කගෝෂිමා ප්‍රාන්තය

(කගොෂිමා ප්‍රාන්තය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

කගෝෂිමා ප්‍රාන්තය, ජපානයේ පිහීටි ප්‍රාන්තයකි.

කගෝෂිමා ප්‍රාන්තය

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කගෝෂිමා_ප්‍රාන්තය&oldid=478062" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි