උදවු:මාධ්‍යවිකි නාමාවකාශය

(උදවු:MediaWiki namespace වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Wikipedia data structure
Subject namespaces Talk namespaces
0 (Main/Article) සාකච්ඡාව 1
2 පරිශීලක පරිශීලක සාකච්ඡාව 3
4 විකිපීඩියා විකිපීඩියා සාකච්ඡාව 5
6 ගොනුව ගොනුව සාකච්ඡාව 7
8 මාධ්‍යවිකි මාධ්‍යවිකි සාකච්ඡාව 9
10 සැකිල්ල සැකිලි සාකච්ඡාව 11
12 උදවු උදවු සාකච්ඡාව 13
14 ප්‍රවර්ගය ප්‍රවර්ග සාකච්ඡාව 15
100 ද්වාරය ද්වාරය සාකච්ඡාව 101
108 [[Wikipedia:Books|]] 109
118 [[Wikipedia:Drafts|]] 119
710 TimedText TimedText talk 711
828 Module Module talk 829
Currently unused
446 [[Wikipedia:Course pages|]] 447
2300 [[Wikipedia:Gadget|]] 2301
2302 [[Wikipedia:Gadget|]] 2303
-1 විශේෂ
-2 මාධ්‍යය

The MediaWiki namespace is a namespace containing the text to be displayed in certain places in the interface. Only administrators, interface administrators and interface editors can edit pages in this namespace. In addition, pages in this namespace ending with .css or .js are furthermore restricted to interface administrators and interface editors. However, all editors can propose changes on appropriate talk pages.

The MediaWiki namespace allows administrators and interface editors to customise or translate the MediaWiki web interface.

 
Comment
{{{1}}}

Because the changes to these pages have a global effect, they are protected from editing, and only administrators and interface editors have the ability to edit them.[1] Non-admins who would like to request a minor change can do so by using the {{editprotected}} template on the talk page of the MediaWiki page. More substantive changes should be discussed at an appropriate section of the Wikipedia:Village pump; an edit request should then be made if there is consensus for the change.

Changes that can benefit other wiki sites and are not specific to Wikipedia can be submitted to translatewiki.net (also known as TWN, formerly known as BetaWiki). See translatewiki:Translating:MediaWiki. Since English is the original language of the messages, changes to them cannot be directly edited in translatewiki.net, and have to be discussed in the support page there.

MediaWiki pages can not and should not have documentation on the page itself for several reasons: among other things <noinclude> tags usually do not function in this namespace and the amount of data in MediaWiki space needs to be kept low for performance reasons. Instead, a description of the message can be put at the top of the talk page. A template {{interface explanation}} is available for this. Pages using this template can be found in Category:MediaWiki messages with interface explanation.

Some messages have old documentation available by setting the 'language' to qqq. For instance, MediaWiki:Login has old, and somewhat incorrect, documentation at MediaWiki:Login/qqq. Don't update the /qqq messages, instead update the top of the talk page.

The message names for a particular interface element can be found using the "Add a toolbox link to reload the current page with the system message names exposed" Advanced Gadget in the Special:Preferences. Once enabled a "message names" item appears in the tool box, when clicked the names of all items are displayed.

Overview of messages

සංස්කරණය

The template {{MediaWiki messages}} (shown below) lists a selection of key messages. Not included are

The template {{interface explanation}}, used on MediaWiki talk: pages (generally those with some discussion), adds pages it is on into Category:MediaWiki messages with interface explanation.

A complete list of messages is available at Special:Allmessages. MediaWiki messages serving the software default are called "unmodified" and appear as red links in the Allmessages list, and do not appear in a Prefix-based search as they don't technically exist as pages. Because Special:Allmessages displays all system messages and it's contents (the page is over 1 MB) some users might prefer to view these messages alphabetically: @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

For a list of all MediaWiki pages, see Special:Prefixindex/MediaWiki:, or search the MediaWiki namespace. This includes custom titleblacklist notices, or edit filter notices and other pages that is not part of standard MediaWiki messages.

Finding system messages

සංස්කරණය

You can find a message key by browsing Wikipedia in the special pseudo-language code qqx, which can be done by appending ?uselang=qqxto the URL, or &uselang=qqx if the URL already contains a ? character (example). All the messages will then be replaced by their message keys, so you can identify which message is responsible. Messages that are always in the content language will not be shown using qqx. Special:Preferences#mw-prefsection-gadgets has the option "Add a toolbox link to reload the current page with the system message names exposed". This gadget uses the same qqx you can add manually.

When the URL includes a fragment that links to a particular point on the page such as a section or a tab like e.g. special page "Preferences" you will have to add the fragment after the uselang parameter, e.g. Special:Preferences?uselang=qqx#mw-prefsection-rendering.

Message keys which depend on data sent by the user may not be shown when qqx is used. Allmessages from the API lists around 26,000 messages. They can be searched for a string with Ctrl+F in many browsers. Note that the underlying wikitext is often shown and not only the rendered text.

A list of all messages can be seen at Special:AllMessages.

The MediaWiki namespace is a mechanism allowing administrators to customise or translate the MediaWiki web interface. It is enabled by default in recent mediawiki versions, mw:Manual:$wgUseDatabaseMessages = true enables them. The contents of the MediaWiki namespace pages override any corresponding settings in the language files, i.e., the static version of messages. Using the MediaWiki namespace is a bit slower than other namespaces.

The namespace number of මාධ්‍යවිකි messages is 8, with a corresponding මාධ්‍යවිකි සාකච්ඡාව namespace 9 to discuss individual messages. Some projects offer templates like en:සැකිල්ල:editprotected (සාකච්ඡාව, backlinks, සංස්කරණය) to propose modifications, others have a page like Meta:Requests for help from a sysop or bureaucrat for this purpose.

Links to MediaWiki messages work like links to ordinary pages, examples
[[MediaWiki:Edit]] MediaWiki:Edit,
[[w:de:MediaWiki:Edit]] w:de:MediaWiki:Edit,
[{{fullurl:m:MediaWiki:Edit|action=render}} demo] demo.

Each message in the i18n/en.json file corresponds to a page in the MediaWiki namespace. For example, there is a line in the JSON file:

'recentchanges' => 'Recent changes',

To this corresponds the page MediaWiki:Recentchanges, and {{ int:Recentchanges }} gives මෑත වෙනස්කිරීම්. When this page is edited the new message is automatically used for the recent changes link in the left pane of the desktop site. Similarly w:fr:MediaWiki:Recentchanges has the content Modifications récentes, note that the page name itself is not translated.

Transclusion of MediaWiki messages can make sense, as noted below historically these messages also covered the function of templates.

The difference between {{MediaWiki:}} and {{int:}} is that {{MediaWiki:}} transcludes using the default language of the Wiki (i.e. English), whereas {{int:}} transcludes using the language set by the user's preferences. For example, if your user language is not set to English, the following two lines will differ:

 • අන්තර්ගත පිටුව නරඹන්න
 • අන්තර්ගත පිටුව නරඹන්න

However many messages are not suited for transclusion, because they contain $1 and similar parameters not evaluated by the template parser, or raw CSS and XHTML markup not permitted on normal pages.

MediaWiki messages may have parameters as $1, $2, ... and they are variables used in the software. When transcluding it with custom changed parameters, {{int:}} transclusions would be prefered.

සංස්කරණය

Interlanguage links in MediaWiki messages typically won't work as expected. Adding <noinclude> isn't good enough, because something has to evaluate it, as it's the case for messages included like ordinary templates, but not [පැහැදීම ඇවැසිය] for messages used internally as system messages.

Instead, one can use in-page interlanguage links on the talk pages, m:Template:ilm (talk, backlinks, edit) does this for some major projects.

The MediaWiki namespace was introduced on December 6, 2003. Before this time, user interface text was part of the PHP software and could only be changed by software developers. Since the introduction they have been editable by normal administrators.

Until June 2004, the MediaWiki namespace was also used for creating other boilerplate text messages, to be used in articles. This function was replaced with the Template namespace; a conversion script running as "User:Template namespace initialisation script", was run by developer Tim Starling, which moved all non-system messages to the new namespace, and replaced MediaWiki: references in articles with Template: in order to bypass the redirects. In October and November 2005, these redirects were deleted. This background explains why the concept now known as "templates" is sometimes referred to as "messages".

For a short time, before the renaming from votes for deletion (VfD) to articles for deletion (AfD), deletion debates used MediaWiki: messages named in the format "MediaWiki:VfD-articlename". These were moved to the Template: space in June 2004 and are now (as of January 2006) subpages of Wikipedia:Articles for deletion or Wikipedia:Votes for deletion.

 1. By default, all messages are protected. This is necessary for a number of reasons:
  • Many messages are in plain HTML, so users could insert malicious scripts
  • Vandalism of some messages would be extremely disruptive, for example changes to the text of the links in the sidebar would immediately be visible to all users
  • A few messages can in theory cause the software to stop working if they are changed. In practice the software ignores the database contents for the changed page, taking the regular expression straight out of the message files, for performance and stability reasons.
  If an administrator wishes to allow non-administrators to edit a MediaWiki page, a method is to place the message on a template, and then transclude the template back onto the MediaWiki page. Another method is to redirect the page to one in a non-MediaWiki namespace.

සැකිල්ල:CSS and JS MediaWiki messages