සැකිල්ල:ඒකාබද්ධ කිරීම ක්‍රියාත්මකයි

(සැකිල්ල:Being merged වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)