කගාවා ප්‍රාන්තය

කගාවා ප්‍රාන්තය, ජපානයේ පිහීටි ප්‍රාන්තයකි.

කගාවා ප්‍රාන්තය

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කගාවා_ප්‍රාන්තය&oldid=514881" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි