කුමමොතෝ ප්‍රාන්තය

(කුමාමොතෝ ප්‍රාන්තය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

කුමමොතෝ ප්‍රාන්තය, ජපානයේ පිහීටි ප්‍රාන්තයකි.

කුමමොතෝ ප්‍රාන්තය

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කුමමොතෝ_ප්‍රාන්තය&oldid=514885" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි