$1 පිටුව සඳහා ආරක්ෂණ මට්ටම නැරඹීම හා වෙනස් කිරීම මෙහිදී ඔබ විසින් සිදු කල හැක.

"https://si.wikipedia.org/wiki/මාධ්‍යවිකි:Protect-text" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි