සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව තනතුරුධාරි

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

{{තොරතුරුකොටුව තනතුරුධාරි}} විසින් පහත සැකිලි අන්තර්ගත කෙරෙයි (එනම්, මෙහි ලැයිස්තු ගත කර ඇති සියළු සැකිලි). පිටුවක මෙම සැකිල්ල බහාලන විට වඩාත් සුදුසු නම භාවිතා කරන්න.

භාවිතයසංස්කරණය

පාර්ලිමේන්තු සාමාජිකසංස්කරණය

මෙම කොටස පහල කොටසට සම්බන්ධ කරන්න.

 {{තොරතුරුකොටුව පාම
 | honorific-prefix = 
 | name    = 
 | honorific-suffix = 
 | image    = 
 | alt     = 
 | caption   = 
 | constituency_MP = <!--Can be repeated up to eight times by adding a number-->
 | parliament = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | majority  = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | term_start = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | term_end  = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | predecessor = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | successor  = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | prior_term =