පිටුවේ ඉතිහාසය

28 මාර්තු 2021

22 පෙබරවාරි 2020

1 ජූනි 2019

9 දෙසැම්බර් 2017

22 ඔක්තෝබර් 2017

20 ඔක්තෝබර් 2017

19 අප්‍රේල් 2017

17 අප්‍රේල් 2017

16 අප්‍රේල් 2017

15 අප්‍රේල් 2017

1 ජනවාරි 2017

31 මාර්තු 2015

30 මාර්තු 2015

28 ජූලි 2013

2 අප්‍රේල් 2013

18 මාර්තු 2013

18 පෙබරවාරි 2013

16 පෙබරවාරි 2013

28 දෙසැම්බර් 2012

10 දෙසැම්බර් 2012

14 නොවැම්බර් 2012

1 සැප්තැම්බර් 2012

22 ජූලි 2012

8 අප්‍රේල් 2012

21 ඔක්තෝබර් 2011

12 ජනවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/මිනිසා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි