සැකිල්ල:ඒකාබද්ධ කිරීම ක්‍රියාත්මකයි

(සැකිල්ල:Merging වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)