විකිපීඩියා:Template index/General

Note: This page contains details of templates relating to article descriptions.

Templates related to issues and disputes with articles, including NPOV, are listed under Template messages/Disputes.

Templates related to formatting are listed under Template messages/Format.

Templates related to Cleanup issues are listed under Template messages/Cleanup.

On article pages සංස්කරණය

Note: These templates should never be substituted.[further explanation needed]

සැකිල්ල:Navbox other uses templates

What to type What it produces Where to put it
{{ about|topic|other topic|location }}
links talk view
Top
of articles whose disambiguation page is not suffixed with "(disambiguation)"
{{ disambiguation needed }}
links talk view
Redirect: {{ambiguous link}}
[බහුරුත්හරණය අවශ්‍යයි] In-line
To be added to links to disambiguation pages and links to articles to which they clearly don't refer. While it is better to simply correct the link, use this template if you're not sure where the link should really be disambiguated to.
{{ distinguish|topic }}
links talk view
Top
of articles with deceptively similar titles.
{{ distinguish2|topic }}
links talk view
As above, but topic not treated as a link (although it may include one).
{{ for|description|location }}
links talk view
Top
of articles with only one alternative meaning and no disambiguation page.
{{ for2|description|text }}
links talk view
Top
of articles with only one alternative meaning and no disambiguation page.
{{ hatnote|message }}
links talk view
Top
of articles with alternative meanings where none of the other templates are appropriate.
{{ other people|name }}
links talk view
සැකිල්ල:Other persons Top
of articles about people who share the same or a similar name.
{{ other people2|name }}
links talk view
Top
of articles about people who share the same or a similar name.
{{ other people3|person1|person2|name }}
links talk view
Top
of articles about people who share the same or a similar name.
{{ other places|location }}
links talk view
Top
of articles about places who share the same or a similar name.
{{ other places3|location }}
links talk view
සැකිල්ල:Other places3 Top
of articles about places who share the same or a similar name.
{{ other uses|example }}
links talk view
Top
of articles with a disambiguation page.
{{ other uses2|example }}
links talk view
Top
of articles with a disambiguation page.
{{ redirect|location }}
links talk view
Top
of articles requiring disambiguation that have pages redirecting to them.
{{ redirect2|location|other location }}
links talk view
Top
of articles requiring disambiguation that have two pages redirecting to them.
{{ redirect3|location|description including links }}
links talk view
Top
of articles requiring disambiguation that have pages redirecting to them.
{{ redirect4|location|example }}
links talk view
Top
of articles with two redirecting pages that each have disambiguation pages.
{{ redirect-acronym|(Acronym)|Other uses }}
links talk view
සැකිල්ල:Disambig-acronym Articles that have an acronym redirecting to them, which may have other uses.
{{ selfref }}
links talk view
In articles, wherever reference is made to a Wikipedia project page.
{{ two other uses|example|use2|examples|etc. }}
links talk view
Top
of articles with a different use and a disambiguation page.
{{ year dab|1234 }}
links talk view
Top
of articles about a year for which there also exists an article about a number (e.g. the year 1000; the number 1000).

On disambiguation pages සංස්කරණය

For others, see MediaWiki:Disambiguationspage.
What to type What it produces Where to put it
{{ disambiguation }}
links talk view
Bottom
of disambiguation pages.
{{ disambiguation cleanup }}
links talk view
Bottom
of disambiguation pages that need cleanup.
{{ geodis }}
links talk view
Bottom
of disambiguation pages consisting only of geographic locations.
{{ hndis }}
links talk view
Bottom
of disambiguation pages whose title is a human name.
{{ numberdis }}
links talk view
Redirect: {{numdab}}
සැකිල්ල:Numberdis Bottom
of number-oriented
{{ SIA }}
links talk view
Bottom
of list articles about a set of items of a specific type that share the same (or similar) name.
{{ surname }}
links talk view
This template should be used only in the article (main) namespace. Bottom
of surname (last name) disambiguation pages.

In introductory lines සංස්කරණය

Note: ordinarily, these templates should be substituted.
What to type What it produces Where to put it
{{ refer|Topic }}
links talk view
Redirects: {{disamb1}}, {{may refer to}}, ...
සැකිල්ල:Refer Top
{{ disamb2 }}
links talk view
Redirect: {{itref}}
සැකිල්ල:Disamb2 In line
{{ disamb3 }}
links talk view
Redirect: {{theyref}}
සැකිල්ල:Disamb3 In line
{{ disamb4|'''Topic'''|description }}
links talk view
Redirects: {{refers2}}, {{mayrefer2}}
සැකිල්ල:Disamb4 Top
{{ disambiguation name|Name }}
links talk view
Redirect: {{nameref}}
සැකිල්ල:Disambiguation name Top
{{ disamb-name2|Topic|description }}
links talk view
Redirect: {{nameof}}
සැකිල්ල:Disamb-name2 Top
{{ disamb-term|term }}
links talk view
Redirect: {{termref}}
සැකිල්ල:Disamb-term Top
{{ disamb-terms|term1|term2 }}
links talk view
Redirect: {{termsref}}
සැකිල්ල:Disamb-terms Top
What to type What it makes Where it goes
{{ details|location }}
links talk view
Sections
near top
{{ further|location }}
links talk view
Sections
near top
{{ main|location }}
links talk view
Sections
near top
{{ main list|location }}
links talk view
Sections
near top
What to type What it makes Where it goes
{{ citation }}
links talk view
Makes a formated citation for use with Harvard style reference links. Articles
notes or references
{{ Harvard citation|name|year }}
links talk view
Redirect: {{harv}}
Makes a Harvard style reference link. Articles
notes or references
{{ note|name }}
links talk view
  1. ^ The footnote also links back to the reference.
  • ^ A # can be used at the beginning of the line to create a numbered list. Similarly, * creates a bullet.
Articles
notes or references
{{ note label|name|label|backlink }}
links talk view
  1. a The footnote also links back to the reference.
  • a A # can be used at the beginning of the line to create a numbered list.
  • a b Similarly, * creates a bullet.
Articles
notes or references
{{ ref|name }}
links talk view
Makes reference links and footnotes[1] that are numbered automatically.[2] Articles
notes or references
{{ ref label|name|label|backlink }}
links talk view
Makes reference links and footnotes[1] with specific labels.[2] Articles
notes or references

Timing-related messages සංස්කරණය

What to type What it makes Where it goes
{{anachronism}}
links talk edit
සැකිල්ල:Anachronism Article or section top
{{current}}
links talk edit
Use 'section' in 2nd parameter, if tagging a section.
Article top or section
{{current disaster}}
links talk edit
Article top
{{current person|article|person}}
links talk edit
Article top
{{current related|topic}}
links talk edit
Article top
{{current spaceflight}}
links talk edit
සැකිල්ල:Current spaceflight Article top
{{current sport}}
links talk edit
සැකිල්ල:Current sport Article top
{{current sports transaction}}
links talk edit
සැකිල්ල:Current sports transaction Article top
{{high traffic}}
category links talk edit
සැකිල්ල:High traffic Talk page top
{{now}}
links talk edit
The current date and time is 18 මැයි 2024 T 01:18 UTC. Various
{{out of date}}
links talk edit
Article top
{{pbneutral}}
links talk edit
සැකිල්ල:Pbneutral
  • For use on highly sensitive high traffic articles that are prone to opinionated edits.
Talk page top
{{recent death}}
links talk edit
Article top
{{recentism}}
links talk edit
සැකිල්ල:Recentism Article top
{{update}}
links talk edit
Article or section top

Title-related messages සංස්කරණය

{{ correct title|title=article }}
links talk view
Article top
{{ lowercase title|article }}
links talk view
Decapitalises first letter of page title; for use in articles whose title is incorrectly capitalized due to technical restrictions, such as iPod. Article top

Character/symbol notes සංස්කරණය

{{ IPA notice }}
links talk view
Article top
{{ special characters }}
links talk view
මෙම පිටුවේ විශේෂ අකුරු ඇතුළත් වෙයි. නිසි ප්‍රදර්ශන සහාය නොමැති වූ විට ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණු, කොටු හෝ වෙනත් සලකුණු ඔබට පෙනෙනු ඇත.
Article top

Expansion requests සංස්කරණය

See also: Expansion requests in the talk namespace

What to type What it makes Where it goes

සැකිල්ල:Tlrow2

Section top

සැකිල්ල:Tlrow2

Talk page top
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:Template_index/General&oldid=504987" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි