ඔකිනාවා ප්‍රාන්තය

(ඔකිනවා ප්‍රාන්තය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

ඔකිනාවා ප්‍රාන්තය, ජපානයේ පිහීටි ප්‍රාන්තයකි.

ඔකිනාවා ප්‍රාන්තය

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඔකිනාවා_ප්‍රාන්තය&oldid=477976" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි