සැකිල්ල:වෙතින් කොටසක් ඒකාබද්ධ කරන්න

(සැකිල්ල:Merge portions from වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)