විකිපීඩියා:Template index/Sources of articles


This page contains the following:

 • Issues with sources: this is for tagging issues with sources; they are either inline tags, or message boxes for sections or entire pages. You could also leave a note on the talk page asking for a source, or move the material to the talk page and ask for a source there. There are also some templates for search links to find sources. Transcluded from Wikipedia:Template messages/Cleanup/Verifiability and sources.
 • Including third-party content: these are templates for referencing content for some specific sources: United States government, public domain and wikis.
 • Citations of specific sources: inline citation templates for a few specific sources.
 • Citations of generic sources: general inline citation templates transcluded from Wikipedia:Citation templates

Issues with sources

සංස්කරණය

Is the article worth it?

සංස්කරණය

Before placing templates on a page it is worthwhile to consider whether it should in fact be included in Wikipedia according to Wikipedia:What Wikipedia is not. Some articles can be tagged for speedy deletion or marked as an article for deletion.

It is useful to add the date of the request (or sometimes, a bot will assist by doing it automatically) by appending |date=month year to the template code, like this: {{Unreferenced|date=ජූනි 2024}} to produce this:

සංස්කරණය
Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{copypaste|article}}
category links talk edit

Combined message boxes

සංස්කරණය
Tag Text that will be shown (and usage notes) — multiple issues (top of article)
{{multiple issues}}

links talk edit

Tag Text that will be shown (and usage notes) — multiple issues (section)
{{multiple issues|section=yes}}

links talk edit

Verifiability and sources

සංස්කරණය
 • For quotations used out of context, references to unrelated material, and other misuse of citations.
 • Message boxes may be used at the top of an article, or in a specific section of an article.
 • Individual message boxes may be combined.
Individual message boxes: Biographies of living persons
සංස්කරණය
Tag Individual message boxes, text that will be shown, and usage notes.
(Boxes for both the top of an article, or a specific section of an article)
{{BLP IMDb refimprove}}
category links talk edit
සැකිල්ල:BLP IMDb refimprove
{{BLP primary sources}}
category links talk edit
සැකිල්ල:BLP primary sources
{{BLP self-published}}
category links talk edit
සැකිල්ල:BLP self-published
{{BLP sources}}
category links talk edit
{{BLP sources section}}
category links talk edit
සැකිල්ල:BLP sources section
{{BLP unsourced}}
category links talk edit
{{BLP unsourced section}}
category links talk edit
Individual message boxes: Issues with citations and sources
සංස්කරණය
Tag Individual message boxes, text that will be shown, and usage notes.
(Boxes for both the top of an article, or a specific section of an article)
{{cite check|article}}
category links talk edit
{{cite check section|section}}
category links talk edit
සැකිල්ල:Cite check section
{{excessive citations|article}}
category links talk edit
{{media IMDb refimprove}}
category links talk edit
සැකිල්ල:Media IMDb refimprove
{{more citations needed|article}}
category links talk edit
{{more citations needed section}}
category links talk edit
{{More medical citations needed}}
category links talk edit
සැකිල්ල:More medical citations needed
{{more science citations needed}}
category links talk edit
සැකිල්ල:More science citations needed
{{old news|article}}
category links talk edit
සැකිල්ල:Old news
{{one source|article}}
category links talk edit
{{original research|article}}
category links talk edit
{{primary sources|article}}
category links talk edit
{{refexample}}
category links talk edit
සැකිල්ල:Refexample
{{religious text primary|article}}
category links talk edit
සැකිල්ල:Religious text primary
{{self-published|article}}
category links talk edit
{{speculation}}
category links talk edit
සැකිල්ල:Speculation
{{third-party|article}}
category links talk edit
සැකිල්ල:Third-party
{{unreferenced category}}
category links talk edit
සැකිල්ල:Unreferenced category
{{unreferenced|article}}
category links talk edit
{{unreferenced section}}
category links talk edit
{{unreliable sources|article}}
category links talk edit
{{user-generated|article}}
category links talk edit
සැකිල්ල:User-generated
Individual message boxes: Issues with style or format
සංස්කරණය
Tag Individual message boxes, text that will be shown, and usage notes.
(Boxes for both the top of an article, or a specific section of an article)
{{Citation style|article}}
category links talk edit
{{Citations broken|article}}
category links talk edit
{{Citations broken from PEIS limit|article}}
category links talk edit
සැකිල්ල:Citations broken from PEIS limit
{{Cleanup bare URLs|article}}
category links talk edit


{{Duplicated citations|article}}
category links talk edit
{{Format footnotes|article}}
category links talk edit
සැකිල්ල:Format footnotes
{{Full citations needed|article}}
category links talk edit
{{Ibid|article}}
category links talk edit
සැකිල්ල:Ibid
{{More footnotes needed|article}}
category links talk edit
{{No footnotes|article}}
category links talk edit
{{Page numbers improve|article}}
category links talk edit
සැකිල්ල:Page numbers improve
{{Page numbers needed|article}}
category links talk edit
සැකිල්ල:Page numbers needed
Note list


Tags inline with article text

සංස්කරණය
Tag Background info from Wikipedia namespace
{{according to whom}}
links talk edit
[according to whom?]
{{additional citation needed}}
links talk edit
[additional citation(s) needed]
{{attribution needed}}
links talk edit
සැකිල්ල:Attribution needed
{{better source needed}}
links talk edit
[වඩා හොඳ මූලාශ්‍රයක් අවශ්‍යයි]
{{better source needed example}}
links talk edit
සැකිල්ල:Better source needed example Links to self-sourcing examples
{{by whom}}
links talk edit
[ප්‍රකාශයේ හිමිකරු?]
{{chronology citation needed}}
links talk edit
සැකිල්ල:Chronology citation needed
{{circular reference}}
links talk edit
සැකිල්ල:Circular reference When the sources copy Wikipedia material directly
{{circular reporting}}
links talk edit
සැකිල්ල:Circular reporting For the subtler case when you suspect the sources are based on facts first published at Wikipedia, but they didn't copy it directly
{{citation needed}}
links talk edit
[තහවුරු කර නොමැත]
{{citation needed span|The sun is hot.}}
links talk edit
සැකිල්ල:Citation needed span
{{clarify}}
links talk edit
[පැහැදීම ඇවැසිය]
{{copyvio link}}
links talk edit
සැකිල්ල:Copyvio link
{{dead link}}
links talk edit
[භින්න වූ සබැඳිය]
{{disambiguation needed}}
links talk edit
[බහුරුත්හරණය අවශ්‍යයි]
{{disputed inline}}
links talk edit
[disputed ]
{{dubious}}
links talk edit
[dubious ]
{{episode needed}}
links talk edit
සැකිල්ල:Episode needed
{{example needed}}
links talk edit
[example needed]
{{example needed span|This is a claim that needs one or more examples.}}
links talk edit
සැකිල්ල:Example needed span
{{excessive citations inline}}
category links talk edit
For abuse of citations, per Wikipedia:Citation overkill.
සැකිල්ල:Excessive citations inline
{{explain}}
links talk edit
[further explanation needed]
{{failed verification}}
links talk edit
[සත්‍යාපනය අසමත්]
{{full citation needed}}
links talk edit
[පූර්ණ උපුටා දැක්වීමක් අවශ්‍යයි]
{{how}}
links talk edit
සැකිල්ල:How
{{medical citation needed}}
links talk edit
[medical citation needed]
{{medical citation needed span|This is an uncited biomedical claim.}}
links talk edit
This is an uncited biomedical claim.[medical citation needed]
{{nonspecific}}
links talk edit
[not specific enough to verify]
{{not verified in body}}
links talk edit
[ලිපි දේහය තුල සත්‍යෙක්ෂණය කොට නොමැත]
{{original research inline}}
links talk edit
[original research?]
{{page needed}}
links talk edit
[page needed]
{{primary source inline}}
links talk edit
[non-primary source needed]
{{quantify}}
links talk edit
සැකිල්ල:Quantify
{{quote without source}}
links talk edit
සැකිල්ල:Quote without source
{{registration required}}
links talk edit
ASDAQ:INTC) increased 1.9% on news the business may form a foundry relationship with Apple Inc. (NASDAQ:AAPL).Sprint Nextel Corp (NYSE:S) fell 2.1% when Stifel Nicolaus Co.In nearby Arachova and Livadi there's plenty of nightlife with numerous lively bars and restaurants.The UNESCO World Heritage site of Delphi is probably 30 minutes drive from Elatos. It ranks being among the most significant archaeological sites belonging to the ancient world. That it was home to the oracle a vey important oracle in the classical Greek world a
{{request quotation}}
links talk edit
[තහවුරු කර ගැනීමට උද්ධෘත අවශ්‍යයි]
{{season needed}}
links talk edit
සැකිල්ල:Season needed
{{self-published inline}}
category links talk edit
සැකිල්ල:Self-published inline
{{self-published source}}
category links talk edit
සැකිල්ල:Self-published source
{{specify}}
category links talk edit
[specify]
{{synthesis inline}}
links talk edit
සැකිල්ල:Synthesis inline
{{third-party inline}}
links talk edit
සැකිල්ල:Third-party inline
{{unreliable medical source}}
links talk edit
[unreliable medical source?]
{{unreliable source?}}
links talk edit
[විශ්වසනීය මූලාශ්‍රය?]
{{update after|2000|01|01}}
links talk edit
[යාවත්කාලීන කිරීම අවශ්‍යයි]
{{user-generated inline}}
category links talk edit
සැකිල්ල:User-generated inline
{{user-generated source}}
category links talk edit
සැකිල්ල:User-generated source
{{vague|optional message}}
links talk edit
[vague]
{{verify quote}}
links talk edit
සැකිල්ල:Verify quote
{{verify source}}
links talk edit
[සත්‍යාපනය ඇවැසිය]
{{volume needed}}
links talk edit
සැකිල්ල:Volume needed
{{when}}
links talk edit
[කවදාද?]
{{where}}
links talk edit
සැකිල්ල:Where
{{which}}
links talk edit
[කුමන?]
{{who}}
links talk edit
[කවුරුන් ද?]
{{whose quote}}
links talk edit
සැකිල්ල:Whose quote
{{why}}
links talk edit
[ඇයි?]
{{year missing}}
links talk edit
සැකිල්ල:Year missing Use when the year of publication of a source is needed
{{year needed}}
links talk edit
[year needed] Use when the date of an event is needed
Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{find sources|example}}
links talk edit
තොරතුරු ප්‍රභව: ගූගල් (පොත්  පුවත්  scholar  නිදහස් රූප  WP refs FENS  JSTOR  NYT  TWL
{{search}}
links talk edit

සැකිල්ල:Search

Including third-party content

සංස්කරණය

United States government attribution templates

සංස්කරණය

These templates can be added to articles (close to the end of the article, in the References or External links section, for example). Before adding the template to an article, check the details of the usage—some templates require parameters such as a URL. Most of these templates add the articles to the category Wikipedia articles incorporating text from public domain works of the United States Government.

Template Display
{{US Air Force}} Talk සැකිල්ල:US Air Force
{{AFHRA}} Talk සැකිල්ල:AFHRA
{{Bioguide}} Talk සැකිල්ල:Bioguide
{{CDC}} Talk සැකිල්ල:CDC
{{CIA World Factbook}} Talk   This article incorporates public domain material from the CIA document "The World Factbook".
{{USCG}} Talk සැකිල්ල:USCG
{{Country study}} Talk සැකිල්ල:Country study
{{DADS}} Talk සැකිල්ල:DADS
{{DANFS}} Talk This article incorporates text from the public domain Dictionary of American Naval Fighting Ships.
{{DHS}} Talk සැකිල්ල:DHS
{{DoE}} Talk සැකිල්ල:DoE
{{FJC Bio}} Talk සැකිල්ල:FJC Bio
{{FS1037C}} Talk   This article incorporates public domain material from the General Services Administration document "Federal Standard 1037C".
{{FS1037C MS188}} Talk   මෙම ලිපිය තුල ඇතුලත්ව ඇත්තේ  පොදු වසම කරුණු වන අතර ඒවා ලබා ගෙන ඇත්තේ ජෙනරල් සර්විසර්ස් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් ලේඛය "ෆෙඩරල් ප්‍රමිතිය 1037C" (MIL-STD-188 සඳහා ආධාරකයක් ලෙසින්).
{{GHR}} Talk සැකිල්ල:GHR
{{Marine Corps}} Talk සැකිල්ල:Marine Corps
{{NARA}} Talk සැකිල්ල:NARA
{{NASA}} Talk සැකිල්ල:Include-NASA
{{NCBI-handbook}} Talk සැකිල්ල:NCBI-handbook
{{NCBI-scienceprimer}} Talk සැකිල්ල:NCBI-scienceprimer
{{NCI-cancer-dict}} Talk සැකිල්ල:NCI-cancer-dict
{{NHC}} Talk සැකිල්ල:NHC
{{NIMH}} Talk සැකිල්ල:NIMH
{{NIOSH}} Talk සැකිල්ල:NIOSH
{{NIST-PD}} Talk සැකිල්ල:NIST-PD
{{NLM content}} Talk සැකිල්ල:NLM content
{{NPS}} Talk සැකිල්ල:NPS
{{NTSB}} Talk සැකිල්ල:NTSB
{{NVR}} Talk සැකිල්ල:NVR
{{OSGguide}} Talk සැකිල්ල:OSGguide
{{Recreation.Gov}} Talk සැකිල්ල:Recreation.Gov
{{US DOS}} Talk සැකිල්ල:US DOS
{{US DOS Background Notes}} Talk සැකිල්ල:US DOS Background Notes
{{US Army}} Talk සැකිල්ල:US Army
{{USACE.Army.Mil}} Talk සැකිල්ල:USACE.Army.Mil
{{USDA}} Talk සැකිල්ල:USDA
{{HHS content}} Talk සැකිල්ල:HHS content
{{USGS}} Talk සැකිල්ල:USGS
{{USGovernment}} Talk සැකිල්ල:USGovernment
{{USGovernment-Navy}} Talk සැකිල්ල:USGovernment-Navy
{{USGovernment-courts}} Talk සැකිල්ල:USGovernment-courts
{{Usgs-gazetteer}} Talk සැකිල්ල:Usgs-gazetteer

Some of the reference types below use named fields (such as Title=Electric Power Monthly). In these references, you must use the exact field name (capitalization matters). Fields are separated with pipe (|) characters. The order of the fields does not matter.

What to type What it makes Where it goes
{{1728}}
Talk
සැකිල්ල:1728 Articles
near bottom
{{1771 Britannica}}
Talk
සැකිල්ල:1771 Britannica Articles
near bottom
{{1911}}
Talk
  
This article incorporates text from a publication now in the public domain
Chisholm, Hugh, ed (1911). එන්සයික්ලොපීඩියා බ්‍රිටැනිකා (11th ed.). Cambridge University Press. 
Articles
near bottom
{{Sect1911}}
Talk
සැකිල්ල:Sect1911 Articles
at the end of a section
{{WD1913}}
Talk
සැකිල්ල:WD1913 Articles
near bottom
{{A Short Biographical Dictionary of English Literature}}
Talk
සැකිල්ල:A Short Biographical Dictionary of English Literature Articles
near bottom
{{Catholic}}
Talk
  This article incorporates text from a publication now in the public domain Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. 1913.  Articles
near bottom
{{DCBL}}
Talk
සැකිල්ල:DCBL Articles
near bottom
{{DNB}}
Talk
සැකිල්ල:DNB Articles
near bottom
{{Eastons}}
Talk
  This article incorporates text from a publication now in the public domainEaston, Matthew George (1897). Easton's Bible Dictionary (New and revised ed.). T. Nelson and Sons.  Articles
at top
{{Etude}}
Talk
සැකිල්ල:Etude Articles
near bottom
{{Gray's}}
Talk
මෙම ලිපියේ ග්‍රේ'ස් ඇනටමි 20වන සංස්කරණයේ (1918) පෙළ ඇතුළත් වන අතර එය පොදු වසමෙහි පවතියි Articles
near bottom
{{Grocers}}
Talk
සැකිල්ල:Grocers Articles
near bottom
{{GSE}}
Talk
සැකිල්ල:GSE Articles
near bottom
{{JargonFile}}
Talk
සැකිල්ල:JargonFile Articles
near bottom
{{JewishEncyclopedia}}
Talk
සැකිල්ල:JewishEncyclopedia Articles
near bottom
{{KeyTarot}}
Talk
සැකිල්ල:KeyTarot Articles
near bottom
{{NHC}}
Talk
සැකිල්ල:NHC Articles
near bottom
{{Owl}}
Talk
සැකිල්ල:Owl Articles
near bottom
{{Political Graveyard}}
Talk
සැකිල්ල:Political Graveyard Articles
near bottom
{{RBD}}
Talk
සැකිල්ල:RBD Articles
near bottom
{{Schaff-Herzog}}
Talk
සැකිල්ල:Schaff-Herzog Articles
near bottom
{{SeyffertDCA}}
Talk
සැකිල්ල:SeyffertDCA Articles
near bottom
{{SmithDGRA}}
Talk
සැකිල්ල:SmithDGRA Articles
near bottom
{{DGRBM}}
Talk
සැකිල්ල:DGRBM Articles
near bottom
{{DGRG}}
Talk
සැකිල්ල:DGRG Articles
near bottom
{{Vectorsite}}
Talk
සැකිල්ල:Vectorsite Articles
Reference

For interwiki translation and other copying, see Wikipedia:Copying within Wikipedia.

What to type What it makes Where it goes
{{Citizendium}}
Talk
This article incorporates material from the Citizendium article "Template index/Sources of articles", which is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License but not under the GFDL. Articles
near bottom
{{from Camerapedia}}
Talk
සැකිල්ල:From Camerapedia Articles
bottom
{{FOLDOC}}
Talk
සැකිල්ල:FOLDOC Articles
near bottom
{{OpenHistory}}
Talk
සැකිල්ල:OpenHistory Articles
near bottom
{{wookieepedia content}}
Talk
සැකිල්ල:Wookieepedia content Talk pages

Citations of specific sources

සංස්කරණය

Notes:

What to type What it makes
{{ITIS|ID=|taxon=|accessdate=}}
Talk

"Genus species". Integrated Taxonomic Information System. සම්ප්‍රවේශය 1 ජනවාරි 2004.

{{FishBase species|genus=|species=|year=|month=}}
Talk

Froese, Rainer and Pauly, Daniel, eds. (2004). "Genus species" in FishBase. January 2004 version.

{{FishBase species alt|ID=|taxon=|year=|month=}}
Talk

සැකිල්ල:FishBase species alt

{{FishBase_genus|genus=|year=|month=}}
Talk

සැකිල්ල:FishBase genus

{{FishBase family|family=|year=|month=}}
Talk

සැකිල්ල:FishBase family

{{Cite iucn|author=|title=|year=|ID=}}
Talk

Lastname, Firstname Initial (2022). "Title". IUCN Red List of Threatened Species. 2022. 1234.

{{Gutenberg | no=6656 | name=The Kiltartan Poetry Book}}
Talk
{{MathWorld | urlname=PetersenGraph | title=Petersen Graph}}
Talk
Weisstein, Eric W. "Petersen Graph". MathWorld.
{{ScienceWorld | urlname=biography/Einstein.html | title=Albert Einstein}}
Talk
සැකිල්ල:ScienceWorld
The Encyclopedia of World History at Bartleby.com

{{worldhistory|section=|quote=}}

 • section – the portion between http://www.bartleby.com/67/ and .html in the URL of the page you wish to cite. For example, if I wished to cite http://www.bartleby.com/67/716.html, the section is 716.
 • quote – What do you want the first part of the included text to read. The default is Citation.

Example: {{worldhistory|section=716|quote=Diderot's encyclopedia banned in 1751}}
Creates: සැකිල්ල:Worldhistory

USGS Geographic Names Information System

{{Cite gnis|id|name|type=}}

Example: {{Cite gnis|2410240|Cotati}}
Creates: "Cotati". Geographic Names Information System. United States Geological Survey.

USGS Gazetteer of Planetary Nomenclature

{{Gpn|id|name}}

Example: {{Gpn|65876|Stickney}}
Creates: සැකිල්ල:Gpn

UDOT Traffic Statistics

{{UDOT AADT|year=}}

Example: {{UDOT AADT|year=2023}}
Creates: සැකිල්ල:UDOT AADT

Citations of generic sources

සංස්කරණය
See also: Handy tools for making references in cite templates: MakeRef, Diberri's template filler, WP:RefToolbar

මූලාශ්‍ර දැක්වීම්වල ඒකමිතියක් පවත්වා ගැනීමත්, මූලාශ්‍ර දැක්වීම් අකෘතිකරණය කිරීමේ දී එකම දෙය නැවත නැවත කීරිමේ කාලය ඉතුරු කර අවශ්‍ය තොරතුරු පමණක් දී එය ඉබේ ම ආකෘතිගත කර ගැනීමත් මෙම මූලාශ්‍ර දැක්වීමේ සැකිලිවල අරමුණයි. මේවා භාවිතා කිරීම නීතියක් නොවේ. නමුත් ලිපියක මූලාශ්‍ර දැක්වීමේ දී ඒවා අකෘතිකරණය කිරීමේ ඒකමිතියක් පවත්වා ගත යුතු ය​.

අධෝ සටහන් සේ දැක්වීමට​

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර දැක්වීමේ දී එම සැකිල්ල හෝ සටහන <ref></ref> ටෑග තුළ රැඳවිය යුතු ය​.
ලිපියට මීට පෙර මූලාශ්‍ර දී නොමැති නම් ලිපිය අවසානයේ ආශ්‍රිත මූලාශ්‍ර අනුකොටසක් අළුතින් අරඹා පහත දැක්වෙන පියවරක් අනුගමනය කරන්න​.

== ආශ්‍රිත මූලාශ්‍ර​==
<references />

හෝ

== ආශ්‍රිත මූලාශ්‍ර​==
{{Reflist}}


එකම අධෝ සටහනකට කිහිප පොළකින් යොමු යෙදීම

සංස්කරණය

ටෑග යොදන පළමු අවස්ථාවේ එයට මෙලෙස නමක් ලබා දෙන්න​.
<ref name=නම​> ''සැකිල්ල හෝ සටහන'' </ref>
ඉන්පසු එය භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය තැන්වල දී පමණක් ලබා දෙන්න​.
<ref name=නම​ />

Using commas rather than periods

සංස්කරණය

{{Citation}} creates a citation in the same format as most of the {{Cite ... }} templates, except that the periods are replaced with commas and there is no final period. A complete list of templates that are mimicked by {{citation}} can be found at {{citation/core}}. The parameters separator= and postscript= (available for most templates) can also be used to affect the punctuation.

නිදර්ශන

සංස්කරණය

මෙම වගුවේ සැකිල්ල කොලමේ සැකිලි නාමය ({{Citation}} හෝ {{Cite xxxx}})) මත ක්ලික් කර සැකිල්ලට අදාළ පිටුවට ප්‍රවේශ වි හැකි ය​. එහි අදාළ සැකිල්ල ගැන වැඩි දුර තොරතුරු අධ්‍යයනය කළ හැකි ය​.

මූලාශ්‍රය​ සැකිල්ල​
(භාවිත කරන්නේ නම් අනිවාර්යයෙන් ම සඳහන් කළ යුතු පරාමිතීන් තද කළු අකුරින් දක්වා ඇත​)
සුලභ භාවිතාව​
(මෙය කොපි කර අවශ්‍ය තැන අලවා සුදුසු පරාමිතීන් ලබා දෙන්න)​
නිදර්ශන අංක​ 1
ප්‍රථිඵලය ලෙස ලැබෙන පෙළ යටින් දක්වා ඇත​.
නිදර්ශන අංක​ 2
ප්‍රථිඵලය ලෙස ලැබෙන පෙළ යටින් දක්වා ඇත​.
ග්‍රන්ථයක් {{cite book}}
title
{{Cite book
 | last = 
 | first = 
 | authorlink = 
 | coauthors = 
 | title = 
 | publisher = 
 | date = 
 | location = 
 | pages = 
 | url = 
 | doi = 
 | id = 
 | isbn = }}
{{Cite book 
 | last = ඩයස්
 | first = විජේ
 | authorlink = විජේ ඩයස්
 | title = ජාතික චින්තනයට එරෙහිව මාක්ස්වාදය​
 | publisher = [[කම්කරු මාවත​]]
 | location = මරදාන​
 | date = 1992
 | page = 7
 | isbn = 955-9123-10-6 }}

ඩයස්, විජේ (1992). ජාතික චින්තනයට එරෙහිව මාක්ස්වාදය​. මරදාන​: කම්කරු මාවත​. p. 7. ISBN 955-9123-10-6. {{cite book}}: zero width space character in |location= at position 6 (help); zero width space character in |publisher= at position 14 (help); zero width space character in |title= at position 33 (help)

{{Cite book 
 | last1 = බගවන් | first1 = ආර්. ඇස්.
 | first2 = සිඩ්නි | last2 = වනසිංහ​
 | title = ලියොන් ට්‍රොට්ස්කි ජීවන චරිතය 1879 - 1940
 | location = මරදාන​
 | publisher = කොටිගලගේ බරොන් පෙරේරා
 | year= 1990
 | pages = 40-43
 | month = අගෝස්තු
 | isbn = 955-95284-0-8 }}

බගවන්, ආර්. ඇස්.; වනසිංහ​, සිඩ්නි (1990). ලියොන් ට්‍රොට්ස්කි ජීවන චරිතය 1879 - 1940. මරදාන​: කොටිගලගේ බරොන් පෙරේරා. pp. 40–43. ISBN 955-95284-0-8. {{cite book}}: Unknown parameter |month= ignored (help); zero width space character in |last2= at position 7 (help); zero width space character in |location= at position 6 (help)

{{Citation}}
{{Citation
 | last = 
 | first = 
 | author-link = 
 | last2 = 
 | first2 = 
 | author2-link = 
 | title = 
 | place = 
 | publisher = 
 | origyear =
 | year = 
 | month=
 | volume = 
 | edition = 
 | chapter =
 | chapterurl =
 | page =
 | pages =
 | url = 
 | archiveurl =
 | archivedate =
 | doi = 
 | id = 
 | isbn = }}
{{Citation
 | first = David | last = Mu…
 | author-link = David Mumfo…
 | title = The Red Book of V…
 | place = Berlin
 | publisher = Springer-Verl…
 | year = 1999
 | page = 198
 | doi = 10.1007/b62130
 | isbn = 354063293X }}
Mumford, David (1999), The Red Book of Varieties and Schemes, Berlin: Springer-Verlag, p. 198, ,  
{{Citation
 | last1 = Cordell | first1 = Bruce R.
 | last2 = Grubb  | first2 = Jeff
 | last3 = Noonan | first3 = David
 | title = [[Manual of the Planes]]
 | place = Berlin
 | publisher = [[Wizards of the Coast]]
 |pages = 198-203
 | date = September 2001
 | year = 2001
 | isbn = 0-7869-1850-8 }}
Cordell, Bruce R.; Grubb, Jeff; Noonan, David (September 2001), Manual of the Planes, Berlin: Wizards of the Coast, pp. 198-203,  
journal
paper
thesis
dissertation
{{cite journal}}
Title
{{Cite journal
 | last = 
 | first = 
 | authorlink = 
 | coauthors = 
 | title = 
 | journal = 
 | volume = 
 | issue = 
 | pages = 
 | publisher = 
 | location = 
 | date = 
 | url = 
 | issn = 
 | doi = 
 | id = 
 | accessdate = }}
{{Cite journal
 | authorlink = Stephen Brey…
 | title = Copyright: A Rejo…
 | journal = UCLA Law Review
 | volume = 20
 | pages = 75–83
 | date = October 1972}}

Breyer, Stephen (ඔක්තෝබර් 1972). "Copyright: A Rejoinder". UCLA Law Review. 20: 75–83.

{{Cite journal
 | last1 = Bailey | first1 = David H.
 | author1-link = David H. Bailey
 | last2 = Borwein | first2 = Peter
 | author2-link = Peter Borwein
 | last3 = Borwein | first3 = Jonathan M.
 | author3-link = Jonathan Borwein
 | title = The Quest for Pi
 | journal = Mathematical Intelligencer
 | volume = 19
 | issue = 1
 | pages = 50–57
 | publisher = Springer-Verlag
 | location = Berlin
 | date = 25 June 1997
 | year = 1997
 | url = http://crd.lbl.gov/~dhbailey/...
 | issn =0343-6993
 | doi = 10.1007/BF03024340
 | id = {{Zbl|0878.11002}}. {{MR|1439159}} }}

Bailey, David H.; Borwein, Peter; Borwein, Jonathan M. (25 ජූනි 1997). "The Quest for Pi" (PDF). Mathematical Intelligencer. 19 (1). Berlin: Springer-Verlag: 50–57. doi:10.1007/BF03024340. ISSN 0343-6993. සැකිල්ල:Zbl. සැකිල්ල:MR.{{cite journal}}: CS1 maint: date and year (link)

{{Citation}}
journal (or periodical)
{{Citation
 | last = 
 | first = 
 | author-link = 
 | last2 = 
 | first2 = 
 | author2-link = 
 | title = 
 | journal = 
 | volume = 
 | issue = 
 | pages = 
 | date = 
 | origyear =
 | year = 
 | month =
 | url = 
 | archiveurl =
 | archivedate =
 | doi = 
 | id = }}
{{Citation
 | last = Breyer
 | first = Stephen
 | author-link = Stephen Bre…
 | title = Copyright: A Rejo…
 | journal = UCLA Law Review
 | volume = 20
 | pages = 75–83
 | date = October 1972
 | year = 1972 }}

Breyer, Stephen (October 1972), "Copyright: A Rejoinder", UCLA Law Review 20: 75–83 

{{Citation
 | last1 = Bailey | first1 = David H.
 | author1-link = David H. Bailey
 | last2 = Borwein | first2 = Peter
 | author2-link = Peter Borwein
 | last3 = Borwein | first3 = Jonathan M.
 | author3-link = Jonathan Borwein
 | title = The Quest for Pi
 | journal = Mathematical Intelligencer
 | volume = 19
 | issue = 1
 | pages = 50–57
 | publisher = Springer-Verlag
 | location = Berlin
 | date = 25 June 1997
 | year = 1997
 | url = http://crd.lbl.gov/~dhbailey/...
 | issn =0343-6993
 | doi = 10.1007/BF03024340
 | id = {{Zbl|0878.11002}}, {{MR|1439159}} }}
Bailey, David H.; Borwein, Peter; Borwein, Jonathan M. (25 June 1997), "The Quest for Pi", Mathematical Intelligencer (Berlin: Springer-Verlag) 19 (1): 50–57, , සැකිල්ල:Zbl, සැකිල්ල:MR, , http://crd.lbl.gov/~dhbailey/dhbpapers/pi-quest.pdf 
website {{cite web}}
title
url
{{Cite web
 | last = 
 | first = 
 | authorlink = 
 | coauthors = 
 | title = 
 | work = 
 | publisher = 
 | date = 
 | url = 
 | format = 
 | doi = 
 | accessdate = }}
{{Cite web
 | last = Spiegel
 | first = Rachel
 | title = Research: Thalido…
 | url=http://science-educat…
 | accessdate = 30 April 2006 }}

Spiegel, Rachel. "Research in the News: Thalidomide". සම්ප්‍රවේශය 30 අප්‍රේල් 2006.

{{Cite web
| title = 
| url = 
| dateformat = mdy
| accessdate = }}

(Write date as Month Day Year; e.g., July 22 2009. Comma will be added automatically.)

{{Cite web
 | last = Hansen
 | first = James E.
 | authorlink = James E. Hansen
 | last2 = Ruedy | first2 = R.
 | last3 = Sato  | first3 = M.
 | last4 = Lo   | first4 = K.
 | title = GISS Surface Temperature An…
 | work =
 | publisher = [[Goddard Institute for…
 | date = December 15, 2005
 | url = http://data.giss.nasa.gov/gis…
 | format =
 | doi =
 | accessdate = September 28, 2006 }}

Hansen, James E.; Ruedy, R.; Sato, M.; Lo, K. (15 දෙසැම්බර් 2005). "GISS Surface Temperature Analysis Global Temperature Trends: 2005 Summation". NASA Goddard Institute for Space Studies. සම්ප්‍රවේශය 28 සැප්තැම්බර් 2006.

{{Citation}}
title
url
{{Citation
 | last = 
 | first = 
 | author-link = 
 | last2 = 
 | first2 = 
 | author2-link = 
 | title = 
 | date = 
 | year = 
 | url = 
 | accessdate = }}
{{Citation
 | last = Spiegel
 | first = Rachel
 | title = Research: Thalido…
 | url=http://science-educat…
 | accessdate = 30 April 2006 }}

Spiegel, Rachel, Research in the News: Thalidomide, http://science-education.nih.gov/nihHTML/ose/snapshots/multimedia/ritn/Thalidomide/index.html, ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 30 April 2006 

{{Citation
 | last1 = Hansen | first1 = James E.
 | author1-link = James Hansen
 | last2 = Ruedy | first2 = R.
 | last3 = Sato  | first3 = M.
 | last4 = Lo   | first4 = K.
 | title = GISS Surface Temperature An…
 | publisher = [[Goddard Institute for ...
 | date = December 15, 2005
 | year = 2005
 | url = http://data.giss.nasa.gov/gis…
 | accessdate = September 28, 2006 }}

Hansen, James E.; Ruedy, R.; Sato, M.; Lo, K. (December 15, 2005), GISS Surface Temperature Analysis Global Temperature Trends: 2005 Summation, NASA Goddard Institute for Space Studies, http://data.giss.nasa.gov/gistemp/2005/, ප්‍රතිෂ්ඨාපනය September 28, 2006 

comic {{cite comic}}[1]
{{Cite comic
 | writer=
 | penciller=
 | inker=
 | story=
 | title=
 | volume= 
 | issue= 
 | date=
 | publisher=
 | page= 
 | panel= }}
{{Cite comic
| writer=[[Stan Lee|Lee, Stan]] 
| penciller=[[Jack Kirby|Kirby, Jack]] 
| inker=[[Christopher Rule|Rule, Christopher]] 
| story=The Fantastic Four! 
| title=[[Fantastic Four|The Fantastic Four]] 
| volume=1 
| issue=1 
| date=November, 1961 
| publisher=[[Marvel Comics]] 
| page=3 
| panel=2 }}

Lee, Stan (w), Kirby, Jack (p), Rule, Christopher (i). "The Fantastic Four!" The Fantastic Four 1: 3/2 (November, 1961), Marvel Comics

comic strip {{comic strip reference}}[2]
{{comic strip reference
 | cartoonist=
 | strip=
 | paper=
 | location=
 | date=
 | supplement=
 | syndicate=
 | page= }}
{{comic strip reference
 | cartoonist=[[Milton Caniff|Caniff, Milton]] 
 | strip=[[Steve Canyon]] 
 | paper=Journal Herald 
 | location=Dayton, OH 
 | date=July 15, 1967 
 | supplement=Color Comics Supplement 
 | syndicate=Newspaper Syndicate 
 | page=1 }}

Caniff, Milton (c). Steve CanyonJournal Herald (Dayton, OH). July 15, 1967, [Color Comics Supplement], Newspaper Syndicate

 1.
conference
report
or paper
{{cite conference}}
title
booktitle
{{Cite conference
 | first = 
 | last = 
 | authorlink = 
 | coauthors = 
 | title = 
 | booktitle = 
 | pages = 
 | publisher = 
 | date = 
 | location = 
 | url = 
 | doi = 
 | id = 
 | accessdate = }}
{{Cite conference
 | first = M.
 | last = Turk
 | authorlink =
 | coauthors = Pentland, A.
 | title = Face recognition …
 | booktitle = Proc IEEE Con…
 | place = Maui, Hawaii
 | pages = 586–591
 | year = 1991 }}

Turk, M.; Pentland, A. (1991). "Face recognition using eigenfaces". Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Maui, Hawaii. pp. 586–591. 

{{Cite conference
 | last1 = Evans  | first1 = N. R.
 | last2 = Schaefer | first2 = G.
 | last3 = Bond   | first3 = H.
 | last4 = Karovska | first4 = M.
 | last5 = Nelan  | first5 = E.
 | last6 = Sasselov | first6 = D.
 | title = Direct detection of the ...
 | booktitle = American Astronomical Society 207th ...
 | publisher = AAS
 | date = January 9, 2006
 | url = http://www.aas.org/ ... 30.htm }}

Evans, N. R.; Schaefer, G.; Bond, H.; Karovska, M.; Nelan, E.; Sasselov, D. (January 9, 2006). "Direct detection of the close companion of Polaris with the Hubble Space Telescope". American Astronomical Society 207th Meeting. AAS. http://www.aas.org/publications/baas/v37n4/aas207/1130.htm. 

{{Citation}}
{{Citation
 | first = 
 | last = 
 | author-link = 
 | first2 = 
 | last2 = 
 | author2-link = 
 | editor-last = 
 | editor-first = 
 | editor2-last = 
 | editor2-first = 
 | contribution = 
 | contribution-url = 
 | series = 
 | year = 
 | pages = 
 | place = 
 | publisher = 
 | url = 
 | doi = 
 | id = }}
{{Citation
 | last1 = Turk | first1 = M.
 | last2 = Pet… | first2 = A.
 | contribution = Face recog…
 | series = Proc IEEE Confere…
 | place = Maui, Hawaii
 | pages = 586–591
 | year = 1991 }}

Turk, M.; Petland, A. (1991), "Face recognition using eigenfaces", Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Maui, Hawaii, pp. 586–591 

{{Citation
 | last1 = Evans  | first1 = N. R.
 | last2 = Schaefer | first2 = G.
 | last3 = Bond   | first3 = H.
 | last4 = Karovska | first4 = M.
 | last5 = Nelan  | first5 = E.
 | last6 = Sasselov | first6 = D.
 | contribution = Direct detection of …
 | series = American Astronomical…
 | publisher = AAS
 | date = January 9, 2006
 | contribution-url = http://…30.htm }}

Evans, N. R.; Schaefer, G.; Bond, H.; Karovska, M.; Nelan, E.; Sasselov, D. (January 9, 2006), "Direct detection of the close companion of Polaris with the Hubble Space Telescope", American Astronomical Society 207th Meeting, AAS, http://www.aas.org/publications/baas/v37n4/aas207/1130.htm 

court case (legal decision) {{cite court}}
{{Cite court
 |litigants = 
 |vol = 
 |reporter = 
 |opinion = 
 |pinpoint = 
 |court = 
 |date = 
 |url= }}
{{Cite court
 |litigants=Roe v. Wade
 |vol=410
 |reporter=U.S.
 |opinion=113
 |pinpoint=
 |court=
 |date=1973
 |url=http://www.law.corn… }}

Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). Text

encyclopedia {{cite encyclopedia}}
Title
encyclopedia
{{Cite encyclopedia
 | title = 
 | encyclopedia = 
 | volume = 
 | pages = 
 | publisher = 
 | date = 
 | id = 
 | accessdate = }}
{{Cite encyclopedia
 | title = Kirkegaard…
 | encyclopedia = Grote Winkler Pri…
 | editor-last = Winkler Pri…
 | editor-first = Anthony
 | editor-link = Anthony Win…
 | volume = 9
 | publisher = Elsevier
 | year = 1882 }}

Winkler Prins, Anthony, ed (1882). "Kirkegaard, Ole Lund". Grote Winkler Prins. 9. Elsevier. 

{{Cite encyclopedia
 | last = Kramer
 | first = Martin
 | authorlink = Martin Kramer
 | editor-last = Boyd
 | editor-first = Kelley
 | title = Bernard Lewis
 | encyclopedia = Encyclopedia of Hist…
 | volume = 1
 | pages = 719–720
 | publisher = Fitzroy Dearborn
 | location = London
 | date = 1999
 | url = http://www.oocities.com/mart… }}

Kramer, Martin (1999). "Bernard Lewis". in Boyd, Kelley. Encyclopedia of Historians and Historical Writing. 1. London: Fitzroy Dearborn. pp. 719–720. http://www.oocities.com/martinkramerorg/BernardLewis.htm. 

{{Citation}}
contribution=name of article
{{Citation
 | last = 
 | first = 
 | contribution = 
 | year = 
 | title = 
 | editor-last = 
 | editor-first = 
 | volume = 
 | pages = 
 | place = 
 | publisher = 
 | id = }}
{{Citation
 | contribution = Kirkegaard…
 | title = Grote Winkler Pri…
 | editor-last = Winkler Pri…
 | editor-first = Anthony
 | editor-link = Anthony Win…
 | volume = 9
 | publisher = Elsevier
 | year = 1882 }}

Winkler Prins, Anthony, ed. (1882), "Kirkegaard, Ole Lund", Grote Winkler Prins, 9, Elsevier 

{{Citation
 | last = Kramer
 | first = Martin
 | author-link = Martin Kramer
 | contribution = Bernard Lewis
 | editor-last = Boyd
 | editor-first = Kelley
 | title = Encyclopedia of Historians …
 | volume = 1
 | pages = 719–720
 | publisher = Fitzroy Dearborn
 | place = London
 | year = 1999
 | contribution-url = http://…is.htm }}

Kramer, Martin (1999), "Bernard Lewis", in Boyd, Kelley, Encyclopedia of Historians and Historical Writing, 1, London: Fitzroy Dearborn, pp. 719–720, http://www.oocities.com/martinkramerorg/BernardLewis.htm 

episode
(television or radio)
{{cite episode}}
title
{{Cite episode
| title    = 
| episodelink = 
| url     = 
| series    = 
| serieslink  = 
| credits   = 
| network   = 
| station   = 
| city     = 
| airdate   = 
| began    = 
| ended    = 
| season    = 
| seriesno   =
| number    = 
| minutes   = 
| transcript  = 
| transcripturl= }}
{{Cite episode
| title    = BBC-TV Presents: …
| episodelink = BBC Snooker World …
| url     = 
| series    = Wide World of Snooker
| serieslink  = Wide World of Snooker …
| credits   = Presenters: [[Dennis …
| network   = [[BBC]]
| station   = [[BBC Two]]
| city     = [[Sheffield]], …
| airdate   = 2008-04-27
| minutes   = 2:34}}

"BBC-TV Presents: The 2008 World Snooker Championship Live at The Crucible". Presenters: Dennis Taylor and Clive Everton. Wide World of Snooker. BBC. BBC Two, Sheffield, England. 2008-04-27. 2:34 minutes in.

{{Cite episode
 | title = Duet
 | episodelink = Duet (Stargate Atlant…
 | series = Stargate Atlantis
 | serieslink = Stargate Atlantis
 | airdate = August 5, 2005
 | season = 2
 | number = 4 }}

"Duet". Stargate Atlantis. August 5, 2005. No. 4, season 2.

mailing list {{cite mailing list}}
title
url
{{Cite mailing list
 | last = 
 | first = 
 | authorlink = 
 | title = 
 | mailinglist = 
 | date = 
 | url = 
 | accessdate = }}
{{Cite mailing list
 |last=Murdock
 |first=Ian
 |authorlink=Ian Murdock
 |title=Debian GNU/Linux 0.9…
 |mailinglist=debian-announce
 |date=26 October 1995
 |url=http://lists.debian.or…
 |accessdate=20 April 2007 }}

Murdock, Ian (26 ඔක්තෝබර් 1995). "Debian GNU/Linux 0.93 Release 6 now available" (Mailing list). සම්ප්‍රවේශය 20 අප්‍රේල් 2007. {{cite mailing list}}: Unknown parameter |mailinglist= ignored (help)

map {{cite map}}
publisher
title
edition
{{Cite map
 |publisher = 
 |title = 
 |url = 
 |edition = 
 |section = 
 |accessdate = }}
{{Cite map
 |publisher=Kansas Departmen…
 |title=Official State Trans…
 |url=http://www.ksdot.org/b… 
 |edition=2005-2006
 |section=F9 
 |accessdate=March 30, 2007 }}

Kansas Department of Transportation. Official State Transportation Map [map], 2005-2006 edition. Section F9. Retrieved March 30, 2007.

{{Cite map 
 |publisher=Skelly Oil Company 
 |title=Highway Map of Oklahoma 
 |cartography=Diversified Map Co 
 |edition=1966 
 |section=11C }}

Skelly Oil Company. Highway Map of Oklahoma [map], 1966 edition. Cartography by Diversified Map Co. Section 11C.

news article {{cite news}}
Title
{{Cite news 
 | last = 
 | first = 
 | coauthors = 
 | title = 
 | newspaper = 
 | location =
 | pages = 
 | language = 
 | publisher = 
 | date = 
 | url = 
 | accessdate = }}
{{Cite news 
 | last = Finn
 | first = Gary
 | title = What a growing lad needs is …
 | pages = 
 | newspaper = The Independent
 | location = London
 | date = 31 August 1998
 | url = http://www.independent.co.uk …
}}

Finn, Gary (31 අගෝස්තු 1998). "What a growing lad needs is a naughty book, says Blair". The Independent. London.

{{Cite news 
 | last = Andersen
 | first = David
 | coauthors = Witter, Lameen
 | title = Former Marine, Go Daddy CEO…
 | work = Marine Corps News
 | date = 17 February 2006
 | url = http://www.military.com/Caree…
 | accessdate = 6 June 2006 }}

Andersen, David (17 පෙබරවාරි 2006). "Former Marine, Go Daddy CEO Talks About His Rise to Success". Marine Corps News. සම්ප්‍රවේශය 6 ජූනි 2006. {{cite news}}: Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)

{{Citation}}
newspaper (or magazine, journal, periodical)
{{Citation
 | last = 
 | first = 
 | author-link = 
 | last2 = 
 | first2 = 
 | author2-link = 
 | title = 
 | newspaper = 
 | pages = 
 | year = 
 | date = 
 | url = 
 | archiveurl =
 | archivedate =
 | accessdate = }}
{{Citation 
 | last = Finn
 | first = Gary
 | title = What a growing lad needs is …
 | pages = 
 | newspaper = The Independent
 | location = London
 | date = 31 August 1998
 | url =http://www.independent.co.uk …
 | archiveurl = http://www.webcitation …
 | archivedate = 2010-03-06
}}

Finn, Gary (31 August 1998), "What a growing lad needs is a naughty book, says Blair", The Independent (London), archived from the original on 2010-03-06, http://www.webcitation.org/5o2QlSnnD 

{{Citation
 | last1 = Andersen | first1 = David
 | last2 = Witter  | first2 = Lameen
 | title = Former Marine, Go Daddy CEO…
 | newspaper = Marine Corps News
 | date = 17 February 2006
 | year = 2006
 | url = http://www.military.com/Ca… 
 | accessdate = 2 June 2006 
}}

Andersen, David; Witter, Lameen (17 February 2006), "Former Marine, Go Daddy CEO Talks About His Rise to Success", Marine Corps News, http://www.military.com/Careers/Content1?file=careersArticlesGoDaddy.htm&area=Reference, ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2 June 2006 

newsgroup
posting
(DO NOT
USE TO
VERIFY)
{{cite newsgroup}}
Title
{{Cite newsgroup 
 | title = 
 | author = 
 | date = 
 | newsgroup = 
 | id = 
 | url = 
 | accessdate = }}
{{Cite newsgroup 
 | author = Gary S. Terhune
 | title = Lost Ctrl-Alt-Del…
 | date = January 11, 2004
 | newsgroup = microsoft.pub…
 | id = uAIVMjC2DHA.2336@TK2…
 | url = http://groups.googl…
 | accessdate = May 16, 2006 }}

Gary S. Terhune (11 ජනවාරි 2004). "Lost Ctrl-Alt-Del function on W98, 2nd". Newsgroupmicrosoft.public.win98.gen_discussion. uAIVMjC2DHA.2336@TK2MSFTNGP09.phx.gbl. සම්ප්‍රවේශය 16 මැයි 2006.

{{Cite newsgroup 
 | title = How can helping "Kids in Af…
 | author = Trodel
 | date = June 10, 2006
 | newsgroup= humanities.philosophy.ob…
 | id = 1149950890.204481.35810@h76g20…
 | url = http://groups.google.com/grou…
 | accessdate = July 3, 2006 }}

Trodel (10 ජූනි 2006). "How can helping "Kids in Africa" be in my self interest". Newsgrouphumanities.philosophy.objectivism. 1149950890.204481.35810@h76g2000cwa.googlegroups.com. සම්ප්‍රවේශය 3 ජූලි 2006.

patent {{Citation}}
inventor-last
{{Citation
 | inventor-last =
 | inventor-first =
 | inventorlink =
 | inventor2-last =
 | inventor2-first =
 | inventorlink2 =
 | publication-date =
 | issue-date =
 | title =
 | country-code =
 | description =
 | patent-number = }}
{{Citation
 | inventor1-last = Degermark
 | inventor1-first = Mikael
 | inventor2-last = Brodnik
 | inventor2-first = Andrej
 | inventor3-last = Carlsson
 | inventor3-first = Svante
 | inventor4-last = Pink
 | inventor4-first = Stephen
 | title = Fast routing lookup system
using complete prefix tree, bit vector,
and pointers in a routing table for
determining where to route IP datagrams
 | issue-date = 2001
 | patent-number = 6266706
 | country-code = US}}

US 6266706, සැකිල්ල:Citation/authors, "Fast routing lookup system using complete prefix tree, bit vector, and pointers in a routing table for determining where to route IP datagrams", issued 2001 

press release {{cite press release}}
Title
{{Cite press release
 | title = 
 | publisher = 
 | date = 
 | url = 
 | accessdate = }}
{{Cite press release
 | title = Nature compares W…
 | publisher = The Wikimedia…
 | date = 15 December 2005
 | url = http://en.wikipedia…
 | accessdate = 3 July 2006 }}

"Nature compares Wikipedia and Britannica" (Press release). The Wikimedia Foundation. 15 දෙසැම්බර් 2005. සම්ප්‍රවේශය 3 ජූලි 2006.

{{Cite press release
 | title = HFPA Announces Timetable fo…
 | publisher = [[Hollywood Foreign P…]]
 | date = May 25, 2006
 | url = http://www.hfpa.org/news/id/32
 | accessdate = June 13, 2006 }}

"HFPA Announces Timetable for 64th Annual Golden Globe Awards" (Press release). Hollywood Foreign Press Association. 25 මැයි 2006. සම්ප්‍රවේශය 13 ජූනි 2006.

video
(movie, television production, documentary, etc.)
{{cite video}}
people
title
{{Cite video
 | people = 
 | title = 
 | medium = 
 | publisher = 
 | location = 
 | date = }}
{{Cite video
 | people = Al-Issawi, Omar (Director)
 | title = [http://www.imdb…]
 | medium = Television production
 | publisher = Al-Issawi, Om…
 | location = Lebanon
 | date = 2001 }}

Al-Issawi, Omar (Director) (2001). Harab libnan (Television production). Lebanon: Al-Issawi, Omar. {{cite AV media}}: External link in |title= (help)

{{Cite video
 | people = Dick Cavett
 | title = The Dick Cavett Show — Rock…
 | medium = DVD
 | publisher = Shout Factory
 | date = 2005 }}

Dick Cavett (2005). The Dick Cavett Show — Rock Icons (1969) (DVD). Shout Factory.

video game {{cite video game}}
title
developer
{{Cite video game 
 | title = 
 | developer = 
 | publisher = 
 | date = 
 | platform = 
 | version = 
 | level = 
 | language = 
 | isolang = 
 | quote = }}
{{Cite video game
 |title=[[Halo 3]]
 |developer= [[Bungie]]
 |publisher=[[Microsoft Game Studios]]
 |date=September 25, 2007
 |platform=[[Xbox 360]]
 |version=1.0
 |level=The Storm
 |language=English
 |isolang=
 |quote='''Arbiter''': More Brutes? /...

Bungie (25 සැප්තැම්බර් 2007). Halo 3 (English බසින්). Vol. Xbox 360. Microsoft Game Studios. Level/area: The Storm. Arbiter: More Brutes? / Master Chief: Worse.{{cite book}}: CS1 maint: unrecognized language (link)

Harvard reference and shortened footnote examples

සංස්කරණය

These templates automatically create a one-directional link to the first matching citation template on the same page. All the following templates are supported: {{citation}} · {{cite book}} · {{cite journal}} · {{cite web}} · {{cite conference}} · {{cite encyclopedia}} · {{cite mailing list}} · {{cite manual}} · {{cite news}} · {{cite press release}} · {{cite arXiv}} · {{cite video}} (an up-to-date list is at Template:Citation/core). To use the links, the template must define "Surname" (or "Last") and "Year" and must include ref=harv.

What to type What it makes
 • Article text.{{sfn|Turner|1851|pp=10-11}} (Shortened footnote template)
 • Article text.{{sfn|Smith|1879|p=289}}

==Notes==
{{reflist}}

 • Article text.[1]
 • Article text.[2]
Notes
 1. ^Turner 1851, pp. 10–11
 2. ^Smith 1879, p. 289
 • {{Harvard citation|Turner|1851|pp=10–11}}
 • {{Harv|Smith|1879|p=289}}
 • {{Harvtxt|Turner|1851}} asserts that ... (author's name part of text)
 • {{Harvnb|Smith|1879}} (no brackets)
 • {{Harv|Lincoln|Washington|Adams|Johnson|2007|pp=88–89}} (multi-author)

Three Harvcol templates are altered to use colons to indicate page numbers.

Harvcol templates

 1. Notes on {{cite comic}}:
  • This template allows for a cartoonist field to be used instead of the individual fields if there is a sole creator, as in Bone, or an artist field if the penciller and inker is the same person.
  • The style of this template is based on Allen Ellis' Comic Art in Scholarly Writing: A Citation Guide, 1999.
  • See the talk page for more details and field explanations.
 2. Notes on {{comic strip reference}}