ශ්‍රී ලංකාවේ දිය ඇලි ලැයිස්තුව

(ශ්‍රී ලංකාවේ දිය ඇලි වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

උස අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ දිය ඇලි ලැයිස්තුව යනු ශ්‍රී ලංකාවේ සංගණ්‍ය දිය ඇලි ලැයිස්තුවකි.[1]

ප්‍රධාන දිය ඇලිසංස්කරණය

අනුස්ථිතිය දිය ඇල්ල උස මීටර වලින් උස අඩි වලින්[2]
1 බඹරකන්ද ඇල්ල 263 863
2 දියලුම ඇල්ල 220 722
3 කුරුඳු ඔය ඇල්ල 206 676
4 හඳපාන් ඇල්ල 200 656
5 ඕලු ඇල්ල 200 656
6 ලිහිණිහෙල ඇල්ල 200 656
7 මාපනාන ඇල්ල 148 486
8 ලක්ෂපාන ඇල්ල 129 413
9 මහකඳුර ඇල්ල 120 393
10 කිරිඳි ඇල්ල 116 381
11 රම්බොඩ ඇල්ල 109 358
12 රත්න ඇල්ල 100 328
13 ගල්දොල ඇල්ල 100 328
14 නක්කවිට ඇල්ල 100 328
15 ගැරඬි ඇල්ල 100 328
16 පුඩළුඔය ඇල්ල 100 328
17 පුන ඇල්ල 100 328
18 ඇබර්ඩීන් ඇල්ල 98 322
19 ඩෙවෝන් ඇල්ල 97 318
20 සෙන්ට් ක්ලෙයාර්ස් ඇල්ල 80 263
21 ශ්‍රී පාද ඇල්ල 75 250
22 මදනගිරි ඇල්ල 70 226
23 දුන්හිඳ ඇල්ල 63 207
24 ඔකඳගල ඇල්ල 63 207
25 අළුපොල ඇල්ල 60 197
26 හුන්නස්ගිරි ඇල්ල 60 197
27 මන්නකැති ඇල්ල 60 197
28 ඩෙල්ටා ඇල්ල 60 197
29 අලකොල ඇල්ල 60 197
30 නානුඔය ඇල්ල 60 197
31 සීතා කොටුව ඇල්ල 60 197
32 යකා ඇඳූ ඇල්ල 60 197

අනෙකුත් ජනප්‍රිය ඇලිසංස්කරණය

අනුස්ථිතිය දිය ඇල්ල උස මීටර වලින් උස අඩි වලින්
1 දූවිලි ඇල්ල 40 131
2 රාවණා ඇල්ල 40 131
3 බෝපත් ඇල්ල 30 99
4 හඳුන් ඇල්ල 30 99
5 සම්පත් ඇල්ල 30 99
6 ලවර්ස් ලීප් ඇල්ල 30 99
7 එල්ගින් ඇල්ල 25 82
8 මානවෙල ඇල්ල 22 72
9 බේකර්ස් ඇල්ල 20 66
10 ලක්ෂපාන ඇල්ල 20 66
11 ගාට්මෝර් ඇල්ල 20 66
12 ඩෙස්ෆෝර්ඩ් ඇල්ල 20 66
13 කොත්මලේ මහකඳුර ඇල්ල 10 33
14 ග්ලෙන් ඇල්ල 10 33
15 කළුපහන ඇල්ල 10 33
16 අහුපිනි ඇල්ල 10 33
17 වින්ඩ්සර් ෆොරස්ට් ඇල්ල 10 33
18 කිරුවානා ඇල්ල 54 177
19 සපුගහදොළ ඇල්ල

රූපසංස්කරණය

මෙයද බලන්නසංස්කරණය

සටහන්සංස්කරණය

  1. "Waterfalls in Sri Lanka". www.worldwaterfallsdatabase.com. Retrieved 2008-09-08.
  2. Senanayake 2004: 1

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

  • (සිංහල)සේනානායක, චානක (2004). ශ්‍රී ලංකාවේ දිය ඇලි (1වන සංස්.). සූරිය ප්‍රකාශකයෝ. ISBN 955-8892-06-8.