විකිපීඩියා:සිංහල බසට පරිවර්තනය විය යුතු පිටු

විකිපීඩියාවේ මෙම ව්‍යාපෘතිය සිංහල බසින් ලියැවී ඇත (යොමු වන්න: මුල් පිටුව#Wikipedia languages). සිංහල විකිපීඩියාව තුළ, සිංහල නොවන බසකින් ලියැවී ඇති ලිපි විකිපීඩියා:මකාදැමීම සඳහා යෝජිත ලිපි සඳහා ලැයිස්තු ගත කිරීමට ප්‍රථම, ඒවා සිංහලට පරිවර්තනය කිරීමට හැකියාවක් ඇති ද යන වග දැන ගැනීම සඳහා මෙම පිටුව තුළ ලැයිස්තු ගත කෙරෙයි. යමෙක් අදාළ භාෂාව දන්නේ නම් සහ එය පරිවර්තනය සඳහා සුදුසු නොවන්නක් ලෙස සලකන්නේ නම්, එම අයිතමය AfD වෙත ගෙනයා යුතුය. එසේත් නැත්නම් {{prod}} මගින් සලකුණු කළ යුතුය. කටු සටහන් (drafts), මෙම පිටුවේ විෂයය පථයෙන් පිටත බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

If an article has been listed here for two weeks and is still untranslated, it should be removed from Wikipedia following one of the processes laid out in our deletion policy.

උපකාර කළ හැකි ක්‍රම

සංස්කරණය

There are two main ways you can help this project:

  • Find pages that need translation or proofreading, and add them to the list on this page. See #Standard procedures below for how to do this.

You can also view a list of all articles in need of post-translation cleanup for a given language at these links: Albanian, Arabic, Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Chinese, Croatian, Dutch, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Spanish, Turkish, Ukrainian, Vietnamese.

සාමාන්‍යය ක්‍රමවේදය

සංස්කරණය

If you are here for the first time and have an article in a language other than English or a poorly translated article that you wish to list here to forestall possible deletion, you should start by finding the most appropriate template from among the ones listed at Wikipedia:Template messages/Translation and add it to the article page, save the page, and then follow the instructions in the banner on how to list the article here. You might need to click '[show]' to see all the instructions.

If you want to ask for a translation into English of an article from another language's Wikipedia, go to Wikipedia:Translation.

Listing a page here

Most pages get listed here by subst'ing a {{Needtrans}} template, following the instructions given at any one of several translation-related templates that are added to the article page. Many of the templates found at Wikipedia:Template messages/Translation propose adding the corresponding article here. See section Translation template usage below for details of the templates available for use on the main article page.

Other ways to find articles for inclusion on this page are:

Tagging

If the article is a mere copy of (all or part of) an article in another language's Wikipedia, it can just be tagged with {{db-foreign}} to get added to Wikipedia:Candidates for speedy deletion: we want to discourage people who cut articles from one Wikipedia and paste to another without translating. You can leave a message on the contributing user's talk-page in their own language, using the templates from WP:PNT/Templates for user talk pages or using {{UE}}; this will point them to the appropriate Wikipedia in the language they used.

Replacement and restoration

Sometimes, legitimate articles are replaced by content in other languages. In this case, the last English-language version should be restored from the history.

In addition, you may leave a message on the user's talk-page as indicated above.

Notification

When listing a page here, you might want to find the Wikipedia:Embassy, Ambassador, or Wikipedia:Local embassy member of the Wikipedia that relates to the language the article is in and invite them to move the page to their own Wikipedia. If you don't even know what language the article is in you could use Language recognition chart, and if that fails, some language identification web site, such as Xerox or What Language Is This? to find out. If you have come here from another Wikipedia, please note on this page what you think should be done with the article.

Deletion

If an article has been listed here for two weeks and is still untranslated, it should be nominated for deletion. (See also Guide to deletion.)

Articles that are not in English are still subject to all other forms of speedy deletion should they meet the criteria, and can be nominated for deletion by prod or afd should an editor feel they warrant deletion for a reason other than the language it is in, an article not being in English is not itself a criterion for deletion until the two week period has passed. Also, articles in other languages are still subject to blp prod.

After translation

When a page listed here has been translated, its entry should be removed (or moved to section Cleanup if the translation needs another pair of eyes).

There are also procedures to follow at the Talk page of the article itself; see template {{translated page}} and Wikipedia:Translation#How to translate.

Translation template usage

සංස්කරණය

Various templates are available to tag the article page needing translator attention, and one template is available for use here at WP:PNT.

The following templates are available to tag articles with translation issues in preparation for listing the article at WP:PNT:

  • {{notenglish}} – "This page is written in a language other than English..."
  • {{cleanup-translation}} – "contains translated text and needs attention..."
  • {{hidden translation}} – "an earlier translated version may have introduced errors of fact..."
  • {{rough translation}} – "may have been generated by a computer or by a translator without dual proficiency"
  • {{translate passage}} – "A passage needs to be translated from Language into English"
  • {{not English inline}} – "[needs Eng. translation]" after a phrase

The following templates are available for use at WP:PNT to add an entry linking to the article having the translation issue:

  • {{Needtrans}}
  • {{Duflu}} – deprecated; now redirects to Needtrans.

These templates, and other templates relating to translation issues outside the scope of WP:PNT can be found at Wikipedia:Template messages/Translation.

Templates for article pages

One of the following templates should be used at the top of the article page:

Not English

Template {{සිංහල නොවේ}} (alias: {{notenglish}}) is available for a page that needs translation in its entirety (so it would be appropriate to delete if not fixed):

1. Use the notice {{notenglish|NameOfLanguage}} if you know the language used, or {{notenglish}} if you cannot identify the language of the page in question.
2. Add a mention to the list of pages needing translation, using {{Needtrans}} as detailed below.
3. You may also choose to warn the contributing editor with {{uw-english}}, the "use English" warning, or suggest submitting it to a different language Wikipedia with {{contrib-xx1}}, where xx is the language code (see available templates). An alternate template for identifying the article as having been listed here is {{uw-notenglish}}.
Bilingual versions of this template have been created for Norwegian, Spanish, Polish, and French. See the note on these at {{uw-notenglish}}.

Not English section

If there is just a section that needs translation:

1. Use the notice {{සිංහල නොවේ|NameOfLanguage|section}}, with the word "section" as a second unnamed parameter at the beginning of the non-English content.
2. Add a mention on this page, as above.
3. You may wish to place a note on the talk pages of contributors of non-English material, saying that English Wikipedia is meant for English-language content, inviting them to translate it, and, if appropriate, suggesting the location of the Wikipedia edition for the language in question should they wish to post content in that language.

Cleanup translation

Template {{cleanup translation}} (alias: {{cleanup-translation}}) is available if the article has been translated, but needs attention from someone approaching dual fluency in both languages:

1. Use the notice {{cleanup-translation}}.
2. Add a mention to the translation cleanup section.

Hidden translation

Template {{Hidden translation}} is available if the article was translated at an earlier point and contained factual errors, while subsequent edits fixed up the English without fixing the errors of fact. The article now looks good and not "machine-translated" anymore, but the original errors of fact are still there, papered over with a facade of good English.

1. Use the notice {{Hidden translation}}, for example, {{Hidden translation|lang-name|version-nbr}}
2. Add a mention to the translation cleanup section, using the provided {{Needtrans}} invocation.

Rough translation

Template {{rough translation}} is available if the article has been translated, but it looks to be either a machine translation or by someone who doesn't have a good command of the target language, and needs attention from a translator; more than just copyediting is required.

1. Use the notice {{rough translation}}, for example, {{rough translation|German|Deutsch}}.
2. Add a mention to the translation cleanup section, using {{Needtrans}} as detailed below.

Translate passage

Template {{Translate passage}} is available for articles that are primarily in English, but have a brief section like a quotation, poem, excerpt, etc. in another language, that needs translation.

1. Use the notice {{translate passage}}, for example, {{subst:Translate passage|ArticleName|language=LanguageName}}
2. Add a mention to the translation cleanup section, using {{Needtrans}} as detailed below.

Templates for use here

Once you have tagged the article page with one of the templates above, the banner that appears will provide instructions on using a template to add an entry to the list of pages needing translation (titled "Pages for consideration") using the {{Needtrans}} template or the translation cleanup section (titled "Translated pages that could still use some cleanup") :

Needtrans

Template {{Needtrans}} is available for use in the list of pages needing translation.

Follow instructions at the expanded banner generated by {{tlx|සිංහල නොවේ]] to subst template {{Needtrans}} onto the page at the bottom of the cleanup section. Sample invocations:

{{subst:Needtrans |pg=Wilhelm II, German Emperor |language=German}} ~~~~

Please consider also placing

{{subst:uw-notenglish |1=සැකිල්ල:සිංහල නොවේ}} ~~~~

on the talk page of the author.

Pages for consideration

සංස්කරණය

පිවිතුරු කිරීමකට තවදුරටත් ලක් විය යුතු පරිවර්තිත පිටු

සංස්කරණය
මෙයද බලන්න: ප්‍රවර්ගය:රළු පරිවර්තන සහ ප්‍රවර්ගය:පරිවර්තනයෙන් පසු පිවිතුරු කල යුතු විකිපීඩියා ලිපි

ලැයිස්තුගත කොට ඇති පිටු ‍"බොහෝ ලෙසින් නිමවා ඇති" මුත් ද්වී-භාෂික යමෙකුගේ අවධානයට ලක් විය යුතුය. කරුණාකර {{පිවිතුරුකිරීම-පරිවර්තනය}} සටහන ලිපිය තුල භාවිතා කරන්න.

මෙම ලිපි‍යෙහි මුල් භාෂාව ඉංග්‍රීසි වේ. ඉංග්‍රීසි ලිපියෙහි තිබූ සැකිල්ල අනුගමනය නොකිරීම නිසා පරිවර්තිත ලිපියෙහි මුල් ඡේදයෙහි ඇති දත්ත පාඨකයාට කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නොමැති අවුල් ජාලයක් බවට පත් වී ඇත. එහි වුවද පරිවර්තන නිසි පරිදී සිදු වී නොමැත. නිදසුනක් වශයෙන් අගනුවර ලෙස දක්වා ඇත්තේ බටාවා වන අතර එය ඔටාවා ලෙසින් නිවැරැදි විය යුතුය. තක්සේරුව යන පදය වෙනුවට වැරැදි තක්සේරැව යන පදය යොදා ඇත.

ඊලග ඡේදයෙහි හැම වදනක්ම පාහේ වැරැදි අයුරින් යොදා ඇත. නිදසුන් වශයෙන් කැන්ඩා, උතුරැ, ඇහරිකාව, නැගනෙහිර, අත්ලාන්තක්, දෙසම, අක්ටික්, දෝශය, පිටිහි, ඇමහරිකාවේ, ඇබිරජිනල් ජලයා, අත්ලාන්තයන් තකිරය, ප්‍රනිද්ගිකයන්, බෙස්මිනිස්ටර්, නීතයානුකූල දැක්විය හැක.

ලිපිය අග ඉංග්‍රීසි බසින් දක්වා තිබූ පරිවර්තකගේ නම සහ සබැඳි ආයතන කිහිපයක නම් සහිත අයිතිවාසිකම් සටහන මකා දැමුවේ එවැනි දෑ බහාලීම විකිපීඩියා සම්ප්‍රදායට අනුකූල නොවන බැවිනි. චතුනි අලහප්පෙරුම 19:32, 27 අප්‍රේල් 2010 (යූටීසී)[reply]

මෙම ලිපි‍යෙහි මුල් භාෂාව ඉංග්‍රීසි වේ.

ලිපි ශීර්ෂය කැමරූන් විය යුතු අතර එය සාවද්‍ය ලෙසින් කැමරෑන් ලෙසින් දක්වා ඇත.

ඉංග්‍රීසි ලිපියෙහි en:Template:Infobox Country හි තිබූ දත්ත සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව රට තුලට බහා ලීම අනුගමනය නොකිරීම නිසා පරිවර්තිත ලිපියෙහි මුල් ඡේදයෙහි ඇති දත්ත පාඨකයාට කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නොමැති අවුල් ජාලයක් බවට පත් වී ඇත. එහි වුවද පරිවර්තන නිසි පරිදී සිදු වී නොමැත. නිදසුනක් වශයෙන් තක්සේරුව යන පදය වෙනුවට වැරැදි තක්සේරැව යන පදය යොදා ඇත.

ඊලග ඡේදයෙහි බෙහෝ වදන් වැරැදි අයුරින් යොදා ඇත. නිදසුන් වශයෙන් කැමරෑන් , බටහරි, නොන්ගෝ, වෙරලතිරය, අලගා‍ධයේ, නොසකට, සාගරයටත, ප්‍රතිරෑපය, භූගෝලිය, හදුන්වයි, කදු, කැඹරැන්, සංගිතයට, ක්ණ්ඩායවමද, භාශාවන්, අත්ත, දිලිදු දැක්විය හැක.

ලිපිය අග ඉංග්‍රීසි බසින් දක්වා තිබූ පරිවර්තකගේ නම සහ සබැඳි ආයතන කිහිපයක නම් සහිත අයිතිවාසිකම් සටහන මකා දැමුවේ එවැනි දෑ බහාලීම විකිපීඩියා සම්ප්‍රදායට අනුකූල නොවන බැවිනි.

ඉංග්‍රීසි ලිපියෙහි මුල් කොටස වන හැඳින්වීම හෝ සම්පූර්ණයෙන් පරිවර්තනය වූවා නම් පාඨකයාට ප්‍රයෝජනයක් ලබා දෙනු ඇත. එනමුදු ඡේද දෙකක් පරිවර්තනය වීමේදී වී ඇති වැරැදි සමුදාය ගත් කල තවද පරිවර්තනයන් මෙම පරිශීලක අතින් නොවන්නේ නම් මැනැවි යයි සිතෙයි. චතුනි අලහප්පෙරුම 20:12, 27 අප්‍රේල් 2010 (යූටීසී)[reply]

මෙම ලිපියෙහි භාෂාව unknown වෙයි. Tharumaxx (talk) 07:55, 28 ජනවාරි 2018 (යූටීසී)[reply]

මෙම ලිපියෙහි භාෂාව ඉංග්‍රීසි වෙයි. ලිපිය සම්පූර්ණයෙන් පාහේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් යුක්තයි. එම නිසා පරිවර්තනය අවැසි වේ L Manju (talk) 03:59, 29 අප්‍රේල් 2017 (යූටීසී)[reply]

මෙම ලිපියෙහි භාෂාව ඉංග්‍රීසි වෙයි. Lee (talk) 08:16, 3 ජූලි 2014 (යූටීසී)[reply]

මෙම ලිපි‍යෙහි මුල් භාෂාව ඉංග්‍රීසි වේ. ලිපි ශීර්ෂය කාම්බෝජය හෝ කැම්බෝඩියාව හෝ විය යුතු අතර එය සාවද්‍ය ලෙසින් කැමබෝඩියාව ලෙසින් දක්වා ඇත.
ඉංග්‍රීසි ලිපියෙහි en:Template:Infobox Country හි තිබූ දත්ත සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව රට තුලට බහා ලීම අනුගමනය නොකිරීම නිසා පරිවර්තිත ලිපියෙහි මුල් ඡේදයෙහි ඇති දත්ත පාඨකයාට කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නොමැති අවුල් ජාලයක් බවට පත් වී ඇත. එහි වුවද පරිවර්තන නිසි පරිදී සිදු වී නොමැත. නිදසුනක් වශයෙන් අගනුවර දක්වා ඇත්තේ ක්නොම් පෙනේ වශයයෙන් වුවද එය ඇත්ත වශයෙන්ම නොම් පෙන් විය යුතුය. Monarchy යන ඉංග්‍රීසි පදය රාජාණ්ඩුව ලෙසින් පරිවර්තනය විය යුතුව තිබුණද එය මොනාචි ලෙසින් අර්ථ ශුන්‍ය පදයක් භාවිත කොට දක්වා ඇත. තක්සේරුව යන පදය වෙනුවට වැරැදි තක්සේරැව යන පදය යොදා ඇත.
ඊලග ඡේදයෙහි බෙහෝ වදන් වැරැදි අයුරින් යොදා ඇත. නිදසුන් වශයෙන් කොම්බිජියා, තාලියලන්තය, උතුරැ, ගංගයෙන්, කාම්බෝජියෙහි, ව්‍යවස්ථාචදායක, කොම්පෙන්, ගොලතම , නර්මාන්න, කාම්බෝජියාවේ, නිෂ්පාදයට, කායි‍බොජියානු, විදේශියයන්, ගරාන, වර්ධයේ, තිවහාසි ක, ගාස්, තනිජ, නැතිවි, ගැඹුරැ දැක්විය හැක.
ලිපිය අග ඉංග්‍රීසි බසින් දක්වා තිබූ පරිවර්තකගේ නම සහ සබැඳි ආයතන කිහිපයක නම් සහිත අයිතිවාසිකම් සටහන මකා දැමුවේ එවැනි දෑ බහාලීම විකිපීඩියා සම්ප්‍රදායට අනුකූල නොවන බැවිනි.
ඉංග්‍රීසි ලිපියෙහි මුල් කොටස වන හැඳින්වීම හෝ සම්පූර්ණයෙන් පරිවර්තනය වූවා නම් පාඨකයාට ප්‍රයෝජනයක් ලබා දෙනු ඇත. එනමුදු ඡේද දෙකක් පරිවර්තනය වීමේදී වී ඇති වැරැදි සමුදාය ගත් කල තවද පරිවර්තනයන් මෙම පරිශීලක අතින් නොවන්නේ නම් මැනැවි යයි සිතෙයි. චතුනි අලහප්පෙරුම 03:35, 28 අප්‍රේල් 2010 (යූටීසී)[reply]

මෙම ලිපි‍යෙහි මුල් භාෂාව ඉංග්‍රීසි වේ.
ඉංග්‍රීසි ලිපියෙහි en:Template:Infobox Country හි තිබූ දත්ත සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව රට තුලට බහා ලීම අනුගමනය නොකිරීම නිසා පරිවර්තිත ලිපියෙහි මුල් ඡේදයෙහි ඇති දත්ත පාඨකයාට කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නොමැති අවුල් ජාලයක් බවට පත් වී ඇත. එහි වුවද පරිවර්තන නිසි පරිදී සිදු වී නොමැත. නිදසුනක් වශයෙන් අගනුවර දක්වා ඇත්තේ යොවුන්ඩ් වශයයෙන් වුවද එය ඇත්ත වශයෙන්ම බ්‍රසීලියා විය යුතුය. විශාලතම නගරය දක්වා ඇත්තේ සාඩ් පෝලෝ ලෙසින් වුවද එය සාඕ පෝලෝ විය යුතුය. මීට අමතරව ඒකබාද්ධ, කාල මණ්ලය, මං තීරැව, දුරකථ සංකේතය, ඔකතොම්බර් වැනි අර්ථ ශුන්‍ය අසිංහල පද භාවිත කොට දක්වා ඇත. තක්සේරුව යන පදය වෙනුවට වැරැදි තක්සේරැව යන පදය යොදා ඇත.
ඊලග ඡේදයෙහි බෙහෝ වදන් වැරැදි අයුරින් යොදා ඇත. නිදසුන් වශයෙන් නිලවශයෙන්, බ්‍රසිල, සමුහාණ්ඩුසනිධානය, බ්‍රසලයට, තිරයන්, උතුරැ, බෙනුසුවේලා, ගුආනා, වයාබ, බොපිවියාථ, පේරැ, පැරගුවායි, උරැගුවායි දැක්විය හැක.
ලිපිය අග ඉංග්‍රීසි බසින් දක්වා තිබූ පරිවර්තකගේ නම සහ සබැඳි ආයතන කිහිපයක නම් සහිත අයිතිවාසිකම් සටහන මකා දැමුවේ එවැනි දෑ බහාලීම විකිපීඩියා සම්ප්‍රදායට අනුකූල නොවන බැවිනි.
ඉංග්‍රීසි ලිපියෙහි මුල් කොටස වන හැඳින්වීම හෝ සම්පූර්ණයෙන් පරිවර්තනය වූවා නම් පාඨකයාට ප්‍රයෝජනයක් ලබා දෙනු ඇත. එනමුදු ඡේද දෙකක් පරිවර්තනය වීමේදී වී ඇති වැරැදි සමුදාය ගත් කල තවද පරිවර්තනයන් මෙම පරිශීලක අතින් නොවන්නේ නම් මැනැවි යයි සිතෙයි. චතුනි අලහප්පෙරුම 04:07, 28 අප්‍රේල් 2010 (යූටීසී)[reply]

මෙම ලිපි‍යෙහි මුල් භාෂාව ඉංග්‍රීසි වේ. ලිපිය මැද Dinesharino ගේ අත්සන සහිතව ඔහු/ඇය විසින් තබා තිබූ සටහන් ඉවත් කලෙමි. සිංහල විකිපීඩියාව ක්‍රීඩා පිටියක් නොවන බව දත මනාය. පරිවර්තනයට දායක වූ පරිශීලකයන් විෂය දැනුමෙන් පිරිපුන්ව සිටින්නේ නම් මෙවැනි කාර්යයක් සාර්ථක වනු ඇත. Field Effects Transistor යන්නට සිංහල වදන නොදැන සිටි බවක් පෙනේ. පරිවර්තන‍ය විගසින් සම්පූර්ණ කරන්නේ නම් මැනවි.
වගී , ෙබල්් ලැබ්්, වීලීයමීෙසා්්ක්්ලී ෙජා්්න්්බාඩින්්, ෙවා්්ල්්ටර්් බැටන්්, විදාඥයින්්, තිෙදනා, එකතුෙවනි, ආදි අසිංහල පද දක්නට ඇත. -- චතුනි අලහප්පෙරුම 05:30, 28 අප්‍රේල් 2010 (යූටීසී)[reply]

මෙම ලිපි‍යෙහි මුල් භාෂාව ඉංග්‍රීසි වේ.
ඉංග්‍රීසි ලිපියෙහි en:Template:Infobox Country හි තිබූ දත්ත සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව රට තුලට බහා ලීම අනුගමනය නොකිරීම නිසා පරිවර්තිත ලිපියෙහි මුල් ඡේදයෙහි ඇති දත්ත පාඨකයාට කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නොමැති අවුල් ජාලයක් බවට පත් වී ඇත. එහි වුවද පරිවර්තන නිසි පරිදී සිදු වී නොමැත. නිදසුනක් වශයෙන් seat of government යන්න ආණ්ඩු පක්ෂය ලෙසින් පරිවර්තනය වීම සාවද්‍යයි. මෙහි seat යන්නෙහි අර්ථය පිහිටි ස්ථානය යනුවෙනි. Vice President යන්න උප නගරාධිපති ලෙසින් පරිවර්තනය වී ඇති මුත් එය උප ජනාධිපති විය යුතුයි. මීට අමතරව බොහෝඅර්ථ ශුන්‍ය අසිංහල පද භාවිත කොට දක්වා ඇත. තක්සේරුව යන පදය වෙනුවට වැරැදි තක්සේරැව යන පදය යොදා ඇත.
ඊලග ඡේදයෙහි බෙහෝ වදන් වැරැදි අයුරින් යොදා ඇත. නිදසුන් වශයෙන් බොල්වියාව, බොල්වියානු, හදුන්වන, ඇරිකා, උතුරැ, ඩිලි, පේරැ, බොල්ජියානු, ඉන්නා, ගොලනම, ස්පැනිෂ්, පේරා, හදුන්වනු, ජේරැ, රජ්‍යය, අවුරැදු, සිහිවීඹ, අස්ධාවරභාවය දැක්විය හැක.
ලිපිය අග ඉංග්‍රීසි බසින් දක්වා තිබූ පරිවර්තකගේ නම සහ සබැඳි ආයතන කිහිපයක නම් සහිත අයිතිවාසිකම් සටහන මකා දැමුවේ එවැනි දෑ බහාලීම විකිපීඩියා සම්ප්‍රදායට අනුකූල නොවන බැවිනි.
ඉංග්‍රීසි ලිපියෙහි මුල් කොටස වන හැඳින්වීම හෝ සම්පූර්ණයෙන් පරිවර්තනය වූවා නම් පාඨකයාට ප්‍රයෝජනයක් ලබා දෙනු ඇත. එනමුදු ඡේද දෙකක් පරිවර්තනය වීමේදී වී ඇති වැරැදි සමුදාය ගත් කල තවද පරිවර්තනයන් මෙම පරිශීලක අතින් නොවන්නේ නම් මැනැවි යයි සිතෙයි. චතුනි අලහප්පෙරුම 15:26, 28 අප්‍රේල් 2010 (යූටීසී)[reply]

මෙම ලිපි‍යෙහි මුල් භාෂාව ඉංග්‍රීසි වේ.
ඉංග්‍රීසි ලිපියෙහි en:Template:Infobox Country හි තිබූ දත්ත සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව රට තුලට බහා ලීම අනුගමනය නොකිරීම නිසා පරිවර්තිත ලිපියෙහි මුල් ඡේදයෙහි ඇති දත්ත පාඨකයාට කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නොමැති අවුල් ජාලයක් බවට පත් වී ඇත. එහි වුවද පරිවර්තන නිසි පරිදී සිදු වී නොමැත. භාවිත කොට ඇති බොහෝඅර්ථ ශුන්‍ය අසිංහල පද අතර ජනගහනණය, කාල මණ්ලය, මං තීරැව, දුරකථ සංකේතය වේ. තක්සේරුව යන පදය වෙනුවට වැරැදි තක්සේරැව යන පදය යොදා ඇත.
ඊලග ඡේදයෙහි බෙහෝ වදන් වැරැදි අයුරින් යොදා ඇත. නිදසුන් වශයෙන් හදුන්වනු, බාහරේන්, පස්සියානු, බහරෙන්, එා, ඉතිරිකිම්, මුරැජාන්, වනි දැක්විය හැක.
ලිපිය අග ඉංග්‍රීසි බසින් දක්වා තිබූ පරිවර්තකගේ නම සහ සබැඳි ආයතන කිහිපයක නම් සහිත අයිතිවාසිකම් සටහන මකා දැමුවේ එවැනි දෑ බහාලීම විකිපීඩියා සම්ප්‍රදායට අනුකූල නොවන බැවිනි.
ඉංග්‍රීසි ලිපියෙහි මුල් කොටස වන හැඳින්වීම හෝ සම්පූර්ණයෙන් පරිවර්තනය වී ඇති මුත් එයින් පාඨකයාට ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගනු නොහැකිව ඇත. ඡේද දෙකක් පරිවර්තනය වීමේදී වී ඇති වැරැදි සමුදාය ගත් කල තවද පරිවර්තනයන් මෙම පරිශීලක අතින් නොවන්නේ නම් මැනැවි යයි සිතෙයි. චතුනි අලහප්පෙරුම 17:45, 28 අප්‍රේල් 2010 (යූටීසී)[reply]

මෙම ලිපි‍යෙහි මුල් භාෂාව ඉංග්‍රීසි වේ.
ඉංග්‍රීසි ලිපියෙහි en:Template:Infobox Tennis player හි තිබූ දත්ත සුදුසු සිංහල සැකිල්ලක් තුලට බහා ලීම අනුගමනය නොකිරීම නිසා පරිවර්තිත ලිපියෙහි මුල් ඡේදයෙහි ඇති දත්ත පාඨකයාට කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නොමැති අවුල් ජාලයක් බවට පත් වී ඇත. එසේ නොකොට Info box අන්තිමට යථාවත් කළේ (2008.04.28) වැනි අර්ථ ශුන්‍ය ඛණ්ඩ ඇතුළු කොට ඇත.
මුල් ඉංග්‍රීසි ලිපියෙහි දක්නට ලැබූ කිසිදු සබැඳියක් ඊලග ඡේදයෙහි දක්නට නොමැති බැවින් මෙය අනාථ ලිපියක් බවට පත්ව ඇත.
ලිපිය අග ඉංග්‍රීසි බසින් දක්වා තිබූ පරිවර්තකගේ නම සහ සබැඳි ආයතන කිහිපයක නම් සහිත අයිතිවාසිකම් සටහන මකා දැමුවේ එවැනි දෑ බහාලීම විකිපීඩියා සම්ප්‍රදායට අනුකූල නොවන බැවිනි.
විකි සම්ප්‍රදාය අනව යමින් ඉංග්‍රීසි ලිපියෙහි මුල් කොටස වන හැඳින්වීම හෝ සම්පූර්ණයෙන් පරිවර්තනයවී තිබූයේ නම් එයින් පාඨකයාට ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගනු හැකිවනු ඇත.
මුළු ලිපිය විගසින් පරිවර්තනය කෙරුම සිදු කල මනාය. චතුනි අලහප්පෙරුම 14:34, 1 මැයි 2010 (යූටීසී)[reply]

මෙම ලිපි‍යෙහි මුල් භාෂාව ඉංග්‍රීසි වේ. අසිංහල පද පරිවර්තනය තුල දක්නට ඇත. නිදසුන් වශයෙන් උදාහරන , බාස්කට් බෝල, සමාන්‍යයෙන්, ඔවුන්ගෙ දැක්විය හැක.
මුල් ඉංග්‍රීසි ලිපියෙහි දක්නට ලැබූ කිසිදු සබැඳියක් ලිපියෙහි දක්නට නොමැති බැවින් මෙය අනාථ ලිපියක් බවට පත්ව ඇත.
ලිපිය අග ඉංග්‍රීසි බසින් දක්වා තිබූ පරිවර්තකගේ නම සහ සබැඳි ආයතන කිහිපයක නම් සහිත අයිතිවාසිකම් සටහන මකා දැමුවේ එවැනි දෑ බහාලීම විකිපීඩියා සම්ප්‍රදායට අනුකූල නොවන බැවිනි.
මුළු ලිපිය විගසින් පරිවර්තනය කෙරුම සිදු කල මනාය.
රූප ඒවායේ විස්තරද සහිතව අන්තර්ගත කල යුතුය චතුනි අලහප්පෙරුම 14:45, 1 මැයි 2010 (යූටීසී)[reply]

මෙම ලිපි‍යෙහි මුල් භාෂාව ඉංග්‍රීසි වේ. මුල් ඉංග්‍රීසි ලිපියෙන් කුඩා කොටසකි. පාඨකයාට ඉතා අල්ප ප්‍රයෝජනයක් දෙයි. පරිවර්තනයෙහි බොහෝ අසිංහල පද ඇත. නිදසුන් වශයෙන් ඇතකි, එවැකි, ග්‍රන්ට්, බොහේ යන කිහිපයක් දැක්විය හැක. මුල් ලිපියෙහි කිසිම සබැඳියක් පරිවර්තනයෙහි භාවිතා කර නොමැති නිසා පරිවර්තනය විසින් අනාථ ලිපියක් නිපයා ඇත. මුල් ලිපියෙහි කිසිදු රූපයක් භාවිතා කොට නොමැත. ලිපි කොටස තුල Qur'an යන වදනෙහි වචනාර්ථය පිලිබඳ වුවද එම ඉංග්‍රීසි වදන විවිධ වූ ආකාර කිහිපයකින් සිංහලෙන් ලියා දක්වා ඇත. මෙම අඩුපාඩු සකසා මුළු ලිපිය පරිවර්තනය කෙරෙන තුරු පාඨකයාට කිසිදු ප්‍රයෝජනයක් නොමැත.
ලිපිය අග ඉංග්‍රීසි බසින් දක්වා තිබූ පරිවර්තකගේ නම සහ සබැඳි ආයතන කිහිපයක නම් සහිත අයිතිවාසිකම් සටහන මකා දැමුවේ එවැනි දෑ බහාලීම විකිපීඩියා සම්ප්‍රදායට අනුකූල නොවන බැවිනි. චතුනි අලහප්පෙරුම 16:57, 1 මැයි 2010 (යූටීසී)[reply]

මෙම ලිපි‍යෙහි මුල් භාෂාව ඉංග්‍රීසි වේ. මුල් ඉංග්‍රීසි ලිපියෙන් කුඩා කොටසකි. පාඨකයාට ඉතා අල්ප ප්‍රයෝජනයක් දෙයි. පරිවර්තනයෙහි බොහෝ අසිංහල පද ඇත. නිදසුන් වශයෙන් මුස්ලිම්වරැ, සිතින , කොළෙසීම , කරීම කරැණක්, නවුවත් යන කිහිපයක් දැක්විය හැක. මුල් ලිපියෙහි කිසිම සබැඳියක් පරිවර්තනයෙහි භාවිතා කර නොමැති නිසා පරිවර්තනය විසින් අනාථ ලිපියක් නිපයා ඇත. මුල් ලිපියෙහි කිසිදු රූපයක් භාවිතා කොට නොමැත. ලිපි කොටස තුල Qur'an යන ඉංග්‍රීසි වදන විවිධ වූ ආකාර කිහිපයකින් සිංහලෙන් ලියා දක්වා ඇත. මෙසේ ලිය දැක්වීම සමහරවිට ඉස්ලාම් දහමට නිගා දෙවන්නක් විය හැක. මෙම අඩුපාඩු සකසා මුළු ලිපිය පරිවර්තනය කෙරෙන තුරු පාඨකයාට කිසිදු ප්‍රයෝජනයක් නොමැත.
ලිපිය අග ඉංග්‍රීසි බසින් දක්වා තිබූ පරිවර්තකගේ නම සහ සබැඳි ආයතන කිහිපයක නම් සහිත අයිතිවාසිකම් සටහන මකා දැමුවේ එවැනි දෑ බහාලීම විකිපීඩියා සම්ප්‍රදායට අනුකූල නොවන බැවිනි. චතුනි අලහප්පෙරුම 17:28, 1 මැයි 2010 (යූටීසී)[reply]

මෙම ලිපි‍යෙහි මුල් භාෂාව ඉංග්‍රීසි වේ. මෙම ලිපිය මුල් ඉංග්‍රීසි ලිපියෙන් කුඩා කොටසකි. පාඨකයාට ඉතා අල්ප ප්‍රයෝජනයක් දෙයි. පරිවර්තනයෙහි බොහෝ අසිංහල පද ඇත. නිදසුන් වශයෙන් ිනර්මාණය, දුර්මතවට, හැකකේ, මුද්ලිම් සංවර්ධණය, සරසිවයේ, මහාචාර්යවරකු, මහාචදාර්ය, සංවර්දනය, සාහිකයයේ, සාහික්‍ය යන කිහිපයක් දැක්විය හැක. මුල් ලිපියෙහි කිසිම සබැඳියක් පරිවර්තනයෙහි භාවිතා කර නොමැති නිසා පරිවර්තනය විසින් අනාථ ලිපියක් නිපයා ඇත. මුල් ලිපියෙහි කිසිදු රූපයක් භාවිතා කොට නොමැත. ලිපි කොටස තුල Qur'an යන ඉංග්‍රීසි වදන විවිධ වූ ආකාර කිහිපයකින් සිංහලෙන් ලියා දක්වා ඇත. මෙසේ ලිය දැක්වීම සමහරවිට ඉස්ලාම් දහමට නිගා දෙවන්නක් විය හැක. මෙම අඩුපාඩු සකසා මුළු ලිපිය පරිවර්තනය කෙරෙන තුරු පාඨකයාට කිසිදු ප්‍රයෝජනයක් නොමැත.
ලිපිය අග ඉංග්‍රීසි බසින් දක්වා තිබූ පරිවර්තකගේ නම සහ සබැඳි ආයතන කිහිපයක නම් සහිත අයිතිවාසිකම් සටහන මකා දැමුවේ එවැනි දෑ බහාලීම විකිපීඩියා සම්ප්‍රදායට අනුකූල නොවන බැවිනි. චතුනි අලහප්පෙරුම 17:39, 1 මැයි 2010 (යූටීසී)[reply]

මෙම ලිපියෙහි මුල් භාෂාව Indonesian වෙයි. ඉතා සුළු වෙනස් කම් කිහිපයක් පමණක් අවශ්‍යව ඇත. Lee (talk) 06:26, 14 සැප්තැම්බර් 2023 (යූටීසී)[reply]

පරිවර්තනය ඇවැසි ලිපි

සංස්කරණය

මෙම ලිපියෙහි භාෂාව unknown වෙයි. ශ්වෙත (talk) 06:33, 20 දෙසැම්බර් 2013 (යූටීසී)[reply]

මෙම ලිපියෙහි භාෂාව ඉංග්‍රීසි වෙයි. ශ්වෙත (talk) 07:47, 20 දෙසැම්බර් 2013 (යූටීසී)[reply]

මෙම ලිපියෙහි භාෂාව ඉංග්‍රීසි වෙයි. මෙම ලිපියෙහි පරිවර්තනය අරඹා ඇතත් අවසන් කොට නොමැත. ශ්වෙත (talk) 08:17, 20 දෙසැම්බර් 2013 (යූටීසී)[reply]

මෙම ලිපියෙහි මුල් භාෂාව Unknown වෙයි. Lee (talk) 07:39, 30 නොවැම්බර් 2023 (යූටීසී)[reply]

දෙසැම්බර් 2023

සංස්කරණය

මෙම ලිපියෙහි මුල් භාෂාව ඉංග්‍රීසි වෙයි. Lee (talk) 04:35, 7 දෙසැම්බර් 2023 (යූටීසී)[reply]

ජනවාරි 2024

සංස්කරණය

Is anyone interested in translating and uploading the article en:Laacher See in Sinhala Wikipedia? --Multituberculata (talk) 15:40, 11 ජනවාරි 2024 (යූටීසී)[reply]

මෙම ලිපියෙහි මුල් භාෂාව ඉංග්‍රීසි වෙයි. විශේෂයෙන්ම en:Natural disaster#Storms බලන්න. Lee (talk) 12:48, 12 ජනවාරි 2024 (යූටීසී)[reply]