විකිපීඩියා:පිටුවක් ගෙනයාම

(විකිපීඩියා:Moving a page වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

විකිපීඩියාවෙහිදී, දැනට පවතින මාතෘකාව වැරදි නම් හෝ වෙනස් කල යුතු නම් හෝ සාමාන්‍යයෙන් පිටුවක් යලි නම් කල හැකියි; මෙය හැඳින්වෙන්නේ පිටුවක් ගෙන යෑම ලෙසිනි. පාදක මාතෘකාව වෙනස් නොකරමින්ම වෙනත් නාමඅවකාශයකට හෝ පිටුවක් ගෙන යා හැක—නිදසුනක් ලෙසින්, පරිශීලකඅවකාශය කෙටුම්පතක් ලිපි අවකාශයක් වෙත ගෙන යා හැක.

Pages may be moved to a new title if the previous name is inaccurate, incomplete, misleading or for a host of different housekeeping reasons such as that it is not the common name of the topic or it is an article that was created as a subpage and is ready to "go live". When a page is renamed, its page history is attached to the new name, and the previous title is automatically redirected to the new name (bots and administrators have the option of suppressing the redirect). Only autoconfirmed users may move pages due to persistent pagemove vandalism. If you are an unregistered user or registered but not yet autoconfirmed, you may request a page move at Wikipedia:Requested moves.

When a page in the file namespace (that is images, media) is moved, the associated file is moved as well. As of September 2009 only Wikipedia administrators can move these pages.

Pages in category namespace cannot be moved. To change the name of a category, see Wikipedia:Categories for discussion.

පිටු ගෙනයාමට හේතුන්

සංස්කරණය

පිටුවක නම මාරු කිරීමට නැතහොත් නම වෙනස් කිරීමට බොහෝ හේතූන් තිබිය හැකිය.

 • ලිපියක මාතෘකාව අකුරු වරද්දා ලියා තිබීම, සම්මත ප්‍රාග්ධන සම්පාදනය හෝ විරාම ලකුණු නොයෙදීම, හෝ නොමඟ යවන සුළු නාමය හෝ සාවද්‍ය නාමයක් භවිතා කර තිබීම
 • විකිපීඩියා නාමකරණ සම්මුතියට අනුව නොතිබීම
 • වක්‍රෝත්තිහරණය භවිතා කිරීමට හෝ ඉවත් කරමින් ප්‍රධාන මාතෘකවාක් ලෙසින් සැකසීමට සිදුවන අවස්ථාවක් වීම
 • සවිස්තර නාමයක් සහිත ලිපියක අන්තර්ගතය ඌනිත කරන ලද , දීර්ඝ කරන ලද හෝ වෙනස් කරන ලද අවස්ථාවක් වීම
 • පරිශීලක පිටුවක හෝ සංවාද පිටුවක උප පිටුවක් ලෙසින් නිමැවුනු ලිපියක් වී, එය ප්‍රධාන නාමාවකාශයට ගෙනයාමට සුදුසු අව්සථාවක් වීම
 • ලේඛනකරණය සඳහා සූදානම් සංවාද පිටු සහ සාකච්ඡා පිටු. (Help:Archiving a talk page බලන්න)

ලිපියක් ගෙනයාමට පෙර

සංස්කරණය

සමහර අවස්ථාවන්හිදී පිටුවක් ගෙනයාමට ප්‍රථම එය Wikipedia:Requested moves හි සඳහන් කල යුතු වෙයි. විශේෂයෙන්ම පහත අවස්ථාවන්හිදී:

මෙවන් අවස්ථාවලහී Wikipedia:Requested moves හි ඇති උපදෙස් පිළිපදින්න.

Do not move or rename a page by copying/pasting its content, because doing so fragments the edit history. (Wikipedia's copyright license requires acknowledgement of all contributors, and editors continue to hold copyright on their contributions unless they specifically give up this right. Hence it is required that edit histories be preserved for all major contributions until the normal copyright expires.)

If you find a cut-and-paste move that needs to be fixed, please follow the instructions at Wikipedia:Cut and paste move repair holding pen to have an administrator take care of the problem.

If you need administrator help in a simple pagemove situation which is blocked by history at the target of the move, the easiest way is to tag the page that needs to be deleted to make way for the move (the target) with {{db-move|page to move from|reason for move}}.

Before you move a page, please note if it has a sortkey and change how this article is to be sorted.

පිටුවක් ගෙන යන්නේ කෙසේද

සංස්කරණය

Note that in order to be able to move pages yourself, you must be logged in and you must have an autoconfirmed account (i.e. you must have had the account for four days and made at least ten article edits with it). Moreover the move will fail if a page already exists at the target name, unless it is simply a redirect to the present name that has never been modified (check the edit history).

 
The move option in the Vector skin appears when you move your mouse cursor over the small drop-down menu, shown here. (Other users may not have the "TW", which is the optional gadget, twinkle)

The steps for moving a page are as follows:

 1. With the page to be moved displayed, choose the "move" option near the top of the page. In the default Vector skin, this is in a drop-down menu to the right of the screen, after "History" and the "Watchlist" star (see picture). In the Monobook skin, it is a tab at the top. You'll be asked for a new name for the page, and given the option to also move the page's talk page (this box should usually be left checked). Complete the "Reason for move" field (which is like an edit summary). Although filling out the "Reason" field isn't required, you should state a reason for the page move.
   
  A common example: moving a userspace draft into place. The intended article name is entered without any prefixes.
 2. When ready, click the move button and, if successful, the page will be renamed to the new title. The old title will become a redirect page, so any links to the old title will still go to the new page. However, note that double redirects (pages that redirect to the original page), will not automatically follow to the new page, so you will have to refer them manually (as explained at How to fix a double redirect and Checking for double redirects). However, if you're an administrator, you can move pages without leaving a redirect behind.
 3. After a successful page move, a page looking like this will be shown: MediaWiki:Movepage-moved.
 4. Open the what-links-here for that page (there may be a shortcut link on the page-moved summary screen to let you do this, but the what-links-here link will in any case be in the toolbox, which is near the bottom of the sidebar unless you've customized your skin away from the default Vector).
 5. In the section of that page marked filters, click on the button labeled "Hide links". This will result in the page only showing redirects to the prior name. Open each of the redirect pages (best to do so in new tabs), click edit this page for each one, and change their target to the name of the page to which you have moved the page. Though this is an important cleanup step, if you miss some, they should be fixed by a bot shortly afterwards.
 6. If there are more than 50 redirects listed (rare) on the "what links here" page, don't forget to navigate to all parts of the list using the "next 50" or other links available.
 7. Since the article name is reflected in the lead section, that section may need to be updated to be consistent with the new name.

Once the page has been moved, this will be recorded in the Move Log and a "move has succeeded" message will be displayed.

පිටු ඉතිහාසය

සංස්කරණය

The "move page" function keeps the entire edit history of the page before and after the move in one place, as if the page had always been named that way.

The move itself is recorded in the edit histories of both pages. This feature was introduced in MediaWiki 1.5 and does not work retroactively: older moves are only recorded indirectly, in the page history of the old page name.

You should never just move a page by cutting all the text out of one page, and pasting it into a new one; old revisions, notes, and attributions are much harder to keep track of if you do that. (But you may have to if, for instance, you're splitting a page into multiple topics. If you do, please include a note in the new page's edit summary and talk page stating where you took the text from.) Also see #Fixing cut and paste moves below.

යළියොමු පිටු ගෙනයාම

සංස්කරණය

A page that is a redirect can be moved like any other page. This is however not advised while it has the same detrimental effect on page history as copy-pasting content to a new page, and making the old page a redirect: when moving a redirect page to a new page name, the redirect on the old page (now directing to the new redirect page) will have to be changed in order to avoid double redirects. So the content of the old page will no longer redirect to the page containing the history of that old page. The only effect is that the whereabouts of the page history of the old page (now seemingly a "recently created page") are a bit trickier to find, while on the other hand the new page has a history attached to it not clarifying why it would need to be a redirect page.

If a redirect page does not redirect to the page it would need to be redirecting to, the only viable strategy that respects page histories, is to adapt the redirect on that page, without moving the page.

Moves where the target name has an existing page

සංස්කරණය

In most cases non-administrators cannot complete a move where the existing page exists (unless the existing page belongs elsewhere and can be moved out of the way). Administrators can move a page, deleting an existing page with a name equal to the new name of the moved page, in one step.

If the new title already exists and isn't just a redirect to the old title, with no history, and you are not an administrator, the wiki will tell you that you can't rename the page. If this happens, list the move at Requested moves, or (if the replacement of the existing page merits further discussion) nominate the existing page for deletion (typically via Articles for Discussion).

Moving over a redirect

සංස්කරණය

If the new title already exists but is just a redirect to the old title, with just one line in the page history, the creation of the redirect, then you can rename the page. The most common case in which this applies is that of re-renaming a page back to its original name. As mentioned, this works only if the redirect that was automatically created in the first renaming has not been edited.

The information about the former creation of the redirect over which the move takes place is lost. If it was the result of an earlier move of the page that is now moved back, that information is still available in the history of that page.

More moves back and forth are possible, and always the page history of the current title shows all moves, and that of the other title only contains the edit line of the latest move.

As mentioned, recording a page move in the edit history of the page itself is a feature introduced in MediaWiki 1.5 which does not work retroactively: therefore of older moves back and forth only the latest is recorded.

Earlier there was a bug, which has been fixed but not retroactively, as follows:

However, if the page is moved back, the edit history of the page with the intermediate title shows the latest move only, with the corresponding user name, but with the date and time of the first move(!). Accordingly, the name of the user who moved the page the first time and the date and time of the second move are lost (except that they appear in the Recent Changes).

Requests for moves over redirects can be posted at Wikipedia:Requested moves.

Usurping a page title

සංස්කරණය

Usurping a page title is the process of moving an existing page to a new title followed by creating a new page (such as a new article or a disambiguation page) on the old title, or redirecting the old title to a different destination.

Once the move of the original page is completed, the old title instantly becomes a redirect, and the redirect can then be edited to become a separate, possibly unrelated article, disambiguation page, or some other type of page.

It is permitted to usurp a page title for a new article, and it generally does not require administrative assistance, though good judgment should be used in determining if these are best positions for both the old and the new page.

If in doubt, holding a discussion prior to such a move following the instructions on the requested moves page is recommended. If you wish to create the new page initially before a decision is made from a discussion, you can create it using a different, unused title for the new page you wish to create, and then usurp the title once this is agreed.

If you do decide to boldly usurp a title, it is strongly recommended that you modify all pages that link to the old title so they will link to the new title. To do this, while on the new page bearing the old title, click on "what links here" below "toolbox" on the left. This will list all the pages linking to the old title. Once you reach this list, edit each of these pages and modify the links to the new title of the old page. For helpful tools and advice, see Wikipedia:Disambiguation pages with links.

If there are so many pages linking to the old title, that you feel you cannot make all the changes yourself, or for any other reason, you feel you cannot change them all yourself, place the template {{converted}} at the top of the new page you created on the old title. This will let others know that this move was recently made, and that all these changes are necessary.

Anonymous users and new users who are not yet autoconfirmed can't move any pages. With a few exceptions, established users have the technical ability to move any page.

Move-protected pages

සංස්කරණය

Administrators can protect pages from moves, so that only administrators can move them. If a page is protected from moves only, the "Move this page" link will not be available. In this case, you can ask that an administrator move it for you, but you should not manually move the page by copying the contents to the new page and redirecting the old page to the new page, as this destroys the page history.

Pages that are protected from editing are automatically protected from moves.

Moving a file page

සංස්කරණය

Administrators can move pages in the file namespace. When such a page is moved the associated file is moved as well. The move leaves a redirect that functions like the file itself. For instance, the image can be displayed by linking to a redirect to it. In non-controversial cases you can request a file to be moved by adding the template {{rename media}} to the description page of the file.

Redirects to redirects, a.k.a. Double redirects, aren't automatically followed (this prevents infinite loops and spaghetti linking). Always check the What links here for your page, and if there are multiple levels of redirects, (indented and also labeled "(redirect page)"), go fix the links to point to the new location directly. Remember that there may also be cross-wiki links from other Wikipedia language versions which also need fixing. But this can be troublesome because your new moving might be reverted soon. Take some time to make sure there is no objection to your moving; always check the talk page first.

Avoid moving a page while the edit box of the corresponding Talk page is open: when you hit "Save page" you overwrite the redirect to the new talk page (you do not get the usual warning that the page has been edited while your edit box was open) and get a duplication of the contents of the talk page, with your latest addition added to the old instead of the new one.

It is useful to copy the message "Page ... moved to ..." to the new talk page, especially if there has been discussion about the name of the page.

Moving a page shows up in Recent Changes under "Move log", which links to a log of all moves. It also shows up on the watchlist if the page is watched; after the move both the old and the new name are watched.

Subpages, such as the archives of a talk page, and the documentation page of a template, are not automatically moved along with a page move, unless the box labelled "Move subpages ...", which is only available to admins, is checked.

When moving a page, the talk page is automatically moved as well. A talk page may include subpages, such as archives, todo pages and the like. To ensure that these subpages are moved, check "Move all subpages, if applicable" during the move process.

If subpages were not moved, they will show as redlinks on the new talk page. To locate lost subpages, use Special:Prefixindex; enter the name of the old article page followed by a "/" and set the namespace to Talk. Move individual subpages as needed.

To undo a move from page A to page B, simply move page B back to page A.

Note that usual "undo" link on history or diff pages does not work on moves. An easy way to rename the page back is clicking "මෙම පිටුව පිලිබඳ සටහන් නරඹන්න" from the history page, typing in the previous page name that you want to revert to and then "ප්‍රතිවර්තනය" link from the corresponding record in Special:Log.

The software requires that the redirect be pointing to the page you're moving it from. Therefore, if a vandal moved Page A to Page B to Page C, you cannot simply move C to A, you have to:

 1. Move page C to page B
 2. Move page B to page A

If page A has subsequently been edited, or the move software is behaving weirdly, only an admin can sort things out:

 1. Delete page A (make sure it has no useful history - you may wish to add an explicit author credit on a talk page to compensate)
 2. Move page B to page A.
 3. Delete page B (should be a history-free redirect to page A)

"Move wars" are highly unproductive, and leave vast numbers of pointless redirects littering the place, which some poor soul will have to fix.

After undoing a move, if you do not need B as a redirect, tag it for deletion (using the appropriate process on the wiki you're using, for instance 'speedy deletion' or 'votes for deletion'), or (administrators only) just delete it.

Swapping two pages

සංස්කරණය

To swap pages A and B, including history:

 1. Move page A to page C (previously non-existing)
 2. Tag page A for deletion (the method of doing this depends on the wiki), or (administrators only) just delete it.
 3. Move page B to page A (allowed because A is deleted)
 4. Tag/Delete page B as above
 5. Move page C to page B (allowed because B is deleted)
 6. Tag/Delete page C as above

Help with this task can be found at Wikipedia:Requested moves.

කපා අලවන ලද (cut & paste) ක්‍රියාවන් නිවැරදි කිරීම

සංස්කරණය
Some more complex cases are explained at Wikipedia:How to fix cut and paste moves

Many past renamings took place before the move page function was created by our hard-working developers, and others are done by people not aware of this function. Such manual moves were done using cut and paste. As a result, the page history of an article or talk page can be split among two or more different pages.

In some circumstances, administrators are able to fix this by merging page histories.

Warning: this procedure may only be undone by an administrator, by spending quite silly amounts of time: to undo a merge, every single version has to be manually reassigned to the correct source page (by deleting the revisions that are in the correct location currently and moving the other revisions to their new correct location, then undeleting the revisions that were in the correct location). Do not do this if you are not sure what you are doing.

Follow this procedure to merge page histories:

 1. Suppose we wish to merge edit history from Alabama/History (old title) into History of Alabama (new title):
 2. Delete History of Alabama, with comment deleting to merge page histories - back soon.
 3. Move Alabama/History to History of Alabama, using the move tool.
 4. Undelete the History of Alabama article.
 5. Edit History of Alabama to restore the most recent version (or use administrator rollback).

Note that the page history will often look wrong until the last step here is carried out, because it doesn't update after an undeletion until the next time the page is edited.

Merging page histories of pages with many revisions

සංස්කරණය

Suppose that the page History of Alabama had too many revisions to be deleted or deleting it may cause other disruption. The following procedure can be used to merge page histories in this situation:

 1. Move History of Alabama to Alabama/History with a move summary like "history merge, will be back at correct title soon". Answer yes when asked to delete the Alabama/History page.
 2. Undelete the revisions of Alabama/History containing the page history.
 3. Move Alabama/History back to History of Alabama.
 4. If needed, undelete the remaining revisions at Alabama/History.

The terms "rename" and "move" mean the same in this context. They just refer to different models for picturing the operation:

 • rename: keep the page but give it another name; the page history is now attached to the new name; a new page with the old name is created which redirects to the new name and whose page history records the renaming.
 • move: move the contents and the page history to a new page; change the old page into a redirect; change the page history into one that only records the move.

Since the system marks the page with the old name as new page, it applies the first of the two models. (The entry in the page table connects a new page name to the page ID. The revision table just gets entries about the move, nothing else, because the relation between page ID and revision IDs remains the same.) This model avoids "changing the history", a kind of "historical revisionism".

Automating multiple page moves

සංස්කරණය

Administrators and other users with the "move-subpages" right are also given an option to move up to $wgMaximumMovedPages subpages and talk subpages can be moved along with a move target if enabled. Currently this is enabled for all Wikimedia wikis with $wgMaximumMovedPages set to 100 by default, but raised to 500 for Wikibooks wikis, which have a greater need for this ability.

මේවාත් බලන්න

සංස්කරණය