters for editors. It is helpful to other contributors and for maintenance of the encyclopedia if images have descriptive or at least readable file names. For example, File:Skyline Frankfurt am Main.jpg is more manageable than File:14004096 200703230833355477800.jpg.

To avoid accidental overwriting of images or other media, generic filenames should not be used when uploading. For example, a picture of an album cover should not be given the name File:Cover.jpg. Sooner or later someone else will try to do the same thing, and that could overwrite the old image. Then the new image will appear wherever the old one was seen before—an album article would then show the wrong album cover. A better name would be File:Sabaton The Last Stand cover.jpg

Renaming a file page is different than renaming other kinds of pages. The page name of a file page is renamed by a file mover. A file mover is a user granted special rights. Unless you have been granted file mover rights, you must make a request to rename the page.

The request to rename a page is made by adding the following template to the wikitext file page, anywhere on the page:

{{Rename media|new filename|reason for name change}}

This will add the file page to Category:Wikipedia files requiring renaming, where a file mover will notice it.

The most common and accepted reasons a file mover will change a name are:

 • Uploader request
 • Changing from a meaningless to a descriptive title
 • Changing from a misleading name to an accurate name
 • Correcting important errors denoting, for example the spelling of a proper noun, or a false historical date
 • Harmonizing file names with a set of related names
 • Disambiguating files with very similar names
 • Remove pejorative, offensive or crude language

The bolded words are description enough for the reason for a name change.

You can use the Special:Search box below to locate Files. See Help:Searching for more information.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=උදවු:ගොනු&oldid=533158" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි