විකිපීඩියා:Identifying reliable sources (medicine)

මෙම ලිපියේ අඩංගු කරුණු සැකෙවින්: Ideal sources for biomedical material include literature reviews or systematic reviews in reliable, third-party, published secondary sources (such as reputable medical journals), recognised standard textbooks by experts in a field, or medical guidelines and position statements from national or international expert bodies.

Cite review articles, don't write them.

Biomedical information must be based on reliable, third-party published secondary sources, and must accurately reflect current knowledge. This guideline supports the general sourcing policy with specific attention to what is appropriate for medical content in any Wikipedia article, including those on alternative medicine. Sourcing for all other types of content – including non-medical information in medicine-articles – is covered by the general guideline on identifying reliable sources.

Ideal sources for biomedical information include: review articles (especially systematic reviews) published in reputable medical journals; academic and professional books written by experts in the relevant fields and from respected publishers; and guidelines or position statements from national or international expert bodies. Primary sources should generally not be used for medical content, as such sources often include unreliable or preliminary information; for example, early lab results which don't hold in later clinical trials.

See the reliable sources noticeboard for questions about reliability of specific sources, and feel free to ask at WikiProjects such as WikiProject Medicine and WikiProject Pharmacology.

Types of sources සංස්කරණය

In the biomedical literature:

 • A primary source is one in which the authors directly participated in the research and documented their personal experiences. They examined the patients, injected the rats, ran the experiments, or supervised those who did. Many papers published in medical journals are primary sources for facts about the research and discoveries made.
 • A secondary source summarizes one or more primary or secondary sources to provide an overview of current understanding of the topic, to make recommendations, or to combine results of several studies. Examples include literature reviews or systematic reviews found in medical journals, specialist academic or professional books, and medical guidelines or position statements published by major health organizations.
 • A tertiary source summarizes a range of secondary sources. Undergraduate or graduate level textbooks, edited scientific books, lay scientific books, and encyclopedias are tertiary sources.

Biomedical v. general information සංස්කරණය

Biomedical information requires sourcing that complies with this guideline, whereas general information in the same article may not.

For example, an article on Dr Foster's Magic Purple Pills could contain both biomedical and non-biomedical claims:

Avoid primary sources සංස්කරණය

Per the Wikipedia policies of neutral point of view, no original research, and verifiability, articles need to be based on reliable, independent, published secondary or tertiary sources. For biomedical content, the Wikipedia community relies on guidance contained in expert scientific reviews and textbooks, and in official statements published by major medical and scientific bodies. Note that health-related content in the general news media should not normally be used to source biomedical content in Wikipedia articles. (News sources may be useful for non-biomedical content, such as information about "society and culture" – see WP:MEDPOP.)

Primary sources should NOT normally be used as a basis for biomedical content. This is because primary biomedical literature is exploratory and often not reliable (any given primary source may be contradicted by another). Any text that relies on primary sources should usually have minimal weight, only describe conclusions made by the source, and describe these findings so clearly that any editor can check the sourcing without the need for specialist knowledge. Primary sources should never be cited in support of a conclusion that is not clearly made by the authors (see WP:Synthesis).

Respect secondary sources සංස්කරණය

Primary sources should not be cited with intent of "debunking", contradicting, or countering conclusions made by secondary sources. Synthesis of published material advancing a position is original research, and Wikipedia is not a venue for open research. Controversies or uncertainties in medicine should be supported by reliable secondary sources describing the varying viewpoints. Primary sources should not be aggregated or presented without context in order to undermine proportionate representation of opinion in a field. If material can be supported by either primary or secondary sources – the secondary sources should be used. Primary sources may be presented together with secondary sources.

Findings are often touted in the popular press as soon as primary research is reported, before the scientific community has analyzed and commented on the results. Therefore, such sources should generally be omitted (see recentism). Determining weight of studies requires reliable secondary sources (not press releases or newspaper articles based on such sources). If conclusions are worth mentioning (such as large randomized clinical trials with surprising results), they should be described appropriately as from a single study: සැකිල්ල:Talkquote

Given time a review will be published, and the primary sources should preferably be replaced with the review. Using secondary sources then allows facts to be stated with greater reliability:

සැකිල්ල:Talkquote

If no reviews on the subject are published in a reasonable amount of time, then the content and primary source should be removed.

A reason to avoid primary sources in the biomedical field – especially papers reporting results of in vitro experiments – is that they are often not replicable[1][2][3] (see also replication crisis) and are therefore unsuitable for use in generating encyclopedic, reliable biomedical content. Scientists at Bayer reported in 2011 that they were able to replicate results in only ~20 to 25% of prominent studies they examined;[4] scientists from Amgen followed with a 2012 publication showing that they were only able to replicate 6 (11%) of 53 high-impact publications and called for higher standards in scientific publishing.[5] Further, the fact that a claim is published in a refereed journal need not make it true. Even well-designed randomized experiments will occasionally produce spurious results. Experiments and studies can produce flawed results or even fall victim to deliberate fraud (e.g. the Retracted article on dopaminergic neurotoxicity of MDMA and the Schön scandal.)

Summarize scientific consensus සංස්කරණය

Scientific journals are the best place to find both primary and secondary sources. Every rigorous scientific journal is peer reviewed. Be careful of material published in journals lacking peer review or which report material mainly in other fields. (See: Martin Rimm.) Be careful of material published in disreputable journals or disreputable fields. (See: Sokal affair.)

Wikipedia policies on the neutral point of view and not publishing original research demand that we present prevailing medical or scientific consensus, which can be found in recent, authoritative review articles, in statements and practice guidelines issued by major professional medical or scientific societies (for example, the European Society of Cardiology or the Infectious Disease Society of America) and widely respected governmental and quasi-governmental health authorities (for example, AHRQ, USPSTF, NICE, and WHO), in textbooks, or in scholarly monographs. Although significant-minority views are welcome in Wikipedia, such views must be presented in the context of their acceptance by experts in the field. Additionally, the views of tiny minorities need not be reported.

Finally, make readers aware of controversies that are stated in reliable sources. A well-referenced article will point to specific journal articles or specific theories proposed by specific researchers.

Assess evidence quality සංස්කරණය

When writing about any health effect, assessing evidence quality helps distinguish between minor and major views, determine due weight, and identify accepted evidence-based information. Even in reputable medical journals, different papers are not given equal weight. Studies can be categorized into levels of evidence,[6] and editors should rely on high-level evidence, such as systematic reviews. Low-level evidence (such as case reports or series) or non-evidence (such as anecdotes or conventional wisdom) are avoided. Medical guidelines or position statements by internationally or nationally recognized expert bodies also often contain recommendations, along with assessments of underlying evidence (see WP:MEDORG).

There are different ways to rank level of evidence in medicine, but they similarly put high level reviews and practice guidelines at the top.

The best evidence for efficacy of treatments and other health interventions is mainly from meta-analyses of randomized controlled trials (RCTs).[10] Systematic reviews of literature that include non-randomized studies are less reliable.[11] Narrative reviews can help establish the context of evidence quality.

Lower levels of evidence in medical research come from primary studies (see WP:MEDDEF). Roughly in descending order, these include: individual RCTs; quasi-experimental studies; prospective observational (non-experimental) studies, such as prospective cohort studies (one type of longitudinal study); case control studies; cross-sectional studies (surveys), and other correlation studies such as ecological studies; other retrospective analyses (including retrospective cohort studies); and non-evidence-based expert opinion or clinical experience. Case reports and series are especially avoided, as they are uncontrolled.

Speculative proposals and early-stage research should not be cited to imply wide acceptance. For example, results of an early-stage clinical trial would not be appropriate in the 'Treatment' section of a disease article because future treatments have little bearing on current practice. The results might – in some cases – be appropriate for inclusion in an article specifically dedicated to the treatment in question or to the researchers or businesses involved in it. Such information, particularly when citing secondary sources, may be appropriate in research sections of disease articles. To prevent misunderstanding, the text should clearly identify the level of research cited (e.g., "first-in-human safety testing").

Several formal systems exist for assessing the quality of available evidence on medical subjects.[12][13] Here, "assess evidence quality" essentially means editors should determine the appropriate type of source and quality of publication. Respect the levels of evidence: Do not reject a higher-level source (e.g., a meta-analysis) in favor of a lower one (e.g., any primary source) because of personal objections to the inclusion criteria, references, funding sources, or conclusions in the higher-level source. Editors should not perform detailed academic peer review.

Avoid over-emphasizing single studies, particularly in vitro or animal studies සංස්කරණය

In vitro studies and animal models serve a central role in research, and are invaluable in determining mechanistic pathways and generating hypotheses. However, in vitro and animal-model findings do not translate consistently into clinical effects in human beings. Where in vitro and animal-model data are cited on Wikipedia, it should be clear to the reader that the data are pre-clinical, and the article text should avoid stating or implying that reported findings hold true in humans. The level of support for a hypothesis should be evident to a reader.

Using small-scale, single studies makes for weak evidence, and allows for cherry picking of data. Studies cited or mentioned in Wikipedia should be put in context by using high-quality secondary sources rather than by using the primary sources.

Use up-to-date evidence සංස්කරණය

Keeping an article up-to-date while maintaining the more-important goal of reliability is important. These instructions are appropriate for actively researched areas with many primary sources and several reviews, and may need to be relaxed in areas where little progress is being made or where few reviews are published.

 • In many topics, a review that was conducted more than five or so years ago will have been superseded by more up-to-date ones, and editors should try to find those newer sources, to determine whether the expert opinion has changed since the older sources were written. The range of reviews you examine should be wide enough to catch at least one full review cycle, containing newer reviews written and published in the light of older ones and of more-recent primary studies.
 • Assessing reviews may be difficult. While the most-recent reviews include later research results, this does not automatically give more weight to the most recent review (see recentism).
 • Prefer recent reviews to older primary sources on the same topic. If recent reviews do not mention an older primary source, the older source is dubious. Conversely, an older primary source that is seminal, replicated, and often-cited may be mentioned in the main text in a context established by reviews. For instance, the article Genetics could mention Darwin's 1859 book On the Origin of Species as part of a discussion supported by recent reviews.

There are exceptions to these rules of thumb:

 • History sections often cite older work.
 • Cochrane Library reviews and NICE guidelines are generally of high quality and are periodically re-examined even if their initial publication dates fall outside the 5-year window.
 • A newer source which is of lower quality does not supersede an older source of higher quality.

Use independent sources සංස්කරණය

Many treatments or proposed treatments lack good research into their efficacy and safety. In such cases, reliable sources may be difficult to find, while unreliable sources are readily available. When writing about medical claims not supported by mainstream research, it is vital that third-party, independent sources be used. Sources written and reviewed by the advocates of marginal ideas may be used to describe personal opinions, but extreme care should be taken when using such sources lest more controversial opinions be taken at face value or, worse, asserted as fact. If independent sources discussing a medical subject are of low quality, then it is likely that the subject itself is not notable enough to have its own article or relevant for mention in other articles.

Symposia and supplements to academic journals are commonly sponsored by industry groups with a financial interest in the outcome of the research reported. They may lack independent editorial oversight and peer review with no supervision of content by the parent journal.[14] Such articles do not share the reliability of their parent journal.[15] Indications that an article was published in a supplement may be fairly subtle; for instance, a letter "s" added to a page number,[16] or "Suppl." in a reference.

Bias සංස්කරණය

Bias caused by conflicts of interest is an important issue in medical research. It arises in part due to financial interests that compete within medicine. Disclosure of conflicts of interest is mandated, but isn't always done – and even when it is may not be helpful. A source can also simply be bad, where biases in criteria make it less than ideal. Claims of bias should not be made lightly – if you simply call out results as biased, you may introduce your own bias. Claims of bias should be sourced to reliable secondary sources, and are not reason to omit sources without consensus – instead, qualify sources with information of why a source may be biased, and who is calling it biased.

Obvious or overt bias in a source is a difficult problem for Wikipedia. If there is consensus on an article that a certain source should be omitted for bias, it may be excluded. It may be simpler to find a "better" source – either a higher quality study type or a more specific source instead (see WP:MEDASSESS). If no high-quality source exists for a controversial statement it is best to leave it out; this is not bias.

Personal conflicts of interest සංස්කරණය

 
People most interested in improving only a single article may have a connection to its subject.

Use your best judgement when writing about topics where you may have a conflict of interest: citing yourself on Wikipedia is problematic. Citing your own organization, such as a governmental health agency or an NGO producing high-quality systematic reviews is generally acceptable – if it is done to improve coverage of a topic, and not with the sole purpose of driving traffic to your site. All edits should improve neutral encyclopedic coverage; anything else, such as promoting an organization is not allowed.

According to the conflict of interest guideline – conflicts of interest (COI) must be disclosed. Editing on topics where one is involved or closely related, especially when there is potential financial gain, is discouraged. Medicine is not an exception. One way to contribute with a COI is to post on talk-pages, suggesting edits. Another alternative is the articles for creation pathway. These methods are often best when writing about oneself, one's organization or company – but may be less so when there is a potential conflict of interest in a research field. For example, one may legitimately be an authority on a certain topic – a volunteer who reads the talk-page will not always have the knowledge to assess the sources properly. Then it is better to follow ordinary editing protocol, disclosing any COI and to be careful not to overemphasize your own sources.

 
PLoS Medicine and other open access journals can be useful as sources for images in Wikipedia articles. Because the above image was published under the terms of a Creative Commons license, it can be uploaded to Wikimedia Commons and used on Wikipedia. Click on the above image to find its source.

Non-free content සංස්කරණය

A Wikipedia article should cite high-quality reliable sources regardless of whether they require a fee or a subscription. Some high-prestige journals, such as JAMA, publish a few freely readable articles even though most are not free. A few high-quality journals, such as PLoS Medicine, publish only freely readable sources. Also, a few sources are in the public domain; these include many U.S. government publications, such as the Morbidity and Mortality Weekly Report of the Centers for Disease Control and Prevention.

Don't just cite the abstract සංස්කරණය

When searching for biomedical sources, it is wise to skim-read everything available, including abstracts of papers that are not freely readable, and use that to get a feel for what reliable sources are saying. However, when it comes to actually writing a Wikipedia article, it is misleading to give a full citation for a source after reading only its abstract; the abstract necessarily presents a stripped-down version of the conclusions and omits the background that can be crucial for understanding exactly what the source says, and may not represent the article's actual conclusions.[17] To access the full text, the editor may need to visit a medical library or ask someone at the WikiProject Resource Exchange or WikiProject Medicine's talk page to either provide an electronic copy or read the source and summarize what it says; if neither is possible, the editor may need to settle for using a lower-impact source.

Biomedical journals සංස්කරණය

Peer-reviewed medical journals are a natural choice as a source for up-to-date medical information in Wikipedia articles. Journal articles come in many different types, and are a mixture of primary and secondary sources. Primary publications describe new research, while review articles summarize and integrate a topic of research into an overall view. In medicine, primary sources include clinical trials, which test new treatments. In addition to experiments, primary sources normally contain introductory, background, or review sections that place their research in the context of previous work; these sections may be cited in Wikipedia with care: they are often incomplete[18] and typically less reliable than reviews or other sources, such as textbooks, which are intended to be reasonably comprehensive. If challenged by another editor in good faith, the primary source should be supplemented with a more appropriate source.

Broadly speaking, reviews may be narrative or systematic (and sometimes both). Narrative reviews provide a general summary of a topic based on a survey of the literature, which can be useful when outlining a topic. A general narrative review of a subject by an expert in the field can make a good secondary source covering various aspects of a subject within a Wikipedia article. Such reviews typically do not contain primary research, but can make interpretations and draw conclusions from primary sources that no Wikipedia editor would be allowed to do. Systematic reviews use sophisticated methodology to address a particular clinical question in as balanced (unbiased) a way as possible. Some systematic reviews also include a statistical meta-analysis to combine the results of several clinical trials to provide stronger quantitative evidence about how well a treatment works for a particular purpose. A systematic review uses a reproducible methodology to select primary (or sometimes secondary) studies meeting explicit criteria to address a specific question. Such reviews should be more reliable and accurate and less prone to bias than a narrative review.[12] Systematic reviews and meta-analyses of randomized controlled trials can provide strong evidence of the clinical efficacy of particular treatments in given scenarios, which may in turn be incorporated into medical guidelines or institutional position papers (ideal sources for clinical recommendations). It is normally best to use reviews and meta-analyses where possible. Reviews give a balanced and general perspective of a topic, and are usually easier to understand. However, whereas a narrative review may give a panorama of current knowledge on a particular topic, a systematic review tends to have a narrower focus.

Journals may specialize in particular article types. A few, such as Evidence-based Dentistry (සැකිල්ල:ISSN), publish third-party summaries of reviews and guidelines published elsewhere. If an editor has access to both the original source and the summary, and finds both helpful, it is good practice to cite both sources together (see: Citing medical sources for details). Others, such as Journal of Medical Biography, publish historical material that can be valuable for History sections, but is rarely useful for current medicine. Still others, such as Medical Hypotheses, publish speculative proposals that are not reliable sources for biomedical topics.

List of core journals සංස්කරණය

The Abridged Index Medicus provides a list of 114 selected "core clinical journals".[19] Another useful grouping of core medical journals is the 2003 Brandon/Hill list, which includes 141 publications selected for a small medical library[20] (although this list is no longer maintained, the listed journals are of high quality). Core general medical journals include the New England Journal of Medicine, The Lancet, the Journal of the American Medical Association (JAMA), the Annals of Internal Medicine, The BMJ (British Medical Journal), and the Canadian Medical Association Journal. Core basic science and biology journals include Nature, Science and Cell.

Predatory journals සංස්කරණය

Avoid articles from journals with a poor reputation for fact-checking and accuracy. A journal article is probably not reliable for biomedical claims if its publisher has a reputation for exhibiting "predatory" behavior, which includes questionable business practices and/or peer-review processes that raise concerns about the reliability of their journal articles. (See also WP:RS#Predatory journals and the #References section below for examples of such publishers.[21][22]) Other indications that a journal article may not be reliable are its publication in a journal that is not indexed in the bibliographic database MEDLINE,[23] or its content being outside the journal's normal scope (for instance, an article on the efficacy of a new cancer treatment in a psychiatric journal or the surgical techniques for hip replacement in a urology journal). Determining the reliability of any individual journal article may also take into account whether the article has garnered significant positive citations in sources of undisputed reliability, suggesting wider acceptance in the medical literature despite any red flags suggested here.

An archive of Beall's List, an early list of potentially predatory journals, can be found at https://beallslist.net; updates are added separately by an anonymous post-doctoral researcher. On Wikipedia, the CiteWatch compilation (updated twice monthly) and the Unreliable/Predatory Source Detector script can be leveraged to facilitate the detection of predatory journals.

Some baseline methods to identify questionable journals have reached consensus in the academic community.[24]

සංස්කරණය

Symposia and supplements to academic journals are often (but far from always) unacceptable sources. They are commonly sponsored by industry groups with a financial interest in the outcome of the research reported. They may lack independent editorial oversight and peer review, with no supervision of content by the parent journal.[14] Such shill articles do not share the reliability of their parent journal,[15] being essentially paid ads disguised as academic articles. Such supplements, and those that do not clearly declare their editorial policy and conflicts of interest, should not be cited.

Indications that an article was published in a supplement may be fairly subtle; for instance, a letter "S" added to a page number,[25] or "Suppl." in a reference.[26] However, note that merely being published in a supplement is not prima facie evidence of being published in a sponsored supplement. Many, if not most, supplements are perfectly legitimate sources, such as the Astronomy & Astrophysics Supplement Series, Nuclear Physics B: Proceedings Supplements, Supplement to the London Gazette, or The Times Higher Education Supplement. A sponsored supplement need not necessarily have a COI with its medical content; for instance, public health agencies may also sponsor supplements. However, groups that do have a COI may hide behind layers of front organizations with innocuous names, so the ultimate funding sources should always be ascertained.

Books සංස්කරණය

High-quality textbooks can be a good source to start an article, and often include general overviews of a field or subject. However, books generally move slower than journal sources, and are often several years behind the current state of evidence. This makes using up-to-date books even more important. Medical textbooks published by academic publishers are often excellent secondary sources. If a textbook is intended for students, it may not be as thorough as a monograph or chapter in a textbook intended for professionals or postgraduates. Ensure that the book is up to date, unless a historical perspective is required. Doody's maintains a list of core health sciences books, which is available only to subscribers.[27] Major academic publishers (e.g., Elsevier, Springer Verlag, Wolters Kluwer, and Informa) publish specialized medical book series with good editorial oversight; volumes in these series summarize the latest research in narrow areas, usually in a more extensive format than journal reviews. Specialized biomedical encyclopaedias published by these established publishers are often of good quality, but as a tertiary source, the information may be too terse for detailed articles.

Additionally, popular science books are useful sources, but generally should not be referenced on Wikipedia to support medical statements (see #Popular press). In addition, most self-published books or books published by vanity presses undergo no independent fact-checking or peer review and, consequently, are not reliable sources. However, books published by university presses or the National Academy of Sciences tend to be well-researched and useful for most purposes.

Medical and scientific organizations සංස්කරණය

Guidelines and position statements provided by major medical and scientific organizations are important on Wikipedia because they present recommendations and opinions that many caregivers rely upon (or may even be legally obliged to follow).

Statements and information from reputable major medical and scientific bodies may be valuable encyclopedic sources. These bodies include the U.S. National Academies (including the National Academy of Medicine and the National Academy of Sciences), the British National Health Service, the U.S. National Institutes of Health and Centers for Disease Control and Prevention, and the World Health Organization. The reliability of these sources ranges from formal scientific reports, which can be the equal of the best reviews published in medical journals, through public guides and service announcements, which have the advantage of being freely readable, but are generally less authoritative than the underlying medical literature.

Guidelines by major medical and scientific organizations sometimes clash with one another (for example, the World Health Organization and American Heart Association on salt intake), which should be resolved in accordance with WP:WEIGHT. Guidelines do not always correspond to best evidence, but instead of omitting them, reference the scientific literature and explain how it may differ from the guidelines. Remember to avoid WP:original research by only using the best possible sources, and avoid weasel words and phrases by tying together separate statements with "however", "this is not supported by", etc. The image below attempts to clarify some internal ranking of statements from different organizations in the weight they are given on Wikipedia.

 
Guidelines are important on Wikipedia because they present recommended practices and positions of major authorities.
* Health technology assessments or HTAs are the gold standard when it comes to assessing evidence quality. They take into account various aspects such as effect, risks, economic costs, and ethical concerns of a treatment. They seldom make recommendations, but instead explain most effective treatments, potential hazards and discuss gaps in knowledge. Their name is somewhat of a misnomer as they do not need to concern "technology" as perceived by the public – but rather any intervention intended to improve health.

Popular press සංස්කරණය

The popular press is generally not a reliable source for scientific and medical information in articles. Most medical news articles fail to discuss important issues such as evidence quality,[28] costs, and risks versus benefits,[29] and news articles too often convey wrong or misleading information about health care.[30] Articles in newspapers and popular magazines tend to overemphasize the certainty of any result, for instance, presenting a new and experimental treatment as "the cure" for a disease or an every-day substance as "the cause" of a disease. Newspapers and magazines may also publish articles about scientific results before those results have been published in a peer-reviewed journal or reproduced by other experimenters. Such articles may be based uncritically on a press release, which themselves promote research with uncertain relevance to human health and do not acknowledge important limitations, even when issued by an academic medical center.[31] For Wikipedia's purposes, articles in the popular press are generally considered independent, primary sources. A news article should therefore not be used as a sole source for a medical fact or figure. Editors are encouraged to seek out the scholarly research behind the news story. One possibility is to cite a higher-quality source along with a more-accessible popular source.

Conversely, the high-quality popular press can be a good source for social, biographical, current-affairs, financial, and historical information in a medical article. For example, popular science magazines such as New Scientist and Scientific American are not peer reviewed, but sometimes feature articles that explain medical subjects in plain English. As the quality of press coverage of medicine ranges from excellent to irresponsible, use common sense, and see how well the source fits the verifiability policy and general reliable sources guidelines. Sources for evaluating health-care media coverage include the review website Health News Review along with specialized academic journals, such as the Journal of Health Communication; reviews can also appear in the American Journal of Public Health, the Columbia Journalism Review and others. Health News Review's criteria for rating news stories[32] can help to get a general idea of the quality of a medical news article.

Other sources සංස්කරණය

 
Reliable sources must be strong enough to support the claim. A lightweight source may be acceptable for a lightweight claim, but never for an extraordinary claim.

Press releases, newsletters, advocacy and self-help publications, blogs and other websites, and other sources contain a wide range of biomedical information ranging from factual to fraudulent, with a high percentage being of low quality. Conference abstracts present incomplete and unpublished data and undergo varying levels of review; they are often unreviewed and their initial conclusions may have changed dramatically if and when the data are finally ready for publication.[33] Consequently, they are usually poor sources and should always be used with caution, never used to support surprising claims, and carefully identified in the text as preliminary work. Medical information resources such as WebMD and eMedicine are usually acceptable sources for uncontroversial information; however, as much as possible Wikipedia articles should cite the more established literature directly. UpToDate is less preferred as it is not possible to reference specific versions of their articles, archives do not exist, and it can be difficult to access.

Searching for sources සංස්කරණය

Search engines are commonly used to find biomedical sources. Each engine has quirks, advantages, and disadvantages, and may not return the results that the editor needs unless used carefully. It typically takes experience and practice to recognize when a search has not been effective; even if an editor finds useful sources, they may have missed other sources that would have been more useful or they may generate pages and pages of less-than-useful material. A good strategy for avoiding sole reliance on search engines is to find a few recent high-quality sources and follow their citations to see what the search engine missed. It can also be helpful to perform a plain web search rather than one of scholarly articles only.

PubMed is an excellent starting point for locating peer-reviewed medical literature reviews on humans from the last five years. It offers a free search engine for accessing the MEDLINE database of biomedical research articles offered by the National Library of Medicine at the U.S. National Institutes of Health.[34] PubMed can be searched in a variety of ways.[35][36] For example, clicking on the "Review" tab will help narrow the search to review articles. The "Filters" options can further narrow the search, for example, to meta-analyses, to practice guidelines, and/or to freely readable sources. Although PubMed is a comprehensive database, many of its indexed journals restrict online access. Another website, PubMed Central, provides free access to full texts. While it is often not the official published version, it is a peer-reviewed manuscript that is substantially the same, but lacks minor copy-editing by the publisher.[37]

When looking at an individual abstract on the PubMed website, an editor can consult "Publication Types", "MeSH Terms", etc. at the bottom of the page to see how the document has been classified in PubMed. For example, a page that is tagged as "Comment" or "Letter" is a letter to the editor (often not peer-reviewed). The classification scheme includes about 80 types of documents.[38] For medical information, the most useful types of articles are typically labeled "Guideline", "Meta-analysis", "Practice guideline", or "Review". Even when an article is one of the most useful types and recently published, it can be helpful to check the journal on DOAJ and other databases as well as the status and publishing track of authors if they make extraordinary claims. There is no magic number, but it is useful to compare the authors to others' in the same field of study.

 1. Loscalzo J (මාර්තු 2012). "Irreproducible experimental results: causes, (mis)interpretations, and consequences". Circulation. 125 (10): 1211–4. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.112.098244. PMC 3319669. PMID 22412087.
 2. Naik G (2 දෙසැම්බර් 2011). "Scientists' Elusive Goal: Reproducing Study Results". Wall Street Journal.
 3. Nature's Challenges in Reproducibility initiative
 4. Prinz F, Schlange T, Asadullah K (අගෝස්තු 2011). "Believe it or not: how much can we rely on published data on potential drug targets?". Nature Reviews. Drug Discovery. 10 (9): 712. doi:10.1038/nrd3439-c1. PMID 21892149. S2CID 16180896.
 5. Begley CG, Ellis LM (මාර්තු 2012). "Drug development: Raise standards for preclinical cancer research". Nature. 483 (7391): 531–3. Bibcode:2012Natur.483..531B. doi:10.1038/483531a. PMID 22460880. S2CID 4326966.
 6. Wright JG (මැයි 2007). "A practical guide to assigning levels of evidence". The Journal of Bone and Joint Surgery. American Volume. 89 (5): 1128–30. doi:10.2106/JBJS.F.01380. PMID 17473152.
 7. "Evidence-Based Decision Making: Introduction and Formulating Good Clinical Questions | Continuing Education Course | dentalcare.com Course Pages | DentalCare.com". www.dentalcare.com. සම්ප්‍රවේශය 3 සැප්තැම්බර් 2015.
 8. "SUNY Downstate EBM Tutorial". library.downstate.edu. සම්ප්‍රවේශය 3 සැප්තැම්බර් 2015.
 9. "The Journey of Research - Levels of Evidence | CAPhO". www.capho.org. සම්ප්‍රවේශය 3 සැප්තැම්බර් 2015.
 10. Straus SE, Richardson WS, Glasziou P, Haynes RB (2005). Evidence-based Medicine: How to Practice and Teach EBM (3rd ed.). Edinburgh: Churchill Livingstone. pp. 102–05. ISBN 978-0443074448.
 11. Straus SE, Richardson WS, Glasziou P, Haynes RB (2005). Evidence-based Medicine: How to Practice and Teach EBM (3rd ed.). Edinburgh: Churchill Livingstone. p. 99. ISBN 978-0443074448.
 12. 12.0 12.1 Greenhalgh T (සැප්තැම්බර් 1997). "Papers that summarise other papers (systematic reviews and meta-analyses)". BMJ. 315 (7109): 672–5. doi:10.1136/bmj.315.7109.672. PMC 2127461. PMID 9310574.
 13. Young JM, Solomon MJ (පෙබරවාරි 2009). "How to critically appraise an article". Nature Clinical Practice. Gastroenterology & Hepatology. 6 (2): 82–91. CiteSeerX 10.1.1.1041.1168. doi:10.1038/ncpgasthep1331. PMID 19153565. S2CID 6532496. 14 මැයි 2021 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී.
 14. 14.0 14.1 Fees, F. (2016), Recommendations for the conduct, reporting, editing, and publication of scholarly work in medical journals, http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf, ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2019-01-12  Conflicts-of-interest section සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2018-12-30 at the Wayback Machine, [Last update on 2015 Dec].
 15. 15.0 15.1 Rochon PA, Gurwitz JH, Cheung CM, Hayes JA, Chalmers TC (ජූලි 1994). "Evaluating the quality of articles published in journal supplements compared with the quality of those published in the parent journal". JAMA. 272 (2): 108–13. doi:10.1001/jama.1994.03520020034009. PMID 8015117.
 16. Nestle M (ඔක්තෝබර් 2001). "Food company sponsorship of nutrition research and professional activities: a conflict of interest?" (PDF). Public Health Nutrition. 4 (5): 1015–22. doi:10.1079/PHN2001253. PMID 11784415. S2CID 17781732.
 17. Li G, Abbade LP, Nwosu I, Jin Y, Leenus A, Maaz M, Wang M, Bhatt M, Zielinski L, Sanger N, Bantoto B, Luo C, Shams I, Shahid H, Chang Y, Sun G, Mbuagbaw L, Samaan Z, Levine MA, Adachi JD, Thabane L (දෙසැම්බර් 2017). "A scoping review of comparisons between abstracts and full reports in primary biomedical research". BMC Medical Research Methodology. 17 (1): 181. doi:10.1186/s12874-017-0459-5. PMC 5747940. PMID 29287585.
 18. Robinson KA, Goodman SN (ජනවාරි 2011). "A systematic examination of the citation of prior research in reports of randomized, controlled trials". Annals of Internal Medicine. 154 (1): 50–5. doi:10.7326/0003-4819-154-1-201101040-00007. PMID 21200038. S2CID 207536137.
 19. "Abridged Index Medicus (AIM or "Core Clinical") Journal Titles". NLM. සම්ප්‍රවේශය 17 නොවැම්බර් 2012.
 20. Hill DR, Stickell H, Crow SJ (2003). "Brandon/Hill selected list of print books for the small medical library" (PDF). Mt. Sinai School of Medicine. 15 ජූනි 2011 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 16 සැප්තැම්බර් 2008.
 21. Jakaria Rahman A, Engels TC (25 පෙබරවාරි 2015). Predatory open access journals in a performance-based funding model: Common journals in Beall's list and in version V of the VABB-SHW (PDF) (Report). University of Antwerp, Gezaghebbende Panel.
 22. Beall J (31 දෙසැම්බර් 2016). "Potential, possible, or probable predatory scholarly open-access publishers". 17 ජනවාරි 2017 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී.
 23. To determine if a journal is MEDLINE indexed, go to this website, and search for the name of the journal. On the journal page, under the heading "Current Indexing Status", you can see whether or not the journal is currently indexed. Note that journals that have changed names or ceased publication will not be "currently" indexed on MEDLINE, but their indexing status, when they were being published, can be viewed under other headings on that same page.
 24. Grudniewicz, Agnes; Moher, David; Cobey, Kelly D.; Bryson, Gregory L.; Cukier, Samantha; Allen, Kristiann; Ardern, Clare; Balcom, Lesley; Barros, Tiago; Berger, Monica; Ciro, Jairo Buitrago; Cugusi, Lucia; Donaldson, Michael R.; Egger, Matthias; Graham, Ian D.; Hodgkinson, Matt; Khan, Karim M.; Mabizela, Mahlubi; Manca, Andrea; Milzow, Katrin; Mouton, Johann; Muchenje, Marvelous; Olijhoek, Tom; Ommaya, Alexander; Patwardhan, Bhushan; Poff, Deborah; Proulx, Laurie; Rodger, Marc; Severin, Anna; Strinzel, Michaela; Sylos-Labini, Mauro; Tamblyn, Robyn; van Niekerk, Marthie; Wicherts, Jelte M.; Lalu, Manoj M. (2019). "Predatory journals: no definition, no defence". Nature. 576 (7786): 210–212. doi:10.1038/d41586-019-03759-y.
 25. Nestle M (2 ජනවාරි 2007). "Food company sponsorship of nutrition research and professional activities: a conflict of interest?" (PDF). Public Health Nutrition. 4 (5): 1015–1022. doi:10.1079/PHN2001253. PMID 11784415. S2CID 17781732. 17 නොවැම්බර් 2018 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත (PDF). සම්ප්‍රවේශය 12 ජනවාරි 2019.
 26. See this discussion of how to identify shill academic articles cited in Wikipedia.
 27. Shedlock J, Walton LJ (ජනවාරි 2006). "Developing a virtual community for health sciences library book selection: Doody's Core Titles". Journal of the Medical Library Association. 94 (1): 61–6. PMC 1324773. PMID 16404471.
 28. Cooper BE, Lee WE, Goldacre BM, Sanders TA (අගෝස්තු 2012). "The quality of the evidence for dietary advice given in UK national newspapers". Public Understanding of Science. 21 (6): 664–73. doi:10.1177/0963662511401782. PMID 23832153. S2CID 36916068.
  Goldacre, Ben (17 ජූනි 2011). "How far should we trust health reporting?". The Guardian.
 29. Schwitzer G (මැයි 2008). "How do US journalists cover treatments, tests, products, and procedures? An evaluation of 500 stories". PLOS Medicine. 5 (5): e95. doi:10.1371/journal.pmed.0050095. PMC 2689661. PMID 18507496.
  Goldacre, Ben (20 ජූනි 2008). "Why reading should not be believing". Guardian.
 30. Dentzer S (ජනවාරි 2009). "Communicating medical news--pitfalls of health care journalism". The New England Journal of Medicine. 360 (1): 1–3. doi:10.1056/NEJMp0805753. PMID 19118299.
 31. Woloshin S, Schwartz LM, Casella SL, Kennedy AT, Larson RJ (මැයි 2009). "Press releases by academic medical centers: not so academic?". Annals of Internal Medicine. 150 (9): 613–8. doi:10.7326/0003-4819-150-9-200905050-00007. PMID 19414840. S2CID 25254318.
 32. "How we rate stories". Health News Review. 2008. 23 ජූලි 2012 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 26 මාර්තු 2009.
 33. Rosmarakis ES, Soteriades ES, Vergidis PI, Kasiakou SK, Falagas ME (මැයි 2005). "From conference abstract to full paper: differences between data presented in conferences and journals". FASEB Journal. 19 (7): 673–80. doi:10.1096/fj.04-3140lfe. PMID 15857882. S2CID 29281534.
 34. Greenhalgh T (ජූලි 1997). "How to read a paper. The Medline database". BMJ. 315 (7101): 180–3. doi:10.1136/bmj.315.7101.180. PMC 2127107. PMID 9251552.
 35. "PubMed User Guide". PubMed (ඉංග්‍රීසි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 14 මැයි 2021.
 36. "PubMed tutorial: filters". NLM. සම්ප්‍රවේශය 17 නොවැම්බර් 2012.
 37. Goodman D, Dowson S, Yaremchuk J (2007). "Open access and accuracy: author-archived manuscripts vs. published articles" (PDF). Learned Publishing. 20 (3): 203–15. doi:10.1087/095315107X204012. S2CID 44572906. සම්ප්‍රවේශය 24 ඔක්තෝබර් 2008.
 38. "PubMed: Publication Types". NLM. සම්ප්‍රවේශය 29 ජනවාරි 2020.