විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:ට්වින්ක්ල්

(විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:Twinkle වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Latest comment: වසර 5කට පෙර by Johan (WMF) in topic mw.util.jsMessage

mw.util.jsMessage

සංස්කරණය
Hi, Twinkle uses mw.util.jsMessage() to show the user an error message. This function was deprecated in 2012, and will soon not be working. There's a migration guide that explains how to use mw.notify instead. See phab:T193901 for more information. This isn't a big issue. /Johan (WMF) (talk) 09:11, 26 නොවැම්බර් 2018 (යූටීසී)Reply
Return to the project page "ට්වින්ක්ල්".