සැකිල්ල:වෙතට-ඒකාබද්ධ

(සැකිල්ල:Merge to වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Which merge template should I use?සංස්කරණය

  • {{Merge}} – to merge at least two together at an unspecified location
  • {{Merge to}} – to merge the contents of the tagged article into the specified article.
  • {{Merge from}} – the opposite of {{Merge to}}; the contents of the specified article should be merged into the tagged article.

Usageසංස්කරණය

Tagging a single page is simple:

{{වෙතට-ඒකාබද්ධ |OtherPage |date=ජූනි 2022}}

By default, the Discuss link on the template links to the top of the destination page's talk page. To specify which section, or to name a different talk page entirely, use the |discuss= parameter:

{{වෙතට-ඒකාබද්ධ |OtherPage |discuss=Talk:OtherPage#Merge discussion |date=ජූනි 2022}}

To name other pages to be merged, simply separate them with a vertical pipe. You can add up to 20 articles to be merged:

{{වෙතට-ඒකාබද්ධ |OtherPage1 |OtherPage2 |OtherPage3 |discuss=Talk:OtherPage#Merge discussion |date=ජූනි 2022}}


These templates will add tagged articles to Category:Articles to be merged, while non-articles (files, templates, etc.) will be added to Category:Items to be merged.

Notesසංස්කරණය

  • Do not add the namespace to the names of the pages.
For example, write {{Merge|OtherTemplate}}, not {{Merge|Template:OtherTemplate}}.
  • Do not link to the pages with square brackets.
For example, write {{Merge|OtherArticle}}, not {{Merge|[[OtherArticle]]}}.
  • The date will not be shown in the box. Do not be concerned about this. It is used when grouping tagged pages together into categories by date.


See alsoසංස්කරණය

Mergingසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:වෙතට-ඒකාබද්ධ&oldid=418740" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි