ඕයිටා ප්‍රාන්තය

ඕයිටා ප්‍රාන්තය, ජපානයේ පිහීටි ප්‍රාන්තයකි.

ඕයිටා ප්‍රාන්තය

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඕයිටා_ප්‍රාන්තය&oldid=478061" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි