සැකිල්ල:ඒකාබද්ධකරන්න-වෙතින්

(සැකිල්ල:Merge from වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)