පිටුවේ ඉතිහාසය

16 සැප්තැම්බර් 2021

14 ජූනි 2021

16 පෙබරවාරි 2021

11 නොවැම්බර් 2020

10 නොවැම්බර් 2020

18 අගෝස්තු 2020

17 ඔක්තෝබර් 2019

17 අගෝස්තු 2019

24 ඔක්තෝබර් 2016

30 ජූලි 2016

8 පෙබරවාරි 2016

29 මාර්තු 2015

7 මාර්තු 2015

27 සැප්තැම්බර් 2014

14 සැප්තැම්බර් 2014

14 අප්‍රේල් 2013

11 මාර්තු 2013

7 මාර්තු 2013

21 පෙබරවාරි 2013

7 පෙබරවාරි 2013

28 ජනවාරි 2013

8 ජනවාරි 2013

31 දෙසැම්බර් 2012

7 දෙසැම්බර් 2012

30 ඔක්තෝබර් 2012

2 ඔක්තෝබර් 2012

5 සැප්තැම්බර් 2012

1 සැප්තැම්බර් 2012

30 අගෝස්තු 2012

20 ජූනි 2012

5 ජූනි 2012

9 මැයි 2012

30 මාර්තු 2012

15 මාර්තු 2012

9 මාර්තු 2012

14 පෙබරවාරි 2012

30 ජනවාරි 2012

15 ජනවාරි 2012

25 ඔක්තෝබර් 2011

18 ඔක්තෝබර් 2011

6 ඔක්තෝබර් 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/මහත්මා_ගාන්ධි" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි