පිටුවේ ඉතිහාසය

11 නොවැම්බර් 2020

10 නොවැම්බර් 2020

18 අගෝස්තු 2020

17 ඔක්තෝබර් 2019

17 අගෝස්තු 2019

24 ඔක්තෝබර් 2016

30 ජූලි 2016

8 පෙබරවාරි 2016

29 මාර්තු 2015

7 මාර්තු 2015

27 සැප්තැම්බර් 2014

14 සැප්තැම්බර් 2014

14 අප්‍රේල් 2013

11 මාර්තු 2013

7 මාර්තු 2013

21 පෙබරවාරි 2013

7 පෙබරවාරි 2013

28 ජනවාරි 2013

8 ජනවාරි 2013

31 දෙසැම්බර් 2012

7 දෙසැම්බර් 2012

30 ඔක්තෝබර් 2012

2 ඔක්තෝබර් 2012

5 සැප්තැම්බර් 2012

1 සැප්තැම්බර් 2012

30 අගෝස්තු 2012

20 ජූනි 2012

5 ජූනි 2012

9 මැයි 2012

30 මාර්තු 2012

15 මාර්තු 2012

9 මාර්තු 2012

14 පෙබරවාරි 2012

30 ජනවාරි 2012

15 ජනවාරි 2012

25 ඔක්තෝබර් 2011

18 ඔක්තෝබර් 2011

6 ඔක්තෝබර් 2011

18 අගෝස්තු 2011

12 ජූලි 2011

17 ජූනි 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/මහත්මා_ගාන්ධි" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි