ස්වයං මුර සංචාරකයන් (ඉල්ලීම එක් කරන්න )සංස්කරණය

Singhalawapසංස්කරණය

  • I like to get permission for Autopatrolled Singhalawap (talk) 06:10, 27 මාර්තු 2011 (යූටීසී)
 Y කළා-- බිඟුවා සාකච්ඡාව 06:56, 27 මාර්තු 2011 (යූටීසී)

පසිඳු කාවින්දසංස්කරණය

  • I would like to get Autopatrolled rights because active in the creation of new articles. සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 12:10, 8 ජූනි 2011 (යූටීසී)
මට මොහු ගැන එතරම් විශ්වාසයක් නොමැත. වෙනත් පරිපාලකයෙකුට මොහුට ගැන විශ්වාසයක් ඇත්නම් කරුණාකර මෙම බලය ලබා දෙන්න. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 03:36, 29 ජූනි 2011 (යූටීසී)
 N කලේ නැහැ. මටත් මෙම පරිශීලකයා ගැන විශ්වාසයක් නොමැත.--Lee (talk) 03:55, 29 ජූනි 2011 (යූටීසී)

කමක් නැහැ! ඔබ සැමදෙනාටම ස්තුතියි...සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 10:07, 29 ජූනි 2011 (යූටීසී)

තඹරු විජේසේකරසංස්කරණය

 Y කළා -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 06:35, 25 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)
බෙහෙවින් තුති. --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 06:36, 25 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)

පසිඳු කාවින්දසංස්කරණය

  • Autopatrolled rights ඉල්ලා සිටිමි. සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 06:42, 25 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)

හරිතසංස්කරණය

  • ස්වයං මුර සංචාරකත්වය ඉල්ලා සිටිමි. --- හරිත (talk) 10:24, 30 ජූලි 2014 (යූටීසී)

යසසුරුසංස්කරණය

ස්වයං මුර සංචාරකත්වය ඉල්ලා සිටිමි---Yasasuru (talk) 06:00, 1 සැප්තැම්බර් 2017 (යූටීසී)