විකිපීඩියා:උදවු නාමාවකාශය

(විකිපීඩියා:Help namespace වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Wikipedia data structure
Subject namespaces Talk namespaces
0 (Main/Article) සාකච්ඡාව 1
2 පරිශීලක පරිශීලක සාකච්ඡාව 3
4 විකිපීඩියා විකිපීඩියා සාකච්ඡාව 5
6 ගොනුව ගොනුව සාකච්ඡාව 7
8 මාධ්‍යවිකි මාධ්‍යවිකි සාකච්ඡාව 9
10 සැකිල්ල සැකිලි සාකච්ඡාව 11
12 උදවු උදවු සාකච්ඡාව 13
14 ප්‍රවර්ගය ප්‍රවර්ග සාකච්ඡාව 15
100 ද්වාරය ද්වාරය සාකච්ඡාව 101
108 [[Wikipedia:Books|]] 109
118 [[Wikipedia:Drafts|]] 119
710 TimedText TimedText talk 711
828 Module Module talk 829
Currently unused
446 [[Wikipedia:Course pages|]] 447
2300 [[Wikipedia:Gadget|]] 2301
2302 [[Wikipedia:Gadget|]] 2303
-1 විශේෂ
-2 මාධ්‍යය

The Help namespace is a namespace consisting of "how-to" and information pages whose titles begin with the prefix Help:, such as Help:Link.

These pages contain information intended to help use Wikipedia or its software. Some of these pages are intended for readers of the encyclopedia; others are intended for editors, whether beginning or advanced. Some pages in the Help namespace are copied from Meta-Wiki.

There is a large amount of overlap between the Help namespace and the Project namespace (pages with the Wikipedia: prefix). For this reason, redirects and hatnotes are often set up between these two namespaces. See Help:About the help pages for more information.

You can use the Special:Search box below to locate Help pages