මගේ මුල් පිටුව
සාකච්ඡාව | දායකත්ව | ලිපියක් එවන්න

Noia 64 apps karm.png

si මෙම පරිශිලකයාගේ මව්බස සිංහල භාෂාවයි.


en-5 මෙම පරිශීලකයා‍ට ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ වෘත්තිමය දැනුමක් ඇත.

පිටු ගෙන යෑමසංස්කරණය

මෙය බලන්න. පිටුවක් ගෙන යෑමට පෙර විමසිලිවත් බලන්න. ---ශ්වෙත (talk) 09:26, 20 මැයි 2013 (යූටීසී)[]

Article requestsසංස්කරණය

Do you do article requests? WhisperToMe (talk) 04:27, 2 ජූනි 2013 (යූටීසී)[]

Currently I don't have time to write complete articles. But I can help by enhancing them. PHEONIXTER 05:31, 2 ජූනි 2013 (යූටීසී)[]
Are you fine with starting small stubs? WhisperToMe (talk) 02:20, 3 ජූනි 2013 (යූටීසී)[]
That I can do :) PHEONIXTER 13:34, 3 ජූනි 2013 (යූටීසී)[]

Awesome! The three stub requests are diseases. There are Sinhala sources for all three.

Thank you, WhisperToMe (talk) 21:25, 3 ජූනි 2013 (යූටීසී)[]

There is a Sinhala article on Cholera කොලරාව--PHEONIXTER 11:19, 4 ජූනි 2013 (යූටීසී)[]
 Y කළා Created හෙපටයිටීස් ඒ හෙපටයිටීස් ඊ pages. --PHEONIXTER 13:38, 4 ජූනි 2013 (යූටීසී)[]
Thank you! I really appreciate it! WhisperToMe (talk) 20:17, 4 ජූනි 2013 (යූටීසී)[]

Are you interested in creating more stubs at the moment? If so, I have some ideas. WhisperToMe (talk) 16:31, 5 ජූනි 2013 (යූටීසී)[]

I'm little busy these days :(. I can do 1 or 2 stubs per week. PHEONIXTER 13:20, 6 ජූනි 2013 (යූටීසී)[]
That's fine :) WhisperToMe (talk) 13:49, 6 ජූනි 2013 (යූටීසී)[]

If you want two weekly stubs, here are ideas:

WhisperToMe (talk) 16:04, 12 ජූනි 2013 (යූටීසී)[]

 Y කළා Stubs are done --PHEONIXTER 14:22, 20 ජූනි 2013 (යූටීසී)[]
Thank you! I'll wait a week and come up with more stub ideas :) WhisperToMe (talk) 17:10, 21 ජූනි 2013 (යූටීසී)[]

If you want more ideas for stubs:

Thank you WhisperToMe (talk) 13:14, 4 ජූලි 2013 (යූටීසී)[]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Pheonixter&oldid=270133" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි