කෝට්ටේ රාජධානිය

ක්‍රිව 1412 -1597 කාලයේ ශ්‍රී ලංකාවේ පැවති රාජධානියක්

-කෝට්ටේ රාජධානිය හා ඉතිහාසය]]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කෝට්ටේ_රාජධානිය&oldid=613931" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි