ජනාධිපති විද්‍යාලය, මිනුවන්ගොඩ

ශ්‍රී ලංකාවේ මිනුවන්ගොඩ පිහිටා ඇති ජනාධිපති විද්‍යාලය පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පරිපාලනය වන පාසලකි.

ජනාධිපති විද්‍යාලය - මිනුවන්ගොඩ

අභිමානයෙන් පෙරට යමු
ස්ථානය
මිනුවන්ගොඩ, ශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රී ලංකාව
තොරතුරු
වර්ගය පළාත් සභා පාසලකි
ස්ථාපිත 1979 පෙබරවාරි මස 09 වැනිදා
විදුහල්පති කේ. කේ. ජයසේකර මිය.
ශ්‍රේණි 6 - 13
බාලක/බාලිකා මිශ්‍ර
වයස් පරාසය 11 to 19
වර්ණ(න්) මෙරූන් සහ කහ

        

වෙබ් අඩවිය

ජනාධිපති විදුහල ආරම්භ කරන ලද්දේ 1979 පෙබරවාරි 09 වන දා ය.

නිවාසසංස්කරණය

  • පරවි
  • මයුර
  • තිසර
  • ලිහිණි

බාහිර සබැදිසංස්කරණය