ජපානයේ නගර ලැයිස්තුව

විකිමීඩියා ලැයිස්තු ලිපිය

ජපානයේ නගර ලැයිස්තුව මෙහි දැක්වේ.

  Cities designated by government ordinance
  Core cities
  විශේෂ නගර
  Cities
  Special wards

නගර (Cities)

සංස්කරණය
වර්ගය ජපන් යෙදුම ගණන
    City designated by government ordinance 政令指定都市 20
    Core city 中核市 58
    විශේෂ නගර 特例市 27
    නගර (City) 684
    Special ward 特別区 23
City (Special Ward) Japanese ප්‍රාන්තය ජනගහනය භූමි ප්‍රමාණය (km2) Density (per km2) Founded වෙබ් අඩවිය
නගෝයා 名古屋市   අයිචි 2,283,289 326.45 6,860 1889-10-01 [1]
Toyohashi 豊橋市   අයිචි 377,045 261.35 1,443 1906-08-01 [2]
Okazaki 岡崎市   අයිචි 371,380 387.24 959 1916-07-01 [3]
Ichinomiya 一宮市   අයිචි 375,939 113.91 3,300 1921-09-01 [4]
Seto 瀬戸市   අයිචි 132,311 111.61 1,185 1929-10-01 [5]
Handa 半田市   අයිචි 117,927 47.24 2,496 1937-10-01 [6] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2015-11-16 at the Wayback Machine
Kasugai 春日井市   අයිචි 300,713 92.71 3,244 1943-06-01 [7]
Toyokawa 豊川市   අයිචි 161,595 150.71 1,072 1943-06-01 [8]
Tsushima 津島市   අයිචි 65,646 25.08 2,617 1947-03-01 [9]
Hekinan 碧南市   අයිචි 73,024 35.86 2,036 1948-04-05 [10]
Kariya 刈谷市   අයිචි 145,117 50.45 2,876 1950-04-01 [11]
Toyota 豊田市   අයිචි 420,286 918.47 458 1951-03-01 [12]
AnjoAnjō 安城市   අයිචි 176,046 86.01 2,047 1952-05-05 [13]
Nishio 西尾市   අයිචි 106,643 75.78 1,407 1953-12-15 [14]
GamagoriGamagōri 蒲郡市   අයිචි 82,264 56.81 1,448 1954-04-01 [15]
Inuyama 犬山市   අයිචි 75,304 74.97 1,004 1954-04-01 [16]
Tokoname 常滑市   අයිචි 52,837 55.63 950 1954-04-01 [17]
KonanKōnan 江南市   අයිචි 100,064 30.17 3,317 1954-06-01 [18]
Komaki 小牧市   අයිචි 149,060 62.82 2,373 1955-01-01 [19]
Inazawa 稲沢市   අයිචි 137,475 79.30 1,734 1958-11-01 [20]
TokaiTōkai 東海市   අයිචි 106,708 43.36 2,461 1969-04-01 [21]
ObuŌbu 大府市   අයිචි 83,097 33.68 2,467 1970-09-01 [22]
Chita 知多市   අයිචි 84,782 45.43 1,866 1970-09-01 [23]
ChiryuChiryū 知立市   අයිචි 68,216 16.34 4,175 1970-12-01 [24]
Owariasahi 尾張旭市   අයිචි 79,197 21.03 3,766 1970-12-01 [25]
Takahama 高浜市   අයිචි 43,467 13.00 3,344 1970-12-01 [26]
Iwakura 岩倉市   අයිචි 48,042 10.49 4,580 1971-12-01 [27]
Toyoake 豊明市   අයිචි 69,124 23.18 2,982 1972-08-01 [28]
Nisshin 日進市   අයිචි 80,921 34.90 2,319 1994-10-01 [29]
Tahara 田原市   අයිචි 66,698 188.81 353 2003-08-20 [30]
Aisai 愛西市   අයිචි 65,481 66.63 983 2005-04-01 [31]
Kiyosu 清須市   අයිචි 56,635 13.31 4,255 2005-07-07 [32]
Shinshiro 新城市   අයිචි 51,326 499.00 103 2005-10-01 [33]
Kitanagoya 北名古屋市   අයිචි 80,112 18.37 4,361 2006-03-20 [34]
Yatomi 弥富市   අයිචි 43,145 48.92 882 2006-04-01 [35]
Miyoshi みよし市   අයිචි 62,001 32.11 1,930 2010-01-04 [36]
Ama あま市   අයිචි 86,876 27.59 3,160 2010-03-22 [37]
Nagakute 長久手市   අයිචි 57,764 21.55 2,680 2012-01-04 [38]
Akita 秋田市   අකිතා 329,287 905.67 364 1889-04-01 [39]
OdateŌdate 大館市   අකිතා 80,587 913.70 88.2 1951-04-01 [40]
Kazuno 鹿角市   අකිතා 35,543 707.34 50.2 1972-04-01 [41]
Daisen 大仙市   අකිතා 91,143 866.67 105 2005-03-22 [42]
Katagami 潟上市   අකිතා 35,460 97.96 362 2005-03-22 [43] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2010-03-26 at the Wayback Machine
Kitaakita 北秋田市   අකිතා 38,543 1,152.57 33.4 2005-03-22 [44]
Oga 男鹿市   අකිතා 34,194 240.80 142 2005-03-22 [45]
YurihonjoYurihonjō 由利本荘市   අකිතා 87,525 1,209.04 72.4 2005-03-22 [46]
Yuzawa 湯沢市   අකිතා 53,588 790.72 67.8 2005-03-22 [47]
Semboku 仙北市   අකිතා 30,885 1,093.64 28.2 2005-09-20 [48]
Yokote 横手市   අකිතා 101,234 693.60 146 2005-10-01 [49]
Nikaho にかほ市   අකිතා 28,422 240.61 118 2005-10-01 [50]
Noshiro 能代市   අකිතා 61,295 426.74 144 2006-03-21 [51] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2019-12-30 at the Wayback Machine
Hachinohe 八戸市   Aomori 241,613 305.17 792 1929-05-01 [52]
Kuroishi 黒石市   Aomori 37,585 216.96 173 1954-07-01 [53]
Misawa 三沢市   Aomori 42,535 119.97 355 1958-09-01 [54]
Mutsu むつ市   Aomori 62,220 863.79 72.0 1959-09-01 [55]
Towada 十和田市   Aomori 66,834 688.60 97.1 2005-01-01 [56]
Tsugaru つがる市   Aomori 38,919 253.85 153 2005-02-11 [57]
Goshogawara 五所川原市   Aomori 60,788 404.58 150 2005-03-28 [58]
Aomori 青森市   Aomori 305,884 824.52 371 2005-04-01 [59]
Hirakawa 平川市   Aomori 34,638 345.81 100 2006-01-01 [60]
Hirosaki 弘前市   Aomori 185,865 523.60 355 2006-02-27 [61]
Chiba 千葉市   Chiba 938,695 272.08 3,450 1921-01-01 [62]
ChoshiChōshi 銚子市   Chiba 72,348 83.91 862 1933-02-11 [63]
Ichikawa 市川市   Chiba 470,149 57.40 8,191 1934-11-03 [64]
Funabashi 船橋市   Chiba 586,762 85.64 6,851 1937-04-01 [65] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2006-12-14 at the Wayback Machine
Tateyama 館山市   Chiba 49,987 110.21 454 1939-11-03 [66]
Kisarazu 木更津市   Chiba 123,743 138.73 892 1942-11-03 [67]
Matsudo 松戸市   Chiba 477,603 61.33 7,787 1943-04-01 [68]
Noda 野田市   Chiba 153,422 103.54 1,482 1950-05-03 [69]
Mobara 茂原市   Chiba 93,032 100.01 930 1952-04-01 [70]
Narita 成田市   Chiba 124,773 213.84 583 1954-03-31 [71]
Sakura 佐倉市   Chiba 171,472 103.59 1,655 1954-03-31 [72]
ToganeTōgane 東金市   Chiba 61,591 89.34 689 1954-04-01 [73]
Narashino 習志野市   Chiba 159,758 20.99 7,611 1954-08-01 [74]
Kashiwa 柏市   Chiba 389,036 114.90 3,386 1954-09-01 [75]
Katsuura 勝浦市   Chiba 21,413 94.20 227 1958-10-01 [76] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2003-10-11 at the Wayback Machine
Ichihara 市原市   Chiba 279,591 368.20 759 1963-05-01 [77]
Nagareyama 流山市   Chiba 156,686 35.28 4,441 1967-01-01 [78]
Yachiyo 八千代市   Chiba 184,655 51.27 3,602 1967-01-01 [79]
Abiko 我孫子市   Chiba 133,533 43.19 3,092 1970-07-01 [80]
Kamagaya 鎌ヶ谷市   Chiba 104,564 21.11 4,953 1971-09-01 [81]
Kimitsu 君津市   Chiba 89,350 318.83 280 1971-09-01 [82]
Futtsu 富津市   Chiba 48,973 205.35 238 1971-09-01 [83]
Urayasu 浦安市   Chiba 159,312 17.29 9,214 1981-04-01 [84]
YotsukaidoYotsukaidō 四街道市   Chiba 85,738 34.70 2,471 1981-04-01 [85]
Sodegaura 袖ヶ浦市   Chiba 59,443 94.92 626 1991-04-01 [86]
Yachimata 八街市   Chiba 75,369 74.87 1,007 1992-04-01 [87]
Inzai 印西市   Chiba 60,280 53.51 1,127 1996-04-01 [88]
Shiroi 白井市   Chiba 57,151 35.41 1,614 2001-04-01 [89]
Tomisato 富里市   Chiba 51,590 53.91 957 2002-04-01 [90]
Kamogawa 鴨川市   Chiba 35,792 191.30 187 2005-02-11 [91]
Asahi 旭市   Chiba 69,971 129.91 539 2005-07-01 [92]
Isumi いすみ市   Chiba 41,605 157.50 264 2005-12-05 [93]
SosaSōsa 匝瑳市   Chiba 41,361 101.78 406 2006-01-23 [94]
MinamibosoMinamibōsō 南房総市   Chiba 43,553 230.22 189 2006-03-20 [95]
Katori 香取市   Chiba 85,193 262.31 325 2006-03-27 [96]
Sanmu 山武市   Chiba 57,806 146.38 395 2006-03-27 [97]
Oamishirasato 大網白里市   Chiba 51,176 58.06 881 2013-01-01 [98]
Matsuyama 松山市   Ehime 515,068 429.03 1,201 1889-12-15 [99]
Niihama 新居浜市   Ehime 123,329 234.30 526 1937-11-03 [100]
ShikokuchuoShikokuchūō 四国中央市   Ehime 91,688 420.10 218 2004-04-01 [101]
Seiyo 西予市   Ehime 43,476 514.79 84.5 2004-04-01 [102]
ToonTōon 東温市   Ehime 35,517 211.45 168 2004-09-21 [103]
SaijoSaijō 西条市   Ehime 112,543 509.05 221 2004-11-01 [104]
OzuŌzu 大洲市   Ehime 49,543 432.20 115 2005-01-11 [105]
Imabari 今治市   Ehime 170,986 419.85 407 2005-01-16 [106]
Yawatahama 八幡浜市   Ehime 40,010 132.98 301 2005-03-28 [107]
Iyo 伊予市   Ehime 38,890 194.47 200 2005-04-01 [108]
Uwajima 宇和島市   Ehime 86,819 469.52 185 2005-08-01 [109]
Fukui 福井市   Fukui 268,574 536.17 501 1889-04-01 [/]
Tsuruga 敦賀市   Fukui 68,188 250.75 272 1937-04-01 [110] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2022-02-01 at the Wayback Machine
Obama 小浜市   Fukui 31,486 232.86 135 1951-03-30 [111]
OnoŌno 大野市   Fukui 36,763 872.30 42.1 1954-07-01 [112]
Katsuyama 勝山市   Fukui 26,333 253.68 104 1954-09-01 [113]
Sabae 鯖江市   Fukui 67,430 84.75 796 1955-01-15 [114]
Awara あわら市   Fukui 30,765 116.99 263 2004-03-01 [115]
Echizen 越前市   Fukui 87,116 230.75 378 2005-10-01 [116]
Sakai 坂井市   Fukui 92,420 209.91 440 2006-03-20 [117]
Fukuoka 福岡市   Fukuoka 1,581,527 340.96 4,515 1889-04-01 [118]
Kurume 久留米市   Fukuoka 305,147 229.84 1,328 1889-04-01 [119]
OmutaŌmuta 大牟田市   Fukuoka 127,474 81.55 1,563 1917-03-01 [120]
NogataNōgata 直方市   Fukuoka 57,319 61.78 928 1931-01-01 [121]
Tagawa 田川市   Fukuoka 50,484 54.52 926 1943-11-03 [122]
Yanagawa 柳川市   Fukuoka 72,798 76.90 947 1952-04-01 [123]
Yame 八女市   Fukuoka 42,241 98.66 428 1954-04-01 [124]
Chikugo 筑後市   Fukuoka 48,281 41.85 1,154 1954-04-01 [125]
OkawaŌkawa 大川市   Fukuoka 38,266 33.61 1,139 1954-04-01 [126]
Yukuhashi 行橋市   Fukuoka 70,064 69.83 1,003 1954-10-10 [127]
Buzen 豊前市   Fukuoka 27,578 111.17 248 1955-04-10 [128]
Nakagawa 那珂川市   Fukuoka 50,004 74.95 667 2018-10-01 [129]
Nakama 中間市   Fukuoka 45,549 15.98 2,850 1958-11-01 [130]
KitakyushuKitakyushu 北九州市   Fukuoka 986,998 487.71 2,024 1963-02-10 [131]
OgoriOgōri 小郡市   Fukuoka 58,460 45.50 1,285 1972-04-01 [132]
Chikushino 筑紫野市   Fukuoka 98,914 87.78 1,127 1972-04-01 [133]
Kasuga 春日市   Fukuoka 107,845 14.15 7,622 1972-04-01 [134]
OnojoŌnojō 大野城市   Fukuoka 94,037 26.88 3,498 1972-04-01 [135]
Munakata 宗像市   Fukuoka 94,877 119.66 793 1981-04-01 [136]
Dazaifu 太宰府市   Fukuoka 68,561 29.58 2,318 1982-04-01 [137]
Koga 古賀市   Fukuoka 57,084 42.11 1,356 1997-10-01 [138]
Fukutsu 福津市   Fukuoka 55,123 52.70 1,046 2005-01-24 [139]
Ukiha うきは市   Fukuoka 32,277 117.55 275 2005-03-20 [140]
Miyawaka 宮若市   Fukuoka 30,793 139.99 220 2006-02-11 [141]
Asakura 朝倉市   Fukuoka 57,881 246.73 235 2006-03-20 [142]
Iizuka 飯塚市   Fukuoka 132,208 214.13 617 2006-03-26 [143]
Kama 嘉麻市   Fukuoka 44,431 135.18 329 2006-03-27 [144]
Miyama みやま市   Fukuoka 42,219 105.12 402 2007-01-29 [145] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2009-04-28 at the Wayback Machine
Itoshima 糸島市   Fukuoka 100,304 216.12 464.11 2010-01-01 [146]
Aizuwakamatsu 会津若松市   Fukushima 129,388 383.03 338 1899-04-01 [147]
Fukushima 福島市   Fukushima 289,355 746.43 388 1907-04-01 [148]
KoriyamaKōriyama 郡山市   Fukushima 339,395 757.06 448 1924-09-01 [149] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2017-05-16 at the Wayback Machine
Sukagawa 須賀川市   Fukushima 80,336 279.55 287 1954-03-31 [150]
SomaSōma 相馬市   Fukushima 38,543 197.67 195 1954-03-31 [151]
Iwaki いわき市   Fukushima 349,947 1,231.34 284 1966-10-01 [152] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2010-04-11 at the Wayback Machine
Tamura 田村市   Fukushima 42,221 458.30 92.1 2005-03-01 [153]
Shirakawa 白河市   Fukushima 65,665 305.30 215 2005-11-07 [154]
Nihonmatsu 二本松市   Fukushima 61,698 344.65 179 2005-12-01 [155]
MinamisomaMinamisōma 南相馬市   Fukushima 71,761 398.50 180 2006-01-01 [156]
Date 伊達市   Fukushima 67,487 265.10 255 2006-01-01 [157]
Kitakata 喜多方市   Fukushima 54,684 554.67 98.6 2006-01-04 [158]
Motomiya 本宮市   Fukushima 31,737 87.94 361 2007-01-01 [159]
Gifu 岐阜市   Gifu 412,779 202.89 2,034 1889-07-01 [160]
OgakiŌgaki 大垣市   Gifu 163,047 206.52 789 1918-04-01 [161]
Takayama 高山市   Gifu 94,879 2,177.67 43.6 1936-11-01 [162]
Tajimi 多治見市   Gifu 114,866 91.24 1,259 1940-08-01 [163]
Seki 関市   Gifu 92,896 472.84 196 1950-10-15 [164]
Nakatsugawa 中津川市   Gifu 83,116 676.38 123 1952-04-01 [165]
Mino 美濃市   Gifu 22,912 117.05 196 1954-04-01 [166]
Mizunami 瑞浪市   Gifu 41,556 175.00 237 1954-04-01 [167]
Hashima 羽島市   Gifu 67,167 53.64 1,252 1954-04-01 [168] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2008-09-14 at the Wayback Machine
Minokamo 美濃加茂市   Gifu 53,988 74.81 722 1954-04-01 [169] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2007-02-04 at the Wayback Machine
Toki 土岐市   Gifu 61,393 116.01 529 1955-02-01 [170]
Kakamigahara 各務原市   Gifu 145,126 87.77 1,653 1963-04-01 [171]
Kani 可児市   Gifu 99,318 87.60 1,134 1982-04-01 [172]
Yamagata 山県市   Gifu 29,857 222.04 134 2003-04-01 [173]
Mizuho 瑞穂市   Gifu 51,230 28.18 1,818 2003-05-01 [174]
Hida 飛騨市   Gifu 28,112 792.31 35.5 2004-02-01 [175]
Motosu 本巣市   Gifu 34,729 374.57 92.7 2004-02-01 [176]
GujoGujō 郡上市   Gifu 46,338 1,030.79 45.0 2004-03-01 [177]
Gero 下呂市   Gifu 37,455 851.06 44.0 2004-03-01 [178]
Ena 恵那市   Gifu 54,844 504.19 109 2004-10-25 [179]
Kaizu 海津市   Gifu 38,532 112.31 343 2005-03-28 [180]
Maebashi 前橋市   Gunma 318,058 241.22 1,319 1892-04-01 [181]
Takasaki 高崎市   Gunma 341,838 401.01 852 1900-04-01 [182]
KiryuKiryū 桐生市   Gunma 124,892 274.57 455 1921-03-01 [183]
Isesaki 伊勢崎市   Gunma 204,240 139.33 1,466 1940-09-13 [184]
OtaŌta 太田市   Gunma 214,049 176.49 1,213 1948-05-03 [185]
Numata 沼田市   Gunma 52,319 443.37 118 1954-04-01 [186]
Tatebayashi 館林市   Gunma 79,023 60.98 1,296 1954-04-01 [187]
Fujioka 藤岡市   Gunma 68,710 180.09 382 1954-04-01 [188]
Shibukawa 渋川市   Gunma 86,134 240.42 358 2006-02-20 [189]
Annaka 安中市   Gunma 62,270 276.34 225 2006-03-18 [190] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2007-07-04 at the Wayback Machine
Tomioka 富岡市   Gunma 53,332 122.90 434 2006-03-27 [191]
Midori みどり市   Gunma 51,964 208.23 250 2006-03-27 [192]
Hiroshima 広島市   හිරොෂිමා 1,163,806 905.13 1,286 1889-04-01 [193]
Onomichi 尾道市   හිරොෂිමා 148,085 284.85 520 1898-04-01 [194]
Kure 呉市   හිරොෂිමා 246,118 353.74 696 1902-10-01 [195]
Fukuyama 福山市   හිරොෂිමා 461,368 518.07 891 1916-07-01 [196]
Mihara 三原市   හිරොෂිමා 103,209 471.03 219 1936-11-15 [197]
FuchuFuchū 府中市   හිරොෂිමා 44,212 195.71 226 1954-03-31 [198]
Miyoshi 三次市   හිරොෂිමා 58,264 778.19 74.9 1954-03-31 [199]
ShobaraShōbara 庄原市   හිරොෂිමා 41,747 1,246.60 33.5 1954-03-31 [200]
OtakeŌtake 大竹市   හිරොෂිමා 29,665 78.55 378 1954-09-01 [201]
Takehara 竹原市   හිරොෂිමා 29,803 118.30 252 1958-11-03 [202]
Higashihiroshima 東広島市   හිරොෂිමා 187,711 635.32 295 1974-04-20 [203]
Hatsukaichi 廿日市市   හිරොෂිමා 115,184 489.36 235 1988-04-01 [204]
Akitakata 安芸高田市   හිරොෂිමා 32,323 537.79 60.1 2004-03-01 [205]
Etajima 江田島市   හිරොෂිමා 28,601 100.97 283 2004-11-01 [206]
Sapporo 札幌市   Hokkaidō 1,918,096 1,710.00 1,699 1922-08-01 [207] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2019-09-15 at the Wayback Machine
Hakodate 函館市   Hokkaidō 277,056 677.89 409 1922-08-01 [208]
Otaru 小樽市   Hokkaidō 130,255 243.30 535 1922-08-01 [209]
Asahikawa 旭川市   Hokkaidō 350,511 747.60 469 1922-08-01 [210]
Muroran 室蘭市   Hokkaidō 93,078 80.65 1,154 1922-08-01 [211]
Obihiro 帯広市   Hokkaidō 168,188 618.94 272 1933-04-01 [212]
YubariYūbari 夕張市   Hokkaidō 10,471 763.20 13.7 1943-04-01 [213]
Iwamizawa 岩見沢市   Hokkaidō 89,023 481.10 185 1943-04-01 [214]
Abashiri 網走市   Hokkaidō 38,548 471.00 81.8 1947-02-11 [215]
Rumoi 留萌市   Hokkaidō 24,036 297.44 80.8 1947-10-01 [216]
Tomakomai 苫小牧市   Hokkaidō 173,761 561.49 309 1948-04-01 [217]
Wakkanai 稚内市   Hokkaidō 37,911 760.83 49.8 1949-04-01 [218]
Bibai 美唄市   Hokkaidō 25,312 277.61 91.2 1950-04-01 [219]
Ashibetsu 芦別市   Hokkaidō 16,465 865.02 19.0 1953-04-01 [220]
Ebetsu 江別市   Hokkaidō 120,940 187.57 645 1954-07-01 [221]
Akabira 赤平市   Hokkaidō 12,234 129.88 94.2 1954-07-01 [222]
Monbetsu 紋別市   Hokkaidō 24,293 830.70 29.2 1954-07-01 [223]
Mikasa 三笠市   Hokkaidō 10,070 302.64 33.3 1957-04-01 [224]
Nemuro 根室市   Hokkaidō 28,923 512.63 56.4 1957-08-01 [225]
Chitose 千歳市   Hokkaidō 94,124 594.95 158 1958-07-01 [226] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2016-09-05 at the Wayback Machine
Takikawa 滝川市   Hokkaidō 42,815 115.82 370 1958-07-01 [227]
Sunagawa 砂川市   Hokkaidō 18,740 78.69 238 1958-07-01 [228]
Utashinai 歌志内市   Hokkaidō 4,259 55.99 76.1 1958-07-01 [229]
Fukagawa 深川市   Hokkaidō 23,215 529.23 43.9 1963-05-01 [230]
Furano 富良野市   Hokkaidō 23,890 600.97 39.8 1966-05-01 [231]
Noboribetsu 登別市   Hokkaidō 51,474 212.11 243 1970-08-01 [232]
Eniwa 恵庭市   Hokkaidō 68,754 294.87 233 1970-11-01 [233]
Date 伊達市   Hokkaidō 36,461 444.28 82.1 1972-04-01 [234]
Kitahiroshima 北広島市   Hokkaidō 60,291 118.54 509 1996-09-01 [235]
Ishikari 石狩市   Hokkaidō 60,616 721.86 84.0 1996-09-01 [236]
Shibetsu 士別市   Hokkaidō 21,640 1,119.29 19.3 2005-09-01 [237]
Kushiro 釧路市   Hokkaidō 182,263 1,362.75 134 2005-10-11 [238]
Hokuto 北斗市   Hokkaidō 48,779 397.30 123 2006-02-01 [239]
Kitami 北見市   Hokkaidō 124,291 1,427.56 87.1 2006-03-05 [240]
Nayoro 名寄市   Hokkaidō 29,869 535.23 55.8 2006-03-27 [241]
Kobe 神戸市   Hyōgo 1,530,847 552.23 2,772 1889-04-01 [242]
Himeji 姫路市   Hyōgo 536,170 534.27 1,004 1889-04-01 [243]
Amagasaki 尼崎市   Hyōgo 461,202 49.77 9,267 1916-04-01 [244]
Akashi 明石市   Hyōgo 292,162 49.24 5,933 1919-11-01 [245]
Nishinomiya 西宮市   Hyōgo 477,056 99.96 4,772 1925-04-01 [246]
Ashiya 芦屋市   Hyōgo 92,828 18.47 5,026 1940-11-10 [247]
Itami 伊丹市   Hyōgo 194,488 24.97 7,789 1940-11-10 [248]
Aioi 相生市   Hyōgo 31,973 90.45 353 1942-10-01 [249]
Toyooka 豊岡市   Hyōgo 87,555 697.66 125 1950-04-01 [250]
Kakogawa 加古川市   Hyōgo 267,631 138.51 1,932 1950-06-15 [251]
AkoAkō 赤穂市   Hyōgo 51,277 126.88 404 1951-09-01 [252]
Takarazuka 宝塚市   Hyōgo 222,071 101.80 2,181 1954-04-01 [253]
Miki 三木市   Hyōgo 83,244 176.58 471 1954-06-01 [254]
Takasago 高砂市   Hyōgo 94,198 34.40 2,738 1954-07-01 [255]
Kawanishi 川西市   Hyōgo 157,461 53.44 2,947 1954-08-01 [256]
Ono 小野市   Hyōgo 49,664 92.92 534 1954-12-01 [257]
Sanda 三田市   Hyōgo 113,600 210.22 540 1958-07-01 [258]
Kasai 加西市   Hyōgo 48,435 150.95 321 1967-04-01 [259]
Sasayama 篠山市   Hyōgo 44,345 377.61 117 1999-04-01 [260] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2010-02-05 at the Wayback Machine
Yabu 養父市   Hyōgo 27,428 422.78 64.9 2004-04-01 [261]
Tamba 丹波市   Hyōgo 69,233 493.28 140 2004-11-01 [262]
Minamiawaji 南あわじ市   Hyōgo 51,069 229.18 223 2005-01-11 [263]
Asago 朝来市   Hyōgo 34,084 402.98 84.6 2005-04-01 [264]
Awaji 淡路市   Hyōgo 47,849 184.21 260 2005-04-01 [265]
ShisoShisō 宍粟市   Hyōgo 42,302 658.60 64.2 2005-04-01 [266]
Nishiwaki 西脇市   Hyōgo 43,126 132.47 326 2005-10-01 [267]
Tatsuno たつの市   Hyōgo 80,988 210.93 384 2005-10-01 [268]
Sumoto 洲本市   Hyōgo 48,631 182.47 267 2006-02-11 [269]
KatoKatō 加東市   Hyōgo 39,935 157.49 254 2006-03-20 [270]
Mito 水戸市   Ibaraki 264,062 217.43 1,214 1889-04-01 [271]
Hitachi 日立市   Ibaraki 195,844 225.55 868 1939-09-01 [272]
Tsuchiura 土浦市   Ibaraki 143,986 113.82 1,265 1940-11-03 [273]
YukiYūki 結城市   Ibaraki 52,065 65.84 791 1954-03-15 [274]
RyugasakiRyūgasaki 龍ヶ崎市   Ibaraki 79,295 78.20 1,014 1954-03-20 [275]
Shimotsuma 下妻市   Ibaraki 45,918 80.88 568 1954-06-01 [276]
JosoJōsō 常総市   Ibaraki 65,858 123.52 533 1954-07-10 [277]
HitachiotaHitachiōta 常陸太田市   Ibaraki 58,461 372.01 157 1954-07-15 [278]
Takahagi 高萩市   Ibaraki 32,031 193.65 165 1954-11-23 [279]
Kitaibaraki 北茨城市   Ibaraki 48,437 186.55 260 1956-03-31 [280]
Toride 取手市   Ibaraki 109,953 69.96 1,572 1970-10-01 [281]
Ushiku 牛久市   Ibaraki 79,254 58.88 1,346 1986-06-01 [282]
Tsukuba つくば市   Ibaraki 207,314 284.07 730 1987-11-30 [283]
Hitachinaka ひたちなか市   Ibaraki 155,338 99.04 1,568 1994-11-01 [284]
Kashima 鹿嶋市   Ibaraki 65,193 92.96 701 1995-09-01 [285]
Itako 潮来市   Ibaraki 31,103 62.67 496 2001-04-01 [286]
Moriya 守谷市   Ibaraki 57,793 35.63 1,622 2002-02-02 [287]
HitachiomiyaHitachiōmiya 常陸大宮市   Ibaraki 46,729 348.38 134 2004-10-16 [288]
Naka 那珂市   Ibaraki 54,618 97.80 558 2005-01-21 [289]
BandoBandō 坂東市   Ibaraki 57,128 123.18 464 2005-03-22 [290]
Inashiki 稲敷市   Ibaraki 48,125 178.12 270 2005-03-22 [291]
Chikusei 筑西市   Ibaraki 110,813 205.35 540 2005-03-28 [292]
Kasumigaura かすみがうら市   Ibaraki 44,450 118.77 374 2005-03-28 [293] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2008-10-17 at the Wayback Machine
Kamisu 神栖市   Ibaraki 93,538 147.24 635 2005-08-01 [294]
Namegata 行方市   Ibaraki 39,117 166.33 235 2005-09-02 [295]
Koga 古河市   Ibaraki 144,392 123.58 1,168 2005-09-12 [296]
Ishioka 石岡市   Ibaraki 80,502 213.38 377 2005-10-01 [297]
Sakuragawa 桜川市   Ibaraki 47,480 179.78 264 2005-10-01 [298]
Hokota 鉾田市   Ibaraki 50,869 203.90 249 2005-10-11 [299]
Kasama 笠間市   Ibaraki 80,646 240.27 336 2006-03-19 [300]
Tsukubamirai つくばみらい市   Ibaraki 41,957 79.14 530 2006-03-27 [301]
Omitama 小美玉市   Ibaraki 52,834 140.21 377 2006-03-27 [302]
Kanazawa 金沢市   Ishikawa 455,595 467.77 974 1889-04-01 [303]
Nonoichi 野々市市   Ishikawa 51,976 13.56 3,800 2011-11-11 [304]
Nanao 七尾市   Ishikawa 60,140 317.96 189 1939-07-20 [305]
Komatsu 小松市   Ishikawa 109,285 371.13 294 1940-12-01 [306]
Suzu 珠洲市   Ishikawa 17,111 247.20 69.2 1954-07-15 [307]
Hakui 羽咋市   Ishikawa 23,963 81.96 292 1958-07-01 [308]
Kahoku かほく市   Ishikawa 34,747 64.76 537 2004-03-01 [309]
Hakusan 白山市   Ishikawa 110,563 755.17 146 2005-02-01 [310] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2007-02-19 at the Wayback Machine
Nomi 能美市   Ishikawa 48,106 83.85 574 2005-02-01 [311]
Kaga 加賀市   Ishikawa 73,745 306.00 241 2005-10-01 [312]
Wajima 輪島市   Ishikawa 31,532 426.25 74.0 2006-02-01 [313]
Morioka 盛岡市   Iwate 299,746 886.47 338 1889-04-01 [314]
Kamaishi 釜石市   Iwate 41,348 441.42 93.7 1937-05-05 [315]
OfunatoŌfunato 大船渡市   Iwate 42,119 323.28 130 1952-04-01 [316]
Rikuzentakata 陸前高田市   Iwate 23,961 232.29 103 1955-01-01 [317]
Kitakami 北上市   Iwate 94,806 437.55 217 1991-04-01 [318]
Miyako 宮古市   Iwate 58,342 696.82 83.7 2005-06-06 [319]
Hachimantai 八幡平市   Iwate 29,993 862.25 34.8 2005-09-01 [320]
Ichinoseki 一関市   Iwate 123,155 1,133.10 109 2005-09-20 [321]
TonoTōno 遠野市   Iwate 30,587 825.62 37.0 2005-10-01 [322]
Hanamaki 花巻市   Iwate 103,718 908.32 114 2006-01-01 [323]
Ninohe 二戸市   Iwate 30,685 420.31 73.0 2006-01-01 [324]
OshuŌshū 奥州市   Iwate 128,273 993.35 129 2006-02-20 [325]
Kuji 久慈市   Iwate 37,824 623.14 60.7 2006-03-06 [326]
Takizawa 滝沢市   Iwate 55,153 182.32 303 2014-01-01 [327]
Takamatsu 高松市   Kagawa 418,557 375.11 1,116 1890-02-15 [328]
Marugame 丸亀市   Kagawa 110,550 111.79 989 1899-04-01 [329]
Sakaide 坂出市   Kagawa 56,501 92.46 611 1942-07-01 [330]
ZentsujiZentsūji 善通寺市   Kagawa 35,180 39.88 882 1954-03-31 [331]
Sanuki さぬき市   Kagawa 54,832 158.90 345 2002-04-01 [332]
Higashikagawa 東かがわ市   Kagawa 34,953 153.35 228 2003-04-01 [333]
Kan'onji 観音寺市   Kagawa 64,020 117.47 545 2005-10-11 [334]
Mitoyo 三豊市   Kagawa 69,997 222.66 314 2006-01-01 [335]
Kagoshima 鹿児島市   Kagoshima 605,196 547.06 1,106 1889-04-01 [336]
Kanoya 鹿屋市   Kagoshima 105,673 448.33 236 1941-05-27 [337] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2007-09-18 at the Wayback Machine
Makurazaki 枕崎市   Kagoshima 24,400 74.88 326 1949-09-01 [338]
Akune 阿久根市   Kagoshima 24,166 134.30 180 1952-04-01 [339]
Izumi 出水市   Kagoshima 56,851 330.06 172 1954-04-01 [340] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2003-09-28 at the Wayback Machine
Ibusuki 指宿市   Kagoshima 45,455 149.01 305 1954-04-01 [341]
Minamisatsuma 南さつま市   Kagoshima 40,386 283.35 143 1954-07-15 [342]
Nishinoomote 西之表市   Kagoshima 17,666 205.75 85.9 1958-10-01 [343]
Tarumizu 垂水市   Kagoshima 18,078 162.01 112 1958-10-01 [344]
Satsumasendai 薩摩川内市   Kagoshima 100,730 683.50 147 2004-10-12 [345]
Hioki 日置市   Kagoshima 51,472 253.06 203 2005-05-01 [346]
Soo 曽於市   Kagoshima 41,179 390.39 105 2005-07-01 [347]
Ichikikushikino いちき串木野市   Kagoshima 32,079 112.04 286 2005-10-11 [348]
Kirishima 霧島市   Kagoshima 127,726 603.68 212 2005-11-07 [349]
Shibushi 志布志市   Kagoshima 34,105 289.93 118 2006-01-01 [350]
Amami 奄美市   Kagoshima 48,116 306.20 157 2006-03-20 [351]
MinamikyushuMinamikyūshū 南九州市   Kagoshima 40,891 357.85 114 2007-12-01 [352]
Isa 伊佐市   Kagoshima 30,070 392.36 76.64 2008-11-01 [353]
Aira 姶良市   Kagoshima 74,611 231.32 323 2010-03-23 [354]
Yokohama 横浜市   Kanagawa 3,697,894 437.38 8,500 1889-04-01 [355]
Yokosuka 横須賀市   Kanagawa 421,397 100.68 4,186 1907-02-15 [356]
Kawasaki 川崎市   Kanagawa 1,373,630 142.70 9,626 1924-07-01 [357]
Hiratsuka 平塚市   Kanagawa 260,419 67.83 3,839 1932-04-01 [358]
Kamakura 鎌倉市   Kanagawa 173,588 39.60 4,384 1939-11-03 [359]
Fujisawa 藤沢市   Kanagawa 402,628 69.51 5,792 1940-10-01 [360]
Odawara 小田原市   Kanagawa 198,841 114.09 1,743 1940-12-20 [361]
Chigasaki 茅ヶ崎市   Kanagawa 231,005 35.71 6,469 1947-10-01 [362]
Zushi 逗子市   Kanagawa 58,654 17.34 3,383 1954-04-15 [363]
Sagamihara 相模原市   Kanagawa 706,342 328.84 2,148 1954-11-20 [364]
Miura 三浦市   Kanagawa 49,371 32.28 1,529 1955-01-01 [365]
Hadano 秦野市   Kanagawa 169,201 103.61 1,633 1955-01-01 [366]
Atsugi 厚木市   Kanagawa 225,163 93.83 2,400 1955-02-01 [367]
Yamato 大和市   Kanagawa 223,127 27.06 8,246 1959-02-01 [368]
Isehara 伊勢原市   Kanagawa 100,779 55.52 1,815 1971-03-01 [369]
Ebina 海老名市   Kanagawa 126,035 26.48 4,760 1971-11-01 [370]
Zama 座間市   Kanagawa 127,582 17.58 7,257 1971-11-01 [371]
Minamiashigara 南足柄市   Kanagawa 44,285 76.93 576 1972-04-01 [372]
Ayase 綾瀬市   Kanagawa 82,083 22.28 3,684 1978-11-01 [373]
KochiKōchi 高知市   Kōchi 342,944 309.22 1,109 1889-04-01 [374]
Sukumo 宿毛市   Kōchi 23,771 286.11 83.1 1954-03-31 [375]
Aki 安芸市   Kōchi 20,555 317.34 64.8 1954-08-01 [376]
Tosashimizu 土佐清水市   Kōchi 17,421 266.54 65.4 1954-08-01 [377]
Susaki 須崎市   Kōchi 25,679 135.46 190 1954-10-01 [378]
Tosa 土佐市   Kōchi 29,726 91.59 325 1959-01-01 [379]
Muroto 室戸市   Kōchi 17,683 248.25 71.2 1959-03-01 [380]
Nankoku 南国市   Kōchi 50,315 125.35 401 1959-10-01 [381]
Shimanto 四万十市   Kōchi 37,182 632.42 58.8 2005-04-10 [382]
Kami 香美市   Kōchi 29,144 538.22 54.1 2006-03-01 [383]
KonanKōnan 香南市   Kōchi 34,084 126.49 269 2006-03-01 [384]
Kumamoto 熊本市   Kumamoto 670,348 267.23 2,509 1889-04-01 [385]
Yatsushiro 八代市   Kumamoto 134,491 680.59 198 1940-09-01 [386]
Hitoyoshi 人吉市   Kumamoto 36,556 210.55 174 1942-02-11 [387]
Arao 荒尾市   Kumamoto 55,505 57.15 971 1942-04-01 [388]
Minamata 水俣市   Kumamoto 28,123 162.88 173 1949-04-01 [389]
Tamana 玉名市   Kumamoto 70,747 152.55 464 1954-04-01 [390]
Yamaga 山鹿市   Kumamoto 56,741 299.67 189 1954-04-01 [391] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2005-01-26 at the Wayback Machine
Kikuchi 菊池市   Kumamoto 51,471 276.66 186 1958-08-01 [392] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2011-09-19 at the Wayback Machine
Uto 宇土市   Kumamoto 37,897 74.19 511 1958-10-01 [393] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2012-07-16 at the Wayback Machine
Kami-Amakusa 上天草市   Kumamoto 31,051 126.13 246 2004-03-31 [394]
Uki 宇城市   Kumamoto 62,718 188.56 333 2005-01-15 [395]
Aso 阿蘇市   Kumamoto 29,149 376.25 77.5 2005-02-11 [396]
KoshiKōshi 合志市   Kumamoto 53,490 53.17 1,006 2006-02-27 [397]
Amakusa 天草市   Kumamoto 93,047 683.17 136 2006-03-27 [398]
Kyoto 京都市   Kyoto 1,474,570 827.90 1,800 1889-04-01 [399]
Fukuchiyama 福知山市   Kyoto 80,836 552.57 146 1937-04-01 [400]
Maizuru 舞鶴市   Kyoto 90,461 342.15 264 1943-05-27 [401]
Ayabe 綾部市   Kyoto 37,081 347.11 107 1950-08-01 [402]
Uji 宇治市   Kyoto 191,297 67.55 2,832 1951-03-01 [403]
Miyazu 宮津市   Kyoto 20,565 169.32 121 1954-06-01 [404]
Kameoka 亀岡市   Kyoto 93,641 224.90 416 1955-01-01 [405]
JoyoJōyō 城陽市   Kyoto 80,795 32.74 2,468 1972-05-03 [406]
MukoMukō 向日市   Kyoto 55,137 7.67 7,189 1972-10-01 [407]
NagaokakyoNagaokakyō 長岡京市   Kyoto 79,031 19.18 4,120 1972-10-01 [408]
Yawata 八幡市   Kyoto 73,822 24.37 3,029 1977-11-01 [409]
KyotanabeKyōtanabe 京田辺市   Kyoto 65,211 42.94 1,519 1997-04-01 [410] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2012-10-13 at the Wayback Machine
KyotangoKyōtango 京丹後市   Kyoto 60,980 501.84 122 2004-04-01 [411] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2012-10-08 at the Wayback Machine
Nantan 南丹市   Kyoto 35,937 616.31 58.3 2006-06-01 [412]
Kizugawa 木津川市   Kyoto 66,783 85.12 785 2007-03-12 [413]
Yokkaichi 四日市市   Mie 306,584 205.53 1,492 1897-08-01 [414]
Matsusaka 松阪市   Mie 169,571 623.82 272 1933-02-01 [415]
Kuwana 桑名市   Mie 140,816 136.61 1,031 1937-04-01 [416]
Suzuka 鈴鹿市   Mie 197,437 194.67 1,014 1942-12-01 [417] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2007-02-17 at the Wayback Machine
Nabari 名張市   Mie 81,184 129.76 626 1954-03-31 [418]
Owase 尾鷲市   Mie 21,272 193.16 110 1954-06-20 [419]
Kameyama 亀山市   Mie 50,304 190.91 263 1954-10-01 [420]
Toba 鳥羽市   Mie 22,286 107.98 206 1954-11-01 [421]
Inabe いなべ市   Mie 46,676 219.58 213 2003-12-01 [422]
Shima 志摩市   Mie 56,758 179.70 316 2004-10-01 [423]
Iga 伊賀市   Mie 99,662 558.17 179 2004-11-01 [424]
Ise 伊勢市   Mie 133,547 208.53 640 2005-11-01 [425]
Kumano 熊野市   Mie 20,477 373.63 54.8 2005-11-01 [426]
Tsu 津市   Mie 289,215 710.81 407 2006-01-01 [427]
Sendai 仙台市   Miyagi 1,029,552 783.54 1,314 1889-04-01 [428]
Ishinomaki 石巻市   Miyagi 163,840 555.77 295 1933-04-01 [429]
Shiogama 塩竈市   Miyagi 58,057 17.86 3,251 1941-11-23 [430]
Shiroishi 白石市   Miyagi 38,629 286.47 135 1954-04-01 [431]
Natori 名取市   Miyagi 69,610 100.06 696 1958-10-01 [432]
Kakuda 角田市   Miyagi 32,559 147.58 221 1958-10-01 [433]
TagajoTagajō 多賀城市   Miyagi 63,200 19.65 3,216 1971-11-01 [434]
Iwanuma 岩沼市   Miyagi 44,595 60.72 734 1971-11-01 [435]
Tome 登米市   Miyagi 86,940 536.38 162 2005-04-01 [436]
Kurihara 栗原市   Miyagi 77,862 804.93 96.7 2005-04-01 [437]
Higashimatsushima 東松島市   Miyagi 43,238 101.86 424 2005-04-01 [438]
Kesennuma 気仙沼市   Miyagi 64,578 226.67 285 2006-03-31 [439]
OsakiŌsaki 大崎市   Miyagi 137,164 796.76 172 2006-03-31 [440]
OsakiTomiya 富谷市   Miyagi 52,491 49.13 1,067 2016-10-10 [441]
Miyazaki 宮崎市   Miyazaki 369,473 596.80 619 1924-04-01 [442]
MiyakonojoMiyakonojō 都城市   Miyazaki 169,384 653.31 259 1924-04-01 [443]
Nobeoka 延岡市   Miyazaki 132,480 867.97 153 1933-02-11 [444]
Nichinan 日南市   Miyazaki 43,264 294.46 147 1950-01-01 [445]
Kobayashi 小林市   Miyazaki 40,514 474.23 85.4 1950-04-01 [446]
HyugaHyūga 日向市   Miyazaki 63,066 336.29 188 1951-04-01 [447]
Kushima 串間市   Miyazaki 21,386 294.96 72.5 1954-11-03 [448]
Saito 西都市   Miyazaki 33,290 438.56 75.9 1958-11-01 [449]
Ebino えびの市   Miyazaki 22,445 283.00 79.3 1970-12-01 [450]
Matsumoto 松本市   Nagano 227,392 919.35 247 1907-05-01 [451]
Okaya 岡谷市   Nagano 53,722 85.14 631 1936-04-01 [452]
Suwa 諏訪市   Nagano 52,671 109.06 483 1941-08-10 [453]
Suzaka 須坂市   Nagano 53,097 149.84 354 1954-04-01 [454]
Komoro 小諸市   Nagano 45,333 98.66 459 1954-04-01 [455]
Komagane 駒ヶ根市   Nagano 34,696 165.92 209 1954-07-01 [456]
OmachiŌmachi 大町市   Nagano 31,276 564.99 55.4 1954-07-01 [457]
Iiyama 飯山市   Nagano 24,155 202.32 119 1954-08-01 [458]
Iida 飯田市   Nagano 107,129 658.76 163 1956-09-30 [459]
Chino 茅野市   Nagano 57,363 266.41 215 1958-08-01 [460]
Shiojiri 塩尻市   Nagano 67,781 290.13 234 1959-04-01 [461]
Nagano 長野市   Nagano 378,204 730.83 517 1966-10-16 [462]
Chikuma 千曲市   Nagano 63,305 119.84 528 2003-09-01 [463]
TomiTōmi 東御市   Nagano 31,211 112.30 278 2004-04-01 [464]
Nakano 中野市   Nagano 46,295 112.06 413 2005-04-01 [465]
Saku 佐久市   Nagano 100,077 423.99 236 2005-04-01 [466]
Azumino 安曇野市   Nagano 97,084 331.82 293 2005-10-01 [467]
Ueda 上田市   Nagano 161,887 552.00 293 2006-03-06 [468]
Ina 伊那市   Nagano 71,937 667.81 108 2006-03-31 [469]
Nagasaki 長崎市   Nagasaki 448,792 406.37 1,104 1889-04-01 [470]
Sasebo 佐世保市   Nagasaki 254,650 364.00 700 1902-04-01 [471]
Shimabara 島原市   Nagasaki 48,953 82.77 591 1940-04-01 [472]
OmuraŌmura 大村市   Nagasaki 89,650 126.34 710 1942-02-11 [473]
Tsushima 対馬市   Nagasaki 36,347 708.81 51.3 2004-03-01 [474]
Iki 壱岐市   Nagasaki 30,352 138.50 219 2004-03-01 [475]
GotoGotō 五島市   Nagasaki 42,447 420.77 101 2004-08-01 [476]
Isahaya 諫早市   Nagasaki 142,635 312.24 457 2005-03-01 [477]
Saikai 西海市   Nagasaki 32,737 241.95 135 2005-04-01 [478]
Hirado 平戸市   Nagasaki 36,785 235.63 156 2005-10-01 [479]
Unzen 雲仙市   Nagasaki 48,701 206.92 235 2005-10-11 [480]
Matsuura 松浦市   Nagasaki 26,007 130.35 200 2006-01-01 [481]
Minamishimabara 南島原市   Nagasaki 52,347 169.88 308 2006-03-31 [482]
Nara 奈良市   Nara 367,393 276.84 1,327 1898-02-01 [483]
Yamatotakada 大和高田市   Nara 69,473 16.49 4,213 1948-01-01 [484]
YamatokoriyamaYamatokōriyama 大和郡山市   Nara 90,223 42.68 2,114 1954-01-01 [485]
Tenri 天理市   Nara 70,702 86.37 819 1954-04-01 [486]
Kashihara 橿原市   Nara 124,679 39.52 3,155 1956-02-11 [487]
Sakurai 桜井市   Nara 60,699 98.92 614 1956-09-01 [488]
GojoGojō 五條市   Nara 36,002 292.05 123 1957-10-15 [489]
Gose 御所市   Nara 31,160 60.58 514 1958-03-31 [490]
Ikoma 生駒市   Nara 115,359 53.18 2,169 1971-11-01 [491]
Kashiba 香芝市   Nara 72,967 24.23 3,011 1991-10-01 [492]
Katsuragi 葛城市   Nara 35,194 33.73 1,043 2004-10-01 [493]
Uda 宇陀市   Nara 35,895 247.62 145 2006-01-01 [494]
Niigata 新潟市   Niigata 813,053 726.10 1,120 1889-04-01 [495]
Nagaoka 長岡市   Niigata 281,222 840.88 334 1906-04-01 [496]
Kashiwazaki 柏崎市   Niigata 93,506 442.70 211 1940-07-01 [497]
Shibata 新発田市   Niigata 103,490 532.82 194 1947-01-01 [498]
Ojiya 小千谷市   Niigata 39,304 155.12 253 1954-03-10 [499]
Kamo 加茂市   Niigata 30,800 133.68 230 1954-03-10 [500]
Mitsuke 見附市   Niigata 42,139 77.96 541 1954-03-31 [501]
Murakami 村上市   Niigata 30,197 142.12 212 1954-03-31 [502]
MyokoMyōkō 妙高市   Niigata 36,837 445.52 82.7 1954-11-01 [503]
JoetsuJōetsu 上越市   Niigata 206,175 973.32 212 1971-04-29 [504]
Sado 佐渡市   Niigata 65,037 855.26 76.0 2004-03-01 [505]
Agano 阿賀野市   Niigata 46,158 192.72 240 2004-04-01 [506]
Uonuma 魚沼市   Niigata 42,334 946.93 44.7 2004-11-01 [507] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2007-09-27 at the Wayback Machine
Minami-Uonuma 南魚沼市   Niigata 62,518 584.82 107 2004-11-01 [508]
Itoigawa 糸魚川市   Niigata 48,653 746.24 65.2 2005-03-19 [509]
TokamachiTōkamachi 十日町市   Niigata 60,480 589.92 103 2005-04-01 [510] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2016-01-29 at the Wayback Machine
SanjoSanjō 三条市   Niigata 103,199 432.01 239 2005-05-01 [511]
Tainai 胎内市   Niigata 32,165 265.18 121 2005-09-01 [512]
Gosen 五泉市   Niigata 55,936 351.87 159 2006-01-01 [513]
Tsubame 燕市   Niigata 82,910 110.88 748 2006-03-20 [514]
OitaŌita 大分市 Oita  Ōita 467,267 501.25 932 1911-04-01 [515]
Beppu 別府市 Oita  Ōita 127,345 125.15 1,018 1924-04-01 [516]
Nakatsu 中津市 Oita  Ōita 84,179 491.09 171 1929-04-20 [517]
Hita 日田市 Oita  Ōita 72,601 666.19 109 1940-12-11 [518]
Saiki 佐伯市 Oita  Ōita 78,675 903.44 87.1 1941-04-29 [519]
Usuki 臼杵市 Oita  Ōita 42,464 291.07 146 1950-04-01 [520]
Tsukumi 津久見市 Oita  Ōita 20,561 79.53 259 1951-04-01 [521]
Taketa 竹田市 Oita  Ōita 25,449 477.59 53.3 1954-03-31 [522]
Bungotakada 豊後高田市 Oita  Ōita 24,484 206.64 118 1954-05-31 [523]
Usa 宇佐市 Oita  Ōita 59,971 439.12 137 1967-04-01 [524]
Bungo-onoBungo-ōno 豊後大野市 Oita  Ōita 40,409 603.36 67.0 2005-03-31 [525]
Kitsuki 杵築市 Oita  Ōita 33,465 280.01 120 2005-10-01 [526]
Yufu 由布市 Oita  Ōita 35,298 319.16 111 2005-10-01 [527]
Kunisaki 国東市 Oita  Ōita 33,473 317.81 105 2006-03-31 [528]
Okayama 岡山市   Okayama 701,293 789.91 887 1889-06-01 [529]
Kurashiki 倉敷市   Okayama 472,452 354.71 1,332 1928-04-01 [530]
Tsuyama 津山市   Okayama 109,493 506.36 216 1929-02-11 [531]
Tamano 玉野市   Okayama 65,723 103.63 634 1940-08-03 [532]
Kasaoka 笠岡市   Okayama 55,987 136.03 412 1952-04-01 [533]
Ibara 井原市   Okayama 44,423 243.36 183 1953-04-01 [534]
SojaSōja 総社市   Okayama 66,789 212.00 315 1954-03-31 [535]
Takahashi 高梁市   Okayama 37,573 547.01 68.7 1954-05-01 [536]
Niimi 新見市   Okayama 35,022 793.27 44.1 1954-06-01 [537]
Bizen 備前市   Okayama 39,117 258.23 151 1971-04-01 [538]
Setouchi 瀬戸内市   Okayama 38,645 125.53 308 2004-11-01 [539]
Akaiwa 赤磐市   Okayama 43,742 209.43 209 2005-03-07 [540]
Maniwa 真庭市   Okayama 50,405 828.43 60.8 2005-03-31 [541]
Mimasaka 美作市   Okayama 31,550 429.19 73.5 2005-03-31 [542]
Asakuchi 浅口市   Okayama 37,108 66.46 558 2006-03-21 [543]
Naha 那覇市   Okinawa 314,162 39.23 7,963 1921-05-20 [544]
Ishigaki 石垣市   Okinawa 46,489 229.00 195 1947-07-10 [545]
Ginowan 宜野湾市   Okinawa 91,233 19.70 4,569 1962-07-01 [546] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2010-03-18 at the Wayback Machine
Urasoe 浦添市   Okinawa 108,052 19.09 5,516 1970-07-01 [547]
Nago 名護市   Okinawa 60,598 210.30 278 1970-08-01 [548]
Itoman 糸満市   Okinawa 56,171 46.63 1,200 1971-12-01 [549]
Okinawa 沖縄市   Okinawa 128,421 49.00 2,565 1974-04-01 [550]
Tomigusuku 豊見城市   Okinawa 54,586 19.45 2,751 2002-04-01 [551] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2007-03-09 at the Wayback Machine
Uruma うるま市   Okinawa 114,087 86.03 1,313 2005-04-01 [552]
Miyakojima 宮古島市   Okinawa 52,777 204.54 275 2005-10-01 [553]
NanjoNanjō 南城市   Okinawa 39,458 49.70 819 2006-01-01 [554]
Osaka 大阪市   Osaka 2,668,586 222.30 11,900 1889-04-01 [555]
Sakai 堺市   Osaka 835,333 149.99 5,569 1889-04-01 [556]
Kishiwada 岸和田市   Osaka 200,538 72.24 2,776 1922-11-01 [557]
Toyonaka 豊中市   Osaka 387,269 36.38 10,645 1936-10-15 [558]
Ikeda 池田市   Osaka 104,426 22.09 4,727 1939-04-29 [559]
Suita 吹田市   Osaka 354,600 36.11 9,820 1940-04-01 [560]
IzumiotsuIzumiōtsu 泉大津市   Osaka 78,014 12.80 6,095 1942-04-01 [561]
Takatsuki 高槻市   Osaka 354,228 105.31 3,364 1943-01-01 [562]
Kaizuka 貝塚市   Osaka 90,447 43.99 2,056 1943-05-01 [563]
Moriguchi 守口市   Osaka 146,294 12.73 11,492 1946-11-01 [564]
Hirakata 枚方市   Osaka 406,201 65.08 6,242 1947-08-01 [565]
Ibaraki 茨木市   Osaka 272,240 76.52 3,558 1948-01-01 [566]
Yao 八尾市   Osaka 273,244 41.71 6,551 1948-04-01 [567]
Izumisano 泉佐野市   Osaka 99,636 55.03 1,811 1948-04-01 [568]
Tondabayashi 富田林市   Osaka 122,205 39.66 3,081 1950-04-01 [569]
Neyagawa 寝屋川市   Osaka 239,029 24.73 9,666 1951-05-03 [570]
Kawachinagano 河内長野市   Osaka 114,428 109.61 1,044 1954-04-01 [571]
Matsubara 松原市   Osaka 125,274 16.66 7,519 1955-02-01 [572] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2007-02-19 at the Wayback Machine
DaitoDaitō 大東市   Osaka 125,847 18.27 6,888 1956-04-01 [573]
Izumi 和泉市   Osaka 179,352 84.98 2,110 1956-09-01 [574]
Minoh 箕面市   Osaka 127,757 47.84 2,671 1956-12-01 [575]
Kashiwara 柏原市   Osaka 75,875 25.39 2,988 1958-10-01 [576]
Habikino 羽曳野市