සැකිල්ල:ඒකාබද්ධකරන්න/doc

< සැකිල්ල:ඒකාබද්ධකරන්න(සැකිල්ල:Merge/doc වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

Which merge template should I use?සංස්කරණය

  • {{Merge}} – to merge at least two together at an unspecified location
  • {{Merge to}} – to merge the contents of the tagged article into the specified article.
  • {{Merge from}} – the opposite of {{Merge to}}; the contents of the specified article should be merged into the tagged article.

Usageසංස්කරණය

Tagging a single page is simple:

{{ඒකාබද්ධකරන්න |OtherPage |date=අගෝස්තු 2020}}

By default, the Discuss link on the template links to the top of the destination page's talk page. To specify which section, or to name a different talk page entirely, use the |discuss= parameter:

{{ඒකාබද්ධකරන්න |OtherPage |discuss=Talk:OtherPage#Merge discussion |date=අගෝස්තු 2020}}

To name other pages to be merged, simply separate them with a vertical pipe. You can add up to 20 articles to be merged:

{{ඒකාබද්ධකරන්න |OtherPage1 |OtherPage2 |OtherPage3 |discuss=Talk:OtherPage#Merge discussion |date=අගෝස්තු 2020}}


These templates will add tagged articles to Category:Articles to be merged, while non-articles (files, templates, etc.) will be added to Category:Items to be merged.

Notesසංස්කරණය

  • Do not add the namespace to the names of the pages.
For example, write {{Merge|OtherTemplate}}, not {{Merge|Template:OtherTemplate}}.
  • Do not link to the pages with square brackets.
For example, write {{Merge|OtherArticle}}, not {{Merge|[[OtherArticle]]}}.
  • The date will not be shown in the box. Do not be concerned about this. It is used when grouping tagged pages together into categories by date.


See alsoසංස්කරණය

Mergingසංස්කරණය