මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

29 ජූනි 2013

28 ජූනි 2013

20 ජූනි 2013

13 ජූනි 2013

6 ජූනි 2013

4 ජූනි 2013

3 ජූනි 2013

2 ජූනි 2013

22 මැයි 2013

20 මැයි 2013

19 මැයි 2013

11 මැයි 2013

10 මැයි 2013

7 මැයි 2013

4 මැයි 2013

28 අප්‍රේල් 2013

27 අප්‍රේල් 2013

24 අප්‍රේල් 2013

22 අප්‍රේල් 2013

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Pheonixter" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි